JUDr. Jana Bajánková (* 13. júl 1959, Bratislava) je slovenská právnička, bývalá predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky a bývalá členka súdnej rady od 29. júna 2007. Od 1. januára 1997 je sudkyňou Najvyššieho súdu kde zastáva post predsedníčky občianskoprávneho kolégia.

Jana Bajánková
slovenská právnička,
sudkyňa Najvyššieho súdu SR
Narodenie13. júl 1959 (64 rokov)
Bratislava, Československo
Zamestnaniesudkyňa
Alma materUniverzita Komenského v Bratislave

Vzdelanie

upraviť

Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 1982, kedy jej bol súčasne udelený titul JUDr. V roku 1988 vykonala II. atestáciu v rámci rezortu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Prehľad praxe

upraviť

Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pracovala na Okresnom súde Bratislava – vidiek ako justičná čakateľka. Po absolvovaní justičnej skúšky v roku 1985 bola predsedníčkou senátu na Okresnom súde Bratislava – vidiek. V rokoch 1989 – 1996 pracovala na Krajskom súde v Bratislave ako členka senátu a od roku 1993 ako predsedníčka senátu.
Od roku 1997 pôsobí na Najvyššom súde Slovenskej republiky ako sudca, od 1. januára 2003 ako predsedníčka senátu, 2. apríla 2006 bola zvolená za predsedníčku občiansko-právneho kolégia a od 1. januára 2007 bola aj zovšeobecňovateľku. Od 16. septembra 2014 má prerušený výkon funkcie sudkyne podľa § 24 ods. 1 písm. c) zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu zvolenia do funkcie predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky.

Publikačná činnosť

upraviť

Ako spoluautorka participovala na publikáciách:

 • Civilný sporový poriadok. Komentár – C. H. Beck, 2016
 • Občiansky zákonník. Komentár – C. H. Beck, 2015
 • Občiansky súdny poriadok. Komentár, I. vydanie (2009), II. vydanie (2012) – C. H. Beck
 • Učebnica Občianskeho práva procesného - základné konanie, Univerzita Komenského v Bratislave 2005, 2008. V roku 2010 vydaná aj v nakladateľstve C. H. Beck
 • Občiansky zákonník – komentár a súvisiace predpisy, Eurounion 2004
 • Aktuálne vzorové zmluvy a podania, Verlagdashofer

Je autorkou článkov:

 • Zásada rovnakého zaobchádzania pri odmeňovaní mužov a žien
 • Pracovné právo v zjednotenej Európe
 • Zborník 2004
 • Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným
 • Slovenské dni obchodného práva
 • Zborník 2006
 • Právne prostriedky na zabezpečenie súladu medzi stavom katastra a skutočným stavom vo vzťahu k zmluvám o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
 • Slovenské dni obchodného práva
 • Dvojité scudzenie nehnuteľnosti a jeho vplyv na platnosť zmluvy o jej prevode
 • XVI. Karlovarské právnické dni
 • Zborník 2007
 • Ochrana práv maloletého dieťaťa z pohľadu rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu SR
 • Zborník konferencie venovanej Ochrane práv maloletých v civilnom procese 2007
 • Aplikačná prax a legislatívny zámer kodifikácie súkromného práva
 • Zborník z konferencie k Návrhu legislatívneho zámeru kodifikácie súkromného práva

Doplňujúce informácie

upraviť

Bola riešiteľkou projektov APVV:

 • vymožiteľnosť práva Slovenskej republiky v rokoch 2008 – 2010
 • igerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv v rokoch 2012 – 2015

Od roku 1999 pôsobí ako prednášateľka a lektorka pre viaceré druhy právnickej profesie, a to najmä v odbore civilné právo procesné a hmotné. Od roku 2006 je externou členkou pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky. V rokoch 2007 až 2014 pedagogicky pôsobila na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Paneurópskej vysokej škole práva (občianske právo procesné). Je členkou Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a členkou odbornej komisie doktorandského štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore občianske právo.

Od roku 2007 pôsobila vo viacerých legislatívnych komisiách (novely Občianskeho súdneho poriadku, Exekučného poriadku, Notárskeho poriadku). V rokoch 2012 – 2015 bola členkou komisie pre rekodifikáciu civilného procesného práva. Od roku 2007 je členkou Rekodifikačnej komisie pre nový Občiansky zákonník.

Zároveň je členkou skúšobnej komisie na justičné skúšky v Justičnej akadémii Slovenskej republiky pre oblasť občianskeho práva.

Súdna rada Slovenskej republiky ju s účinnosťou od 1. júla 2017 zvolila za členku Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky.

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky

upraviť

16. septembra 2014 ju Súdna rada Slovenskej republiky zvolila za svoju predsedníčku. Členkou Súdnej rady Slovenskej republiky je od roku 2007 ako nominant sudcov už druhé funkčné obdobie.

Počas jej predsedníctva Súdna rada Slovenskej republiky prijala mnohé nástroje na zvyšovanie dôvery verejnosti v súdnictvo, ktorým nepochybne sú Zásady sudcovskej etiky a k nim vytvorená a schválená Smernica, ktorá upravuje postup Súdnej rady Slovenskej republiky pri realizácii pôsobnosti v oblasti všeobecného dohľadu a etiky sudcov.

Rovnako Súdna rada Slovenskej republiky prijala aj ďalšie dôležité dokumenty pre fungovanie súdnictva: Postup Súdnej rady Slovenskej republiky pre rozhodovanie o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidáta na vymenovanie za sudcu.

Začiatkom roka 2015 podala návrh na Ústavný súd Slovenskej republiky na začatie konania o súlade právneho predpisu o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, pre ich nesúlad s Ústavou Slovenskej republiky vo veci zmrazovania platov sudcov, kde Ústavný súd Slovenskej republiky konštatoval, že niektoré ustanovenia napadnutého zákona nie sú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.

Externé odkazy

upraviť