Kyselina trihydrogenfosforečná

chemická zlúčenina

Kyselina trihydrogenfosforečná, niekedy len kyselina fosforečná, H3PO4, je stredne silná, pevná kryštalická látka, trojsýtna kyselina, ktorá pri zvýšenej teplote reaguje s kovmi a ich oxidmi. Vytvára 3 typy solí-dihydrogenfosforečnany s aniónom (H2PO4)-, hydrogenfosforečnany (HPO4)2- a fosforečnany (PO4)3-.Dá sa kúpiť ako 70% vodný roztok. Nemá oxidačné účinky. Existuje aj sirupovitej konzistencie pretože je schopná vytvárať vodíkové väzby. Zahrievaním stráca molekuly vody a vznikajú tak polyfosforečné kyseliny HPO3:

Kyselina fosforečná
Kyselina fosforečná
Kyselina fosforečná
Kyselina fosforečná
Kyselina fosforečná
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec H3PO4
Synonymá kyselina ortofosforečná
Vzhľad viskózna kvapalina
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 97,994 g/mol
Teplota topenia 42.3 °C
Teplota rozkladu 158 °C
Hustota 2,030 g/cm3
Bezpečnosť
NFPA 704
0
3
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7664-38-2
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
H3PO4 → H2O + HPO3

Väčšina kovov v nej vytvára na povrchu vrstvičku fosforečnanov.

Príprava

upraviť

Pripravuje sa reakciou oxidu fosforečného s vodou alebo rozkladom fosforečnanov kyselinou sírovou.

P4O10 + 6 H2O → 4 H3PO4
Ca5(PO4)3F + H2SO4 → CaSO4 + H3PO4 + HF

Fosforečnany

upraviť

Fosforečnany alkalických kovov sa najčastejšie pripravujú neutralizáciou kyseliny fosforečnej roztokmi hydroxidov, uhličitanov alkalických kovov. Fosforečnany sú vo vode nerozpustné s výnimkou fosforečnanov alkalických kovov. Nerozpustné fosforečnany možno previesť na rozpustné tak, že zreagujú s kyselinou sírovou na rozpustné dihydrogenfosforečnany.

Ca3(PO4)2 + 2 H2SO4 →Ca(H2PO4)2 + 2 CaSO4

Jej soli (najmä s kovmi alkalických zemín) sa využívajú v poľnohospodárstve ako hnojivá. Najznámejší je dihydrogenfosforečnan vápenatý Ca(H2PO4)2, známy pod triviálnym názvom superfosfát, ktorý sa vyrába z nerozpustného Ca3(PO4)2.