Evidenčné číslo vozidiel na Slovensku

značka pridelená každému vozidlu podliehajúcemu evidencii vozidiel

Evidenčné číslo (neoficiálne: evidenčné číslo vozidla – skr. EČV, starší názov: štátna poznávacia značka – skr. ŠPZ, hovorová podoba staršieho názvu[1][2]: ešpézetka, ešpezetka) je na Slovensku značka pridelená každému vozidlu podliehajúcemu evidencii vozidiel. Uvádza sa na tabuľke s evidenčným číslom (skr. TEČ; starší názov: tabuľka so štátnou poznávacou značkou), pripevnenej spravidla v prednej a zároveň v zadnej časti vozidla.[3][4][5][6]

Príklad TsEČ vydávanej od roku 2006 do súčasnosti. IL znamená okres Ilava.

Evidenčné číslo tvoria písmená a číslice. Prvá dvojica písmen evidenčného čísla označuje okres, v ktorom je vozidlo evidované. Za prvou dvojicou písmen a za štátnym znakom sa uvádzajú tri číslice a ďalšia dvojica písmen.

RegistráciaUpraviť

Evidenčné číslo prideľuje a tabuľku s evidenčným číslom vydáva okresný dopravný inšpektorát PZ SR, kde držiteľ vozidla prihlasuje vozidlo do evidencie vozidiel.

Od 1. januára 2013 evidencii podliehajú vozidlá, ktoré majú technický preukaz s výnimkou malých motocyklov s konštrukčnou rýchlosťou do 40km/h a pracovných strojov v poľnohospodárstve. Tieto kategórie musia byť zaregistrované do konca roka 2022 a do konca roka 2016.[7] Od decembra 2019 je možné evidenčné číslo vybaviť aj elektronicky, tabuľky s evidenčným číslom sa posielajú kuriérom z centrálneho úradu v Slovenskej Ľupči.[8]

V roku 2014 bolo na Slovensku evidovaných viac než 2,725 mil vozidiel.[9] V júli 2021 bol zaznamenaný medziročný pokles registrácií nových osobných áut o 6,86%. Registrovaných bolo 7695 vozidiel. Malých nákladných vozidiel však bolo registrovaných o 18,17% viac, 683.[10]

Postupnosť číslovaniaUpraviť

EČV vozidla so štandardnou logistikou majú určenú postupnosť tvorby takto:

 • úvodná dvojica písmen pre okres je pevne stanovená, krajské mestá využívajú po vyčerpaní číselného radu ďalšiu zákonom stanovenú dvojicu písmen (primárne vychádzajúcu z písmen v názve mesta). Princíp dvojice písmen pre okres plati do 28.2.2022
 • následné trojčíslie je plynulo rastúcim číslom v intervale 001-999 (kombinácia 000 nie je využitá)
 • zadná dvojica písmen rastie postupom tak, že štvrté písmeno po vyčerpaní trojčíslia vzrastie podľa abecedy v intervale A-Z na nasledujúce písmeno. Po vyčerpaní intervalu štvrtého písmena vzrastie tretie písmeno o jedno podľa abecedy rovnako v intervale A-Z.

Príklad postupnosti

KA 999AA KA 001AB KA 002AB
PP 999EZ PP 001FA PP 002FA
BA 998ZZ BA 999ZZ BL 001AA

Zatiaľ jediným slovenským okresom/mestom, kde sa vyčerpal základný rad, je Bratislava, tá v júni 2010 prešla z kódu BA na kód BL, ktorý bol vydávaný do roku 2019[11] Policajný zbor zorganizoval v novembri 2018 internetové hlasovanie o budúcom kóde pre Bratislavu, kde vo finále hlasovania vyhrala kombinácia BT, ktorú podporilo 89% hlasujúcich. (Na druhom mieste skončilo BE Kombinácie BD a BI skončili v semifinále.[12][13] ) Kód BT je v Bratislave vydávaný od jesene 2019.[14][15]

Košice vydávali v júli 2018 sériu KE xxxLR, LS a LT.[16] Pri výdaji okolo 13 500 kombinácií ročne by sa KE v Košiciach malo udržať približne do roku 2039.[17]

Zmeny od 1. marca 2023Upraviť

Národná rada SR schválila novelu zákona o cestnej premávke, ktorá prináša radikálnu zmenu v spôsobe prideľovania EČV.

 • Dvojica písmen označujúca do 28. februára 2023 okres, v ktorom bolo evidenčné číslo vydané bude nahradená dvojicou písmen začínajúcou kombináciou AA, pričom dvojica neoznačuje žiadnú územnú príslušnost v rámci Slovenska.
 • skript EČV ostáva zachovaný vo forme AA xxxAA, pričom doteraz použité kombinácie (podľa okresov) budú vynechané.
 • EČV vydávané do 28. februára 2023 je možné prideľovať na vozidlo aj po tomto termíne do vyčerpania zásob na Policajnom zbore.
 • Pri zmene držby vozidla sa ponechávajú tabuľky s evidenčným číslom na vozidle a to aj v tom prípade, ak má nový držiteľ adresu pobytu, sídla, prevádzkarne alebo organizačnej zložky v pôsobnosti iného orgánu Policajného zboru.
 • Pri zmene držby vozidla, odhlásení vozidla do cudziny, vyradení vozidla z evidencie alebo pri výmene tabuľky s evidenčným číslom si môže doterajší držiteľ vozidla ponechať tabuľky s evidenčným číslom; túto skutočnosť je povinný oznámiť orgánu Policajného zboru.
 • Ak si pri zmene držby vozidla doterajší držiteľ vozidla ponechal tabuľky s evidenčným číslom, orgán Policajného zboru pridelí vozidlu nové evidenčné číslo; to neplatí, ak nový držiteľ už mal ponechané tabuľky s evidenčným číslom z iného vozidla, ktoré žiada prideliť predmetnému vozidlu.
 • Ak ponechané evidenčné číslo nebude chcieť doterajší držiteľ prideliť inému vozidlu, je povinný tabuľky s evidenčným číslom bezodkladne odovzdať najbližšiemu orgánu Policajného zboru. Tabuľku s evidenčným číslom si môže jej držiteľ ponechať najdlhšie jeden rok bez toho, aby bola pridelená inému vozidlu; po uplynutí tejto lehoty nesmie byť pridelená inému vozidlu a ak v rámci tejto lehoty nebola pridelená alebo odovzdaná, eviduje sa ako stratená.
 • Na žiadosť držiteľa vozidla, vlastníka vozidla alebo osoby, ktorá požiadala o prihlásenie vozidla do evidencie, možno prideliť evidenčné číslo, ktoré bolo v minulosti pridelené inému vozidlu, ak tabuľka s evidenčným číslom bola orgánom Policajného zboru, osobou oprávnenou na zber starých vozidiel alebo spracovateľom starých vozidiel znehodnotená v súvislosti s evidenčným úkonom; ak sa vozidlu vydávajú dve tabuľky s evidenčným číslom, podmienkou na pridelenie takého evidenčného čísla je znehodnotenie obidvoch tabuliek s evidenčným číslom.

Tabuľka s evidenčným číslomUpraviť

Tabuľka s evidenčným číslom má rozmery 52×11 cm alebo 34×20 cm; tabuľka s evidenčným číslom prideleným motocyklu, motorovej trojkolke a ich prípojným vozidlám a zvláštnym motorovým vozidlám má rozmery 24×15 cm. Písmená a číslice tvoriace evidenčné číslo sú vypuklé a sú čiernej farby na bielom podklade, striedavo pokrytom transparentnými lesklými vyobrazeniami štátneho znaku Slovenska a v spodnej časti perforáciou v tvare dvoch husto zvlnených liniek.

Pred vstupom Slovenska do bol vľavo na tabuľke s evidenčným číslom umiestnený štátny znak Slovenska a pod ním písmená SK. Od 1. mája 2004 ho nahradilo modré pole so symbolom Európskej únie (12 žltých hviezd v kruhu) a pod ním písmená SK. Tento typ tabuliek zároveň zaviedol použitie nového grafického zobrazenia (podľa vzoru nemeckých evidenčných tabuliek) číslice "0" (nula) vo fonte, použitím prerušenia čiary v pravom hornom rohu na lepšie odlíšenie od zobrazenia písmena "O".

Od júna 2006 sa vydáva nový typ tabuliek so symbolom EÚ a súčasne aj so štátnym znakom Slovenska, ktorý nahradil dovtedajšiu pomlčku. V platnosti sú teda tri rôzne typy tabuliek s evidenčným číslom vozidla, staršie typy pritom nie je potrebné nahradiť najnovším typom EČV.

Od roku 2005 bolo dodaných takmer 3,5 milióna párov tabuliek s evidenčným číslom.[18]

Vládny dokument Akčný plán podpory elektromobility v SR schválený v marci 2019 navrhol zavedenie modrých tabuliek s evidenčným číslom pre elektromobily.[19] Tieto tabuľky sa mali začať vydávať od začiatku decembra 2019, ale do vydaja sa dostali v polovici mesiaca.[20]

Podľa Policajného zboru (KR PZ Bratislava) ide o porušenie zákona o cestnej premávke „ak je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným číslom alebo je tabuľka nesprávne umiestnená“.[21]

Výroba tabuliekUpraviť

Výrobu tabuliek zabezpečuje od roku 1996 firma Turčan Delta z Koštian nad Turcom. V roku 2005 bola s ňou podpísaná zmluva na neurčito, pričom zmluva obsahovala zmluvné pokuty na desať rokov. Zmluva bola predlžovaná dodatkami. Na rok 2014 rezort vnútra objednal takmer 770 tisíc tabuliek za viac než 6,9 mil €.[18] Na rok 2019 si ministerstvo vnútra objednalo milión tabuliek v hodnote 9 miliónov eur.[22]

Podľa správ z júna 2019 je dizajn tabuliek majetkom firmy Turčan Delta. Situácia bráni vypísaniu tendra na výrobu tabuliek. V súčasnosti štát platí 9 eur za tabulku pričom v Česku stojí tabuľka "necelé 2 eurá". Dizajn, ktorý opisuje vyhláška z roku 2004 si firma dala registrovať až v roku 2005. Firma medzitým patrí medzi najziskovejšie firmy na Slovensku, v rebríčku superziskových firiem TRENDu získala 12. miesto.[22]

Ministerstvo vnútra zorganizovalo v roku 2019 nový tender na nákup EČV, pričom ale pre tender nastavilo prísne podmienky čím odradilo iných účastníkov. Tender kontroloval Úrad pre verejné obstarávanie po ktorej vydal 14.5.2020 rozhodnutie o zrušení tendra. Firma Turčan Delta sa nakoniec dizajnu tabuliek zdarma vzdala. Po nevydarenom tendri bola s firmou predĺžená zmluva aj do obdobia po konci roka 2019.[23]

Začiatkom januára 2022 Ministerstvo vnútra informovalo, že koncom decembra 2021 podpísalo rámcovú zmluvu o výrobe tabuliek s evidenčným číslom s českou firmou SPM Security Paper Mill. Tabuľky by mali stáť 3,95 eura za kus, čo je 45% úspora z predošlej ceny 7,17 eura za kus bez DPH. Minister Roman Mikulec (OĽaNO) poznamenal, že „Verejné obstarávanie sme vyhlásili už v novembri 2020, bohužiaľ, sme ho boli schopní uzavrieť až na sklonku roka 2021. Dochádzalo k mnohým obštrukciám tretích strán. Na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) boli podané štyri podnety a pri každom vydal úrad uznesenie, ktorým verejné obstarávanie pozastavil. Na základe týchto obštrukcií muselo ministerstvo predlžovať lehotu na predloženie ponúk neuveriteľných 17-krát.“[24] Za rok 2022 by sa malo usporiť 3,5 milióna eur. Ministerstvo tiež naznačilo, že tabuľky by mohol ešte lacnejšie vyrábať priamo štát, cez štátnu akciovú spoločnosť Automobilové opravovne MV SR, pravdepodobne by tak vyšli ešte lacnejšie. Podľa dočasného riaditeľa odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru, Tomáša Vrábla by nemalo dôjsť k ohrozeniu vydávania nových tabuliek. „Oneskorenie môže nastať iba pri zadávaní vlastného textu, alebo pri tabuľkách na nosiče na bicykle, neovplyvní to však možnosť používať vozidlá v cestnej premávke.“[24]

GalériaUpraviť

Štátna poznávacia značka (ŠPZ)Upraviť

Tabuľka s evidenčným číslom nahrádza staršie tabuľky so štátnou poznávacou značkou (ŠPZ). ŠPZ boli vydávané do 1. apríla 1997, po tomto období sú vydávané len tabuľky s EČV. ŠPZ boli platné do 31. decembra 2004. Vozidlo so starou ŠPZ po tomto termíne polícia vyradila z evidencie motorových vozidiel a nesmie jazdiť po verejných komunikáciách. Výmena ŠPZ za EČV sa vykonávala na okresných dopravných inšpektorátoch.

GalériaUpraviť

ReferencieUpraviť

 1. ešpézetka. In: JAROŠOVÁ, Alexandra, ed.; BUZÁSSYOVÁ, Klára, ed. Slovník súčasného slovenského jazyka A – G. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2006. 1134 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0932-4.
 2. ešpezetka. In: ORAVEC, Peter. Slovník slangu a hovorovej slovenčiny. Praha : Maxdorf, 2014. 327 s. ISBN 978-80-7345-326-8. S. 59.
 3. § 123 zákona č. 8/2009 Z. z.
 4. evidenčné číslo. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2005. 698 s. ISBN 80-224-0847-6. Zväzok 4. (Eh – Gala), s. 255.
 5. Vyradenie vozidla z evidencie [online]. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, [cit. 2017-05-24]. Dostupné online.
 6. § 90 vyhlášky 145/1956 Ú.v.
 7. NOVOTNÝ, Tomáš. Väčšinu vozidiel musíte zaevidovať na polícii do konca roka [online]. Petit Press, 21.12.2012, [cit. 2013-01-01]. Dostupné online.
 8. Evidenčné čísla aj technické preukazy vám už doručia domov či do práce [online]. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, [cit. 2020-06-28]. Dostupné online.
 9. Celkový počet evidovaných vozidiel v SR [online]. Ministerstvo vnútra SR, [cit. 2016-01-02]. Dostupné online.
 10. Počet registrácií nových osobných áut na. dennikn.sk (Bratislava: N Press), 2021-08-20. Dostupné online [cit. 2021-09-01]. ISSN 1339-844X.
 11. Slováci môžu hlasovať o novej ŠPZ pre Bratislavu, v užšom výbere zostali dve možnosti. WebNoviny.sk (Bratislava: iSITA), 2018-11-02. Dostupné online [cit. 2018-11-02].
 12. TASR. Novou skratkou pre bratislavské autá bude BT. Vyhrala v ankete. etrend.sk (Bratislava: TREND Holding), 2018-11-22. Dostupné online [cit. 2018-11-25]. ISSN 1336-2674.
 13. Pravda.sk. BT bude novou skratkou evidenčného čísla pre autá z Bratislavy. pravda.sk (Bratislava: Perex), 2018-11-22. Dostupné online [cit. 2018-11-25]. ISSN 1336-197X.
 14. GAJDOŠ, Karol. Bratislava dostala novú ŠPZ, prvé kombinácie BT už jazdia v uliciach! [online]. startstop.sk, 2019-10-25, [cit. 2020-06-28]. Dostupné online.
 15. ĎURIŠKOVÁ, Daniela. Autá s novou bratislavskou EČV sú už na cestách. Za túto skratku hlasovali desaťtisíce ľudí [online]. startitup.sk, 2019-10-29, [cit. 2020-06-28]. Dostupné online.
 16. KE-123LT [online]. [Cit. 2018-07-18]. Dostupné online.
 17. ROKYTKA, Roman. Tabuľky áut série KE sa tak skoro neminú [online]. Petit Press, 7.8.2012, [cit. 2012-08-20]. Dostupné online.
 18. a b TASR. O zákazku na tabuľky s evidenčný číslom sa na vnútre nesúťažilo roky [online]. Petit Press, 15.02.2014, [cit. 2014-02-16]. Dostupné online.
 19. Budeme mať špeciálne modré ŠPZ pre elektromobily?. dennikn.sk (Bratislava: N Press), 2019-03-13. Dostupné online [cit. 2019-03-16]. ISSN 1339-844X.
 20. KÁLMÁN, Peter. Elektromobily dostali zelené značky, môžu mať výhody. sme.sk (Bratislava: Petit Press), 2020-01-13. Dostupné online [cit. 2020-02-07]. ISSN 1335-4418.
 21. TASR. Poškodená tabuľka s evidenčným číslom je porušením zákona. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2022-05-13. Dostupné online [cit. 2022-05-13].
 22. a b KOVÁČ, Ján. Predražené ešpézetky: Firma si privlastnila štátny dizajn, Kaliňák so Sakovou sa prizerajú. dennikn.sk (Bratislava: N Press), 2019-06-27. Dostupné online [cit. 2019-07-15]. ISSN 1339-844X.
 23. KOVÁČ, Ján. Predražené ešpézetky: K Sakovej príde kontrola, či spravila diskriminačný tender. dennikn.sk (Bratislava: N Press), 2019-11-04. Dostupné online [cit. 2019-11-08]. ISSN 1339-844X.
 24. a b TASR. Rezort vnútra bude nakupovať tabuľky s evidenčným číslom lacnejšie. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2022-01-05. Dostupné online [cit. 2022-01-05].

Pozri ajUpraviť

ProjektUpraviť

Externé odkazyUpraviť