Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Právnická fakulta Univerzity Komenského (lat. Facultas Iuridica, angl. Faculty of Law, skrátene PraF UK) je jedna z trinástich fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave ako verejnoprávnej a samosprávnej inštitúcie. Vznikla v roku 1921, čím je najstaršou dosiaľ existujúcou fakultou práva na území Slovenska.[1] Poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch vo všetkých troch stupňoch štúdia v dennej aj externej forme – študijný program bakalársky so štandardnou dĺžkou štúdia 3 rokov; magisterský nadväzujúci na bakalársky 2 roky, v externej forme 3 roky; doktorandský trvajúci 3 roky, v externej forme 4 roky. Na fakulte prebehla reforma právnického vzdelávania, ktorá reflektuje najmodernejšie trendy súčasného vývoja, plne odzrkadľujúc požiadavku praktického vzdelávania cez prizmu právnych kliník a širokého spektra nových predmetov.[2]

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
UK budova.jpg
Sídlo Právnickej fakulty UK na Šafárikovom námestí v Bratislave
Iné názvy
Latinský názovFacultas Iuridica
Základné informácie
PolohaBratislava, Slovensko
SkratkaPraF UK
Typverejná škola
Zameranieprávnická fakulta
Vedenie
Dekandoc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
Kontaktné údaje
AdresaŠafárikovo námestie č. 6, 810 00 Bratislava 1
Oficiálny webhttp://www.flaw.uniba.sk/

Predstaviteľom fakulty je dekan, v súčasnosti ním je doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

Fakulta sídli na Šafárikovom námestí č. 6 v Bratislave v budove, kde sa nachádza aj rektorát a Aula Univerzity Komenského, ako aj niekoľko pracovísk Filozofickej fakulty, v susedstve sa nachádza Filozofická fakulta. V tejto budove sídli už od jej kolaudácie v roku 1937. Pred tým sídlila na Kapitulskej ulici, v budove dnešnej Rímskokatolíckej bohosloveckej teologickej fakulty Univerzity Komenského.

ŠtúdiumUpraviť

Od akademického roku 2004/2005 je štúdium organizované na kreditovom systéme. Kredity sú číselné hodnoty priradené k predmetom, ktoré charakterizujú množstvo práce potrebnej na ich úspešné absolvovanie. Napr. povinné predmety (najnáročnejšie) majú 6 kreditov, voliteľné 3 kredity a výberové (doplnkové) 2 kredity. Študent ich získava za úspešné absolvovanie predmetu napr. zložením skúšky, napísaním semestrálnej práce, vyriešením zadaných prípadov, a pod. Kredity sa počas celého štúdia sčítavajú. Pre postup do ďalšieho ročníka je štandardne potrebných 60 kreditov. Na úspešné ukončenie bakalárskeho programu je študent povinný získať aspoň 180 kreditov a magisterského programu 120 kreditov.

Fakulta má akreditáciu na udeľovanie titulov:

 • bakalár (Bc.), po úspešnom ukončení bakalárskeho študijného programu (180 získaných kreditov), obhájení záverečnej bakalárskej práce a zložení štátnej skúšky z predmetu správne právo;
 • magister (Mgr.), po úspešnom absolvovaní magisterského študijného programu (120 získaných kreditov), obhájení diplomovej práce a zložení štátnych skúšok z občianskeho práva, trestného práva a z iného výberového predmetu;
 • doktor práv (JUDr.), po úspešnom obhájení rigoróznej práce v študijnom odbore právo;
 • doktor (PhD., „philosophiae doctor“ uvádza sa za menom), po úspešnom obhájení dizertačnej práce. V súčasnosti má fakulta najširší rozsah garantovaných študijných odborov doktorandského štúdia na Slovensku. V súčasnosti poskytuje vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijných odboroch Teória a dejiny štátu a práva, Ústavné právo, Správne právo, Trestné právo, Občianske právo, Obchodné a finančné právo; Pracovné právo a Medzinárodné právo.[3]

Pracoviská fakultyUpraviť

 
Aula Univerzity Komenského v Bratislave v budove na Šafárikovom námestí, kde sídli Právnická fakulta

KatedryUpraviť

 • Katedra teórie práva a sociálnych vied
 • Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
 • Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
 • Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
 • Katedra ústavného práva
 • Katedra správneho a environmentálneho práva
 • Katedra finančného práva
 • Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
 • Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
 • Katedra občianskeho práva
 • Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
 
Rektorská sieň v budove na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá slúži na reprezentačné účely.

ÚstavyUpraviť

 • Ústav európskeho práva
 • Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
 • Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
 • Ústav ekonomických vied
 • Ústav klinického právneho vzdelávania
 • Ústav telesnej kultúry

Ďalšími pracoviskami sú Inštitút medzinárodných vzťahov Karola Rybárika a Akademická knižnica Právnickej fakulty.

Inštitút medzinárodných vzťahov Karola Rybárika je vzdelávacia inštitúcia, ktorá bola založená 19.11.1991. Jej iniciátorom, zakladateľom a dlhoročným vedúcim bol pán doc. JUDr. Karol Rybárik, CSc., absolvent Diplomatickej adakémie vo Viedni. V súčasnosti Ústav ponúka povysokoškolské dvojročné denné štúdium diplomacie a medzinárodných vzťahov.

Vedenie fakultyUpraviť

 
Auditorium Maximum - Prednášková sála Právnickej fakulty

DekanUpraviť

 • doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

ProdekaniUpraviť

 • doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. (prodekan pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa)
 • Mgr. Andrea Szakács, PhD. (prodekanka pre vzťahy s odbornou verejnosťou)
 • JUDr. Jozef Andraško, PhD. (prodekan pre IT, masmediálnu komunikáciu a vzťah s verejnosťou)
 • prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. (prodekan pre rozvoj)
 • doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. (prodekanka pre medzinárodné vzťahy)
 • doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. (prodekan pre legislatívu a právnu agendu)
 • doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE (prodekanka pre doktorandské štúdium)

Predseda akademického senátuUpraviť

 • doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

TajomníkUpraviť

 • Ing. Albert Priehoda, PhD.

Splnomocnenec dekana pre vonkajšie vzťahyUpraviť

 • doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

Poradca dekana pre štúdiumUpraviť

 • doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD.

ProfesoriUpraviť

 
Knižnica Právnickej fakulty Univerzity Komenského (čiastočný pohľad na študovňu monografií)

Na Právnickej fakulte v súčasnosti pôsobia títo profesori:

 • prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol. (Katedra teórie práva a sociálnych vied
 • prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. (Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky)
 • prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD. (Katedra teórie práva a sociálnych vied)
 • prof. ThDr. IcLic. PaedDr. Ján Duda, PhD. (Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva)
 • prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. (Katedra občianskeho práva)
 • prof. PhDr. František Gahér, CSc. (Katedra teórie práva a sociálnych vied)
 • prof. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc. (Katedra teórie práva a sociálnych vied)
 • Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. (Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky)
 • prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. (Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva)
 • prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. (Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva)
 • prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. (Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva)
 • prof. JUDr. Margita Prokeínová, PhD. (Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky)
 • prof. JUDr. Róbert Schronk, CSc. (Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia)
 • prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. (Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov)
 • prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. (Katedra správneho a environmentálneho práva)
 • prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. (Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov)
 • prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. (Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky)
 • prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. (Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky)
 • prof. JUDr. Marek Števček, PhD. (Katedra občianskeho práva)
 • prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc. (Katedra správneho a environmentálneho práva) - v súčasnosti emeritná profesorka
 • prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. (Katedra správneho a environmentálneho práva)

Najvýznamnejší pedagógovia fakultyUpraviť

 
Súdna sieň Právnickej fakulty UK

Súradnice: 48°08′28″S 17°06′55″V / 48,141139°S 17,115294°V / 48.141139; 17.115294Počas viac ako 95 ročnej histórie fakulty na nej pôsobili títo významní a známi učitelia:

ReferencieUpraviť

 1. Poslanie a história [online]. www.flaw.uniba.sk, [cit. 2018-01-19]. Dostupné online.
 2. Reforma vzdelávania na Právnickej fakulte UK – najstaršia a najmodernejšia fakulta na Slovensku [online]. www.flaw.uniba.sk, [cit. 2018-01-19]. Dostupné online.
 3. Študijné programy [online]. www.flaw.uniba.sk, [cit. 2018-01-19]. Dostupné online.

Externé zdrojeUpraviť