International Standard Name Identifier

International Standard Name Identifier (francúzsky Code international normalisé des Noms, skrátene ISNI; dosl. Medzinárodný štandardný identifikátor mena) je trvalý Identifikátor určený na jednoznačnú a globálnu identifikáciu tzv. "verejných identít", teda mien fyzických osôb (vrátane fiktívnych osôb) a korporácií, ktoré sú tvorcami, producentmi, vydavateľmi, distribútormi alebo správcami intelektuálnych obsahov (diel).

Identifikátor ISNI je kodifikovaný medzinárodnou normou ISO 27729 (20. 7. 2010 bol zverejnený návrh medzinárodnej normy ISO / DIS 27729, 24. 11. 2011 bola publikovaná oficiálne prvá verzia normy a 6. 3. 2012 zatiaľ posledná verzia).[1]

Medzinárodná norma bola pôvodne od roku 2006 pripravovaná pod názvom Medzinárodný štandardný identifikátor strany (angl. International Standard Party Identifier, skrátene ISPI), v roku 2007 však došlo s ohľadom na spresnenie identifikovaných entít k zmene názvu na ISNI. Norma bola pripravená pracovnou skupinou (WG 6) príslušnej Technickej komisie a subkomisie (TC 46 / SC 9) Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (skrátene ISO).

Identifikované entity upraviť

Identifikátor ISNI trvalo identifikuje tzv. „Verejnú identitu“ určitej strany. Verejnou identitou (angl. Public identity) sa rozumie meno, pod ktorým strana je alebo v minulosti bola verejne známa. Väčšina reálnych osôb má jedinú verejnú identitu (jediné meno), niektoré ich však môžu mať viac. Stranou (angl. Party) sa rozumie fyzická alebo právnická osoba alebo tiež skupina fyzických a právnických osôb, ktoré sú zahrnuté do tvorby, rozširovania a správy intelektuálnych obsahov. Meno (angl. Name) je definované ako reťazec znakov, pod ktorým strana je alebo v minulosti bola zvyčajne uvádzaná.

Verejné identity budú identifikované pomocou identifikátorov ISNI naprieč rôznymi odbormi tvorby obsahov.

Štruktúra a syntax identifikátora upraviť

Identifikátor ISNI je číslom nevýznamovým. Pôvodne sa mal skladať z abecedného prefixu ISNI a ďalších 13 znakov (12 hexadecimálnych číslic a 1 kontrolný znak). V rámci príprav normy bolo ale nakoniec v roku 2009 vzhľadom na plánovaný veľký objem identifikátorov v budúcnosti rozhodnuté, že celkový počet znakov bude 16 (okrem abecedného prefixu ISNI 15 hexadecimálnych číslic a jeden posledný znak ako kontrolný). Príklady zápisu čísla ISNI (uvedené hodnoty sú od januára 2012 reálne):

Pre potreby zobrazovania, tlačenia alebo iných prezentácii identifikátora ISNI je odporúčané oddelenie prefixu ISNI od ďalších číslic jednou medzerou. Celkový počet 16 číslic je rozdelený do blokov po štyroch čísliciach. Jednotlivé bloky sú oddelené tiež jednou medzerou. Poslednú kontrolnú číslicu môže tvoriť buď hexadecimálna číslica alebo znak X. Kontrolná číslica bude vypočítavaná na základe predchádzajúcich číslic v súlade s normou ISO / IEC 7064: 2003[2] v móde 11-2.

Hlavné princípy prideľovania identifikátora upraviť

Návrh medzinárodnej normy ISO / DIS 27729 stanovuje nasledujúce hlavné princípy prideľovania znakov ISNI:

 • Identifikátor ISNI prideľuje registračná agentúra (skrátene RAG) na základe požiadavky žiadateľa (autora, skladateľa, vydavateľa, distribútora, knihovníka alebo inej právnickej osoby)
 • Jeden identifikátor ISNI môže byť pridelený len jednej verejnej identite nejakej strany
 • Pri prideľovaní identifikátorov sa neprihliada na alternatívne zápisy mena jedinej identity (napr. Shakespeare a Shakespear), k alternatívnej prezentácii (napr. ONU a United Nations), k variáciám zapisovaných znakov (napr. Günther Grass a Guenther Grass), k transliteráciám (napr. Anton Pavlovič Čechov a Антон Павлович Чехов) a lingvistickým variáciám mena (napr. Anton Tchekhoff a Anton Pavlovitch Tchekhov)
 • Jednej strane môže byť ale pridelených viac identifikátorov ISNI, napríklad z dôvodu používania pseudonymov (dva identifikátory ISNI tak napríklad získal český spisovateľ Miloslav Švandrlík (ISNI 0000 0000 8386 8008) (pozri jeho záznam v databáze systému VIAF), pretože používal tiež pseudonym Rudolf Kefalín (ISNI 0000 0000 8401 491X) (pozri jeho záznam v databáze systému VIAF)
 • Po pridelení identifikátora ISNI ho nebude možné použiť znova

Podrobné zásady a pokyny na registráciu bude schvaľovať a vydávať Medzinárodná agentúra ISNI.

Registračný systém ISNI upraviť

Organizáciu systému ISNI tvoria tri subsystémy:

 1. Registračná autorita prevádzkovaná Medzinárodnou agentúrou ISNI
 2. Registračné agentúry zabezpečujúce služby užívateľom
 3. Verifikačné agentúry zabezpečujúce špecializované služby pre registračnú autoritu ISNI

Registračná autorita (Medzinárodná agentúra ISNI) upraviť

Registračná autorita (angl. Registration authority, skrátene RA) systému ISNI bola v roku 2010 schválená na plenárnom zasadnutí ISO. Podľa tlačovej správy bola 22. decembra 2010 v Londýne založená ako nezisková organizácia Medzinárodná agentúra ISNI (angl. ISNI International Agency, skrátene ISNI-IA). Jej hlavnou úlohou je vytvorenie a údržba centrálnej referenčnej databázy ISNI. Počiatočná databáza bola vytvorená na základe už existujúcich východiskových databáz zakladajúcich členov. Sieť OCLC, ktorá sa stala aj členom konzorcia ISNI-IA, zároveň podpísala ďalšie čiastkovú zmluvu, na základe ktorej bude plniť špecifickú úlohu Prideľovacej agentúry (angl. Assignment Agency). Registračná autorita - ISNI-IA bude v súlade s normou ISNI koordinovať, monitorovať a kontrolovať celý systém ISNI, jeho politiku, všetky procesy a operácie a bude reprezentovať záujmy celej komunity ISNI navonok u iných organizácií.

Medzinárodná agentúra ISNI je oficiálne tvorená konzorciom 6 členov, ktorí reprezentujú viac ako 300 spoločností pre správu autorských práv a 26 000 knižníc z celého sveta. Patrí k nim:

Registračné agentúry ISNI upraviť

Registračné agentúry systému ISNI (angl. Registration Agencies, skrátene Rags) budú ustanovované registračnou autoritou, tj. Medzinárodnou agentúrou ISNI. Prvé agentúry sa budú vytvárať v treťom štvrťroku 2011. Registračnou agentúrou ISNI sa môže stať ľubovoľná obchodná korporácia s prevereným záujmom o oblasť ISNI. Môže ňou byť organizácia reprezentujúca nejaké územie alebo obchodnú oblasť, ako je knižný vydavateľský priemysel, hudobný priemysel a iné. Registračné agentúry budú zabezpečovať rozhranie medzi užívateľmi a registračnou autoritou (ISNI-IA). RAGS budú vybavovať prideľovanie čísel ISNI na základe žiadostí žiadateľov.

Verifikačné agentúry ISNI upraviť

Verifikačné agentúry ISNI (angl. Verification Agencies) sú ustanovované Registračnou autoritou ISNI. Majú úlohu špecializovaných porovnávacích služieb pre registračnú autoritu - ISNI-IA a jej budovanú referenčnú databázu (úlohu zabezpečuje sieť OCLC). Verifikačné agentúry sú nominované registračnou autoritou na základe dôkladného kontrolného procesu.

Registračné metadáta upraviť

Registračné agentúry budú povinne zasielať do centrálnej referenčnej databázy tiež opisné metadáta.

Kompletný metadátový záznam by mal zahŕňať pridelené číslo ISNI a ďalej povinné prvky: meno verejnej identity (pod ktorým je strana známa), typ strany (napr. Fyzická osoba, právnická osoba), URI zoznamov s triedami tvorivých diel a rolami tvorcov (pripraví ich RA), triedy tvorivých diel (hudobné dielo, literárne dielo, audiovizuálne dielo a i.), role tvorcov (autor, režisér, vydavateľ a i.). Ak budú k dispozícii ďalšie údaje, možno uvádzať nepovinné: dátum a typ dáta (dátum narodenia alebo registrácie spoločnosti, dátum úmrtia alebo likvidácie spoločnosti), miesto a typ miesta (napr. krajiny narodenia/úmrtia, pôsobenie tvorcu i.). Pripojiť možno aj údaje o súvisiacom ISNI (iné verejné identity rovnakej strany) a typu vzťahu (napr. je pseudonym). Pripojiť bude možné aj ďalšie údaje (napr. URI podrobnejších informácií o verejnej identite), ktoré budú špecifikované a definitívne zverejnené registračnou autoritou.

Referenčné databázy systému ISNI upraviť

Každý zo zakladajúcich členov konzorcia Medzinárodnej agentúry ISNI udržuje nejakú vlastnú databázu záznamov tvorcov vrátane identifikátorov lokálneho charakteru. Vo viacerých prípadoch ide o neverejné identifikátory súkromného charakteru. Na základe dohody medzi členmi konzorcia bolo najskôr do prevádzky uvedené počiatočné jadro centrálnej referenčnej databázy ISNI. Využité boli najmä 3 hlavné zdrojové databázy:

Informácie z databázy ISNI sú už v súčasnosti dostupné nielen členom konzorcia a prvým menovaným registračným agentúram, ale aj širokej verejnosti. Databáza sprístupňuje k roku 2014 už 7 490 000 záznamov verejných identít, z toho je 7 000 000 záznamov fyzických osôb a 490 000 záznamov korporácií. Databáza je dostupná zo špecifickej webovej stránky rozhrania pre vyhľadávanie. Záznamy databázy ISNI sú prepojené so záznamami databázy systému VIAF a opačne. Systém ISNI a jeho agentúry sú v prevádzke na základe stanovených poplatkov, registračné agentúry platia ročné predplatné a poplatok za každú prijatú žiadosť o pridelenie čísla ISNI.

Systém ISNI, jeho databázy a hlavne jeho trvalý identifikátor boli navrhnuté ako tzv. "Most" spájajúci iné systémy, ich databázy a ich identifikátory, často súkromného charakteru. Systém a databáza ISNI teda nebudú slúžiť na vyhľadávanie všetkých informácií, ktoré potrebujú špecializované užívateľské sektory. Databáza ISNI je registrom zaisťujúcim jednoznačnú službu a spojenia (väzbu) k záznamom na metadáta bohatšie databázy. Aj z tohto dôvodu systém ISNI bude v databázu udržiavať len minimum metadát.

Citácia upraviť

 1. 14:00-17:00. ISO 27729:2012 [online]. ISO, [cit. 2018-12-09]. Dostupné online. (po anglicky)
 2. 14:00-17:00. ISO/IEC 7064:2003 [online]. ISO, [cit. 2018-12-09]. Dostupné online. (po anglicky)

Bibliografické referencie upraviť

 • ISO 27729: 2012. Information and documentation - International Standard Name Identifier. Geneva: International Organization for Standardization, 2012-03-06. 15 s. International Standard
 • Medzinárodná agentúra ISNI. ISNI: International Standard Name Identifier [online]. London: ISNI International Agency, [2011-] [cit. 2014-04-04]. Dostupný z: http://isni.org/
 • HAKALA, Juha. International Standard Name Identifier: An introduction [online]. February 3rd, 2010 [cit. 2014-04-04]. Standards in Metadata and interoperability. Dostupný z: http://metadaten-twr.org/2010/02/03/international-standard-name-identifier-an-introduction/ Archivované 2011-03-17 na Wayback Machine
 • BRATKOVÁ, Eva. Systém globálnej identifikácie tvorcov, výrobcov a distribútorov obsahov začína svoju činnosť. In INFORUM 2011: 17. ročník konferencie o profesionálnych informačných zdrojoch, Praha, 24.-26. 5. 2011 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2011 [cit. 2014-04-04], [s. 1-19]. ISSN 1801-2213. Dostupný z: http://www.inforum.cz/pdf/2011/bratkova-eva.pdf

Externé odkazy upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Mezinárodní standardní identifikátor jména na českej Wikipédii.