Údajový typ je spojenie oblastí hodnôt a operácií v jeden celok. Podľa Niklausa Wirtha je to určovateľ množiny hodnôt, napr. typ premennej.

Rozdelenie údajových typov

upraviť
  • Abstraktné údajové typy – sú typy, ktoré kladú dôraz na vlastnosti operácií a oblasti hodnôt.
  • Konkrétne údajové typy – sú typy použité v konkrétnom programovacom jazyku.
  • Údajové štruktúry – spôsoby ukladania údajov v počítači za účelom efektívneho použitia.

Abstraktné údajové typy

upraviť

Konkrétne údajové typy

upraviť

Konkrétne údajové typy sa v programovacích jazykoch používajú na deklaráciu premenných. Vo väčšine programovacích jazykoch sa dajú použiť tieto údajové typy:

Boolean (alebo bool)
je implementáciou pravdivostného typu. Môže obsahovať dve možné hodnoty True (Pravda) a False (Nepravda), ktorým tiež prislúcha určitý (v každom programovacom jazyku môže byť iný) rozsah číselných hodnôt, väčšinou False = 0 a True >= 1. Pre tento typ sú zadefinované tieto operácie:

  • nulárna operácia „pravda?“ overuje, či má premenná typu Boolean hodnotu True;
  • unárna operácia negácia (NOT) mení hodnotu premennej z True na False a naopak;
  • binárne operácie konjunkcia (AND), disjunkcia (OR), XOR, ekvivalencia a implikácia;
  • ternárna operácia „ak, potom inak“ (If Then Else), v programovaní tiež nazývaná podmienka alebo vetvenie.

Byte
je to 8-bitové celé číslo v rozsahu -128 až +127.

Char
je to 16-bitové neznamienkové celé číslo v rozsahu 0 až 65 535.

Short
je 16-bitové celé číslo v rozsahu -32 768 až +32 767. Operácie sú rovnaké ako pri type Byte.

Int
je 32-bitové celé číslo v dvojkovom doplnkovom kóde. Rozsah je od -2 147 483 648 po +2 147 483 647.

Long
je 64-bitové celé číslo veľkosti od -9 223 372 036 854 775 808 až do +9 223 372 036 854 775 807.

Single (alebo Float či Real)
je typ určený pre uchovávanie desatinných čísel v rozsahu −3,402823×1038 až −1,401298×10−45 pre záporné čísla a 1,401298×10−45 až 3,402823×1038 pre kladné čísla. Zjednodušene povedané, môže sa počítať aj s veľmi veľkými alebo veľmi malými číslami, ale pointa je v tom, že presnosť čísla je vždy 6 až 7 cifier. Pre tento typ sú definované operácie: sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, celočíselné delenie a ďalšie v závislosti od programovacieho jazyka.

Double
je typ s dvojnásobnou presnosťou. Údaj takéhoto typu bude zaberať dvakrát viac pamäte ako údaj typu Single, ale číslo bude s presnosťou asi na 20 desatinných miest (P. Herout: Učebnice jazyka C, kap. 3). Presný rozsah je od −1,79769313486231×10308 do −4,94065645841247×10−324 pre záporné čísla a od 4,94065645841247×10−324 do 1,79769313486232×10308 pre kladné čísla.

String
je typ, ktorý je určený na uchovanie „reťazcov“, čiže textových hodnôt. V našom prípade by sa použilo napríklad pre „meno“ a „priezvisko“. Niektoré programovacie jazyky rozlišujú dva typy stringov:

  • ANSI String – reťazec s maximálnou dĺžkou znakov (string jazyka Pascal);
  • CString – reťazec s premenlivou dĺžkou, môže obsahovať reťazec s 0 až 2 biliónmi znakov (string jazyka C).

Oba tieto typy majú rozdielnu sadu operácií, i keď sú použité v rovnakom programovacom jazyku.

Object (alebo Trieda)
je typ, ktorý umožňuje vytvoriť odkaz na objekt, ktorý môže mať svoje vlastnosti, metódy a udalosti.

Pozri aj

upraviť

Základy programovania

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.