Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Právnická fakulta Univerzity Komenského (lat. Facultas Iuridica, angl. Faculty of Law, skrátene PraF UK) je jedna z trinástich fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave ako verejnoprávnej a samosprávnej inštitúcie. Vznikla v roku 1921, čím je najstaršou dosiaľ existujúcou fakultou práva na území Slovenska.[1] Poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch vo všetkých troch stupňoch štúdia v dennej aj externej forme – študijný program bakalársky so štandardnou dĺžkou štúdia 3 rokov; magisterský nadväzujúci na bakalársky 2 roky, v externej forme 3 roky; doktorandský trvajúci 3 roky, v externej forme 4 roky. Na fakulte prebehla reforma právnického vzdelávania, ktorá reflektuje najmodernejšie trendy súčasného vývoja, plne odzrkadľujúc požiadavku praktického vzdelávania cez prizmu právnych kliník a širokého spektra nových predmetov.[2]

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Sídlo Právnickej fakulty UK na Šafárikovom námestí v Bratislave
Iné názvy
Latinský názovFacultas Iuridica
Základné informácie
PolohaBratislava, Slovensko
SkratkaPraF UK
Typverejná škola
Zameranieprávnická fakulta
Vedenie
Dekanprof. JUDr. Eduard Burda, PhD.
Kontaktné údaje
AdresaŠafárikovo námestie č. 6, 810 00 Bratislava 1
Oficiálny webhttp://www.flaw.uniba.sk/

Predstaviteľom fakulty je dekan, v súčasnosti ním je prof. JUDr. Eduard Burda, PhD.

Fakulta sídli na Šafárikovom námestí č. 6 v Bratislave v budove, kde sa nachádza aj rektorát a Aula Univerzity Komenského, ako aj niekoľko pracovísk Filozofickej fakulty, v susedstve sa nachádza Filozofická fakulta. V tejto budove sídli už od jej kolaudácie v roku 1937. Pred tým sídlila na Kapitulskej ulici, v budove dnešnej Rímskokatolíckej bohosloveckej teologickej fakulty Univerzity Komenského.

Štúdium

upraviť

Od akademického roku 2004/2005 je štúdium organizované na kreditovom systéme. Kredity sú číselné hodnoty priradené k predmetom, ktoré charakterizujú množstvo práce potrebnej na ich úspešné absolvovanie. Napr. povinné predmety (najnáročnejšie) majú 6 kreditov, voliteľné 3 kredity a výberové (doplnkové) 2 kredity. Študent ich získava za úspešné absolvovanie predmetu napr. zložením skúšky, napísaním semestrálnej práce, vyriešením zadaných prípadov, a pod. Kredity sa počas celého štúdia sčítavajú. Pre postup do ďalšieho ročníka je štandardne potrebných 60 kreditov. Na úspešné ukončenie bakalárskeho programu je študent povinný získať aspoň 180 kreditov a magisterského programu 120 kreditov.

Fakulta má akreditáciu na udeľovanie titulov:

 • bakalár (Bc.), po úspešnom ukončení bakalárskeho študijného programu (180 získaných kreditov), obhájení záverečnej bakalárskej práce a zložení štátnej skúšky z predmetu správne právo;
 • magister (Mgr.), po úspešnom absolvovaní magisterského študijného programu (120 získaných kreditov), obhájení diplomovej práce a zložení štátnych skúšok z občianskeho práva, trestného práva a z iného výberového predmetu;
 • doktor práv (JUDr.), po úspešnom obhájení rigoróznej práce v študijnom odbore právo;
 • doktor (PhD., „philosophiae doctor“ uvádza sa za menom), po úspešnom obhájení dizertačnej práce. V súčasnosti má fakulta najširší rozsah garantovaných študijných odborov doktorandského štúdia na Slovensku. V súčasnosti poskytuje vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijných odboroch Teória a dejiny štátu a práva, Ústavné právo, Správne právo, Trestné právo, Občianske právo, Obchodné a finančné právo; Pracovné právo a Medzinárodné právo.[3]

Pracoviská fakulty

upraviť
 
Aula Univerzity Komenského v Bratislave v budove na Šafárikovom námestí, kde sídli Právnická fakulta

Katedry

upraviť
 • Katedra teórie práva a filozofie práva
 • Katedra rímskeho práva a cirkevného práva
 • Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
 • Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
 • Katedra ústavného práva
 • Katedra správneho a environmentálneho práva
 • Katedra finančného práva
 • Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
 • Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
 • Katedra občianskeho práva
 • Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
 
Rektorská sieň v budove na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá slúži na reprezentačné účely.

Ústavy

upraviť
 • Ústav európskeho práva
 • Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
 • Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
 • Ústav ekonomických vied
 • Ústav kánonického práva
 • Ústav klinického právneho vzdelávania
 • Ústav telesnej kultúry

Ďalšími pracoviskami sú Diplomatická akadémia Karola Rybárika a Knižnica Právnickej fakulty.

Diplomatická akadémia Karola Rybárika je vzdelávacia inštitúcia, ktorá bola založená 19.11.1991. Jej iniciátorom, zakladateľom a dlhoročným vedúcim bol pán doc. JUDr. Karol Rybárik, CSc., absolvent Diplomatickej akadémie vo Viedni. V súčasnosti Ústav ponúka povysokoškolské dvojročné denné štúdium diplomacie a medzinárodných vzťahov.

Vedenie fakulty

upraviť
 
Auditorium Maximum – Prednášková sála Právnickej fakulty
 • prof. JUDr. Eduard Burda, PhD.

Prodekani

upraviť
 • prof. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. (prodekan pre rozvoj, akreditáciu, hodnotenie a zabezpečovanie kvality fakulty, pre vzdelávaciu činnosť prvého a druhého stupňa a pre rigorózne konanie)
 • prof. JUDr. Lívia Trellová, PhD. (prodekanka pre medzinárodné vzťahy a cudzojazyčné štúdium)
 • doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD. (prodekan pre IT, PR a knižnicu)
 • prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. (prodekan pre granty)
 • prof. Mgr. Ján Škrobák, PhD. (prodekan pre legislatívu)
 • doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE (prodekanka pre vzdelávaciu činnosť tretieho stupňa štúdia (doktorandské štúdium) a pre vedeckovýskumnú činnosť)
 • Mgr. Maroš Pavlovič, PhD., LL.M (prodekan pre vzťahy s odbornou verejnosťou)
 • doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD. (prodekanka pre diplomatickú akadémiu, majetok a investície)

Predseda akademického senátu

upraviť
 • doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

Tajomník

upraviť
 • Ing. Albert Priehoda, PhD.

Splnomocnenec dekana pre vonkajšie vzťahy

upraviť
 • doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

Poradca dekana pre štúdium

upraviť
 • doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD.

Profesori

upraviť
 
Knižnica Právnickej fakulty Univerzity Komenského (čiastočný pohľad na študovňu monografií)

Na Právnickej fakulte v súčasnosti pôsobia títo profesori:

 • prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol. (Katedra teórie práva a sociálnych vied)
 • prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. (Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky)
 • prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD. (Katedra teórie práva a sociálnych vied)
 • prof. ThDr. IcLic. PaedDr. Ján Duda, PhD. (Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva)
 • prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. (Katedra občianskeho práva)
 • prof. PhDr. František Gahér, CSc. (Katedra teórie práva a sociálnych vied)
 • Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. (Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky)
 • prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. (Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva)
 • prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. (Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva)
 • prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. (Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva)
 • prof. JUDr. Margita Prokeínová, PhD. (Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky)
 • prof. JUDr. Róbert Schronk, CSc. (Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia)
 • prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. (Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov)
 • prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. (Katedra správneho a environmentálneho práva)
 • prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. (Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov)
 • prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. (Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky)
 • prof. JUDr. Marek Števček, PhD. (Katedra občianskeho práva)
 • prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc. (Katedra správneho a environmentálneho práva) – v súčasnosti emeritná profesorka
 • prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. (Katedra správneho a environmentálneho práva)

Najvýznamnejší pedagógovia fakulty

upraviť
 
Súdna sieň Právnickej fakulty UK

Súradnice: 48°08′28″S 17°06′55″V / 48,141139°S 17,115294°V / 48.141139; 17.115294Počas viac ako 100 ročnej histórie fakulty na nej pôsobili títo významní a známi učitelia:

Najvýznamnejší absolventi fakulty

upraviť

Iné projekty

upraviť

Referencie

upraviť
 1. Poslanie a história [online]. www.flaw.uniba.sk, [cit. 2018-01-19]. Dostupné online.
 2. Reforma vzdelávania na Právnickej fakulte UK – najstaršia a najmodernejšia fakulta na Slovensku [online]. www.flaw.uniba.sk, [cit. 2018-01-19]. Dostupné online.
 3. Študijné programy [online]. www.flaw.uniba.sk, [cit. 2018-01-19]. Dostupné online.

Literatúra o dejinách fakulty

upraviť
 • VOZÁR, Jozef. Augustín Ráth: Prvý slovenský rektor Univerzity Komenského. Bratislava: Veda, 2018. 237 s. ISBN 978-80-244-1711-2.
 • GREGOR, Martin. Historiografia rímskeho práva na Slovensku: Príbeh štyroch profesorov. Praha: Leges, 2021. 363 s. ISBN 978-80-7502-485-5.
 • SVÁK, Ján, GREGOR, Martin. Karol Plank: Dielo a doba. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2021. 503 s. ISBN 978-80-571-0393-6.
 • GREGOR, Martin, LYSÝ, Miroslav, MARTINCOVÁ, Lenka (ed.). Dejiny Právnickej fakulty Univerzity Komenského 1: Od roku 1921 do súčasnosti. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2022. 302 s. ISBN 978-80-7160-647-5.
 • GREGOR, Martin, LYSÝ, Miroslav, MARTINCOVÁ, Lenka (ed.). Dejiny Právnickej fakulty Univerzity Komenského 2: Katedry a ústavy, rozhovory. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2022. 247 s. ISBN 978-80-7160-649-9.

Externé odkazy

upraviť