Jamb je dvojslabičná stopa, skladajúca sa z prvej slabiky krátkej a druhej dlhej, prípadne prvej neprízvučnej a druhej prízvučnej (zápis: ∪ — ).

Dvojslabičné
ᐡ ¯jamb
¯ ᐡtrochej
¯ ¯spondej
Trojslabičné
ᐡ ᐡ ᐡtribrachys
¯ ᐡ ᐡdaktyl
ᐡ ¯ ᐡamfibrach
ᐡ ᐡ ¯anapest
Kombinované
¯ ᐡ ᐡ ¯choriamb
¯ ᐡ ᐡ ¯ ᐡdaktylotrochej
Legenda
¯dlhá, prízvučná slabika
krátká, neprízvučná slabika

Jamb nie je pre slovenčinu a češtinu prirodzený, možno ho dosiahnuť posunutím trochejského metra o jednu slabiku, čo sa dosahuje spravidla použitím daktylu ako začiatočnej stopy inak trochejského verša. Jamb je prirodzený pre gréčtinu, predovšetkým pre iónčinu.

Jambický verš je použitý napríklad v Máchovom Máji:

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.