Bojkov potok

potok v okrese Trenčín


Bojkov potok je potok v regióne Stredného Považia v povodí rieky Váh v severovýchodnej časti územia obce Horná Súča v okrese Trenčín v Trenčianskom kraji.[1] Geomorfologická kategorizácia polohy Bojkovho potoka: geomorfologická oblasť Slovensko-moravské Karpaty; geomorfologický celok Biele Karpaty; geomorfologický podcelok Súčanská vrchovina.[2] Hydrologické poradie Bojkovho potoka: 4-21-08-082. Bojkov potok je tokom VII. rádu.

Bojkov potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Trenčiansky kraj
Okres Trenčín
Prameň
 - poloha Biele Karpaty, Súčanská vrchovina, Bojková (les)
 - výška 540 m
 - súradnice 49°00′55″S 17°55′31″V / 49,015243°S 17,925402°V / 49.015243; 17.925402
Ústie Súčanka
 - poloha Horná Súča, Bojková (kopanica)
 - súradnice 49°00′10″S 17°56′33″V / 49,002732°S 17,942608°V / 49.002732; 17.942608
Dĺžka 2,2 km
Rád toku VII.
Hydrologické poradie 4-21-08-082
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Opis toku

upraviť

Bojkov potok má dĺžku 2,2 km; pramení vo výške 540 m n. m. na území obce Horná Súča v lese Bojková. Preteká lesom Bojková s väčšinovým zastúpením bukových porastov s prímesou smrekových, hrabových a javorových porastov juhovýchodným smerom; v nadmorskej výške 419 m n. m. priberá pravostranný prítok z lesa Pri Bašte, ďalej pokračuje bez zmeny smeru, tesne pred kopanicou Bojková vystupuje z lesa a v nadmorskej výške 392 m n. m. ústi v kopanici Bojková do Súčanky.[3] Vodný tok Bojkov potok je pravostranným prítokom Súčanky, ktorá ďalej ako pravostranný prítok ústi do Váhu.

Pôvod názvu

upraviť

Vodný tok Bojkov potok[4] pramení a v hornej polovici svojho toku tečie cez les Bojková[5][6]; je zrejmé, že obidve toponymá sú svojim pôvodom zviazané. Názov vodného toku Bojkov potok má pôvod v osobnom mene Bojko niekdajšieho vlastníka vodného toku alebo ináč spájanej osoby s potokom. Osobné meno Bojko vzniklo z niektorého starobylého zloženého slovanského predkresťanského osobného mena Bojislav/ Blahoboj/ Budiboj/ Príboj alebo z jednoduchého osobného mena Bojan/ Bojin, z ktorého skrátením vznikla domácka podoba osobného mena → Bojo so zdrobneninou → Bojko; rozšírením slovného základu Bojk- privlastňovacou príponou -ov a pripojením druhého komponentu dvojslovného názvu potok vzniklo toponymum Bojkov potok s významom vodný tok patriaci Bojkovi alebo s touto osobou ináč spájaný. Osobné meno Bojin je doložené v Chľabe v listine z roka 1138[7][8]. Najstaršia písomná zmienka o obci je v listine z roka 1208[9].

Názov lesa Bojková, v ktorom vodný tok Bojkov potok pramení a cez ktorý preteká, má tiež pôvod v osobnom mene Bojko niekdajšieho vlastníka pozemkov pri vodnom toku alebo ináč spájanej osoby s týmito pozemkami; samotný názov vznikol z pôvodného dvojslovného názvu Bojkova hora, Bojkova bučina, Bojkova hrabina a pod. redukciou druhého člena v názve s podobným významom ako toponymum Bojkov potok. Názov lesa Bojková sa bez zmeny preniesol i na kopanicu umiestenú na juhovýchodnom okraji tohto lesa pri ústí vodného toku Bojkov potok do Súčanky. Presnejšie datovanie pomenovacieho aktu vodného toku Bojkov potok i lesa Bojková je ešte predmetom ďalšieho výskumu.

Podobný pôvod názvu má v obci Cerová, (okres Senica), les Bojková[10] a osada Bojková[11]. Príbuznú motiváciu pomenovacieho procesu názvu z osobného mena obsahujúceho slovný základ boj- alebo zo všeobecného mena - apelatíva obsahujúceho tento slovný základ (napr. bojec, bojník, bojovník, bojen, bojna, bojnica, bojište a pod.) má na Slovensku značný počet toponým, napr. Bojnice, Bojničky, Bojná, Bajč, Bojanová, Bojarky, Bojarské, Bojčík, Bojčín, Bojčiny, Bojiská, Bojnianka, Bojovište a pod.[12][13] Príbuznú motiváciu z osobného mena obsahujúceho slovný základ boj- majú i české toponymá: Bojanov, Bojanovice, Boječnice, Bojenice, Boješice, Bojetice, Bojice, Bojiště, Bojnice[14].

Referencie

upraviť
 1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [cit. 2021-07-11].
 2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné online (cit. 2021-06-29).
 3. Priebeh vodného toku Bojkov potok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné online [cit. 2021-07-11].
 4. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-5596/2009 zo dňa 4.9.2009 o štandardizácii 302 názvov vodných tokov. Príloha č. 1. Spravodajca ÚGKK SR, 2009, ročník 41, čiastka 4, s. 66. Dostupné online na https://www.skgeodesy.sk/files/sk/slovensky/ugkk/rezortne-periodika/Spravodajca_4_2009.pdf (cit. 2021-07-11).
 5. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 2. Názvy sídelných geografických objektov. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-221/1981 z 9.9.1981, Kartografické informácie 11. 165 s. S. 17. Bratislava 1981. 79-906-81.
 6. Geografické názvy okresu Trenčín A19. Geografické názvoslovné zoznamy OSN - ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-395/1991 z 5.8.1991. 122 s. S. 30 a 89. ISBN 80-900509-1-3.
 7. STANISLAV, Ján. Odkryté mená slovenských miest a dedín. Martin : Matica slovenská, 2008. 72 s. ISBN 978-80-7090-889-1. S. 60.
 8. Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. 1. Zostavil Richard Marsina. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1971. 472 s. S. 74. 71-058-71.
 9. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I – III. Bratislava: Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 1977. I. diel. S. 434. 71-071-77.
 10. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Západoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-108/1978 z 30.03.1978, Kartografické informácie 10. 122 s. S. 12. Bratislava 1979. 79-904-79.
 11. Geografické názvy okresu Senica A11. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-4/1989 z 11.1.1989. 132 s. S. 23, 24 a 99. ISBN 80-85164-30-2.
 12. KRAJČOVIČ, Rudolf: Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest. Literárne informačné centrum. Bratislava 2005. 230 s. ISBN 80-88878-99-3.
 13. HORŇANSKÝ, Imrich: Príbeh geografických názvov so slovným základom boj-. S. 136-145. In: Osudy slovenských geografických názvov, Bratislava, Panslovanská únia, 2016, 232 s. ISBN 978-80-970685-6-1.
 14. PROFOUS , Antonín: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny. Díl 1. A – H. Praha, Česká akademie věd a umění, 1947. 726 s. S. 107-109.