Moslim (vyznávač islamu)

vyznávač islamu

Moslim[pozn 1] (iné názvy: nespisovne ale často muslim, zriedkavo moslemín, zastarano musulman či muzulman, sporné označenie: mohamedán) je vyznávač islamu.

Moslimovia sa modlia v roku 1865 v Káhire (Jean-Léon Gérôme)

Slovo v arabčine a perzštine

upraviť

Po arabsky aj po perzsky sa moslim povie مسلم ; toto slovo sa v spisovnej arabčine vyslovuje muslim, v súčasnej iránskej perzštine sa vyslovuje moslem a v ranej novoperzštine sa vyslovovalo muslim. Po perzsky sa moslim povie aj مسلمان ; toto slovo sa v súčasnej iránskej perzštine vyslovuje mosalmán/mosolmán, v ranej novoperzštine sa vyslovovalo (a v niektorých dnešných verziách perzštiny sa vyslovuje) musalmán/musulmán.

Tvar moslim/muslim

upraviť

Z tejto dvojice možností je kodifikovaný (teda spisovný) tvar len moslim. V odborných textoch a textoch samotných moslimov sa však často vyskytuje aj tvar muslim, ktorý sa viac podobá pôvodnej arabskej výslovnosti slova. Veľký slovník cudzích slov z roku 2000 a Peciarov Slovník slovenského jazyka tvar muslim hodnotia ako zastaraný. Tvar muslim je popri tom aj bohemizmus, pretože v češtine je správny tvar muslim.

Tvar mohamedán

upraviť

V kodifikačnej príručke Krátky slovník slovenského jazyka z roku 2020 je slovo mohamedán opakovane uvedené ako neutrálny výraz bez akéhokoľvek príznaku[1]; podobne v Stručnom etymologickom slovníku slovenčiny[2], takisto v Slovníku cudzích slov (akademickom) z roku 2005[3] a vo Veľkom slovníku cudzích slov z roku 2000, resp. 2008[4]. V nekodifikačnom Slovníku súčasného slovenského jazyka z roku 2015 je slovo mohamedán označené ako hovorové zastarávajúce.[5] Podľa názoru L. Dvonča z roku 2000 sa slovo v mediálnych prejavoch takmer nepoužíva a samotní moslimovia ho odmietajú používať.[6] Odborná encyklopédia Lexikón islámu uvádza: „Termín mohamedán považujú muslimovia za urážlivý“.[7] Podobne uvádza aj The Encyclopaedia of Islam: „…formy ako mohammedan, mahométan, maomettano atď., ktoré sú oprávnene moslimami odmietané“.[8]

Označenie mohamedán sa niektorým moslimom môže zdať urážlivé, pretože navodzuje predstavu zbožňovania alebo vzývania Mohameda a nie Alaha. Moslimovia veria v jediného Boha, v ním stvorených anjelov, v Božiu knihu, ktorú zoslal, v prorokov, prostredníctvom ktorých sa k ľuďom dostali Božie zjavenia, v Súdny deň, v zodpovednosť každého jednotlivca za svoje činy, v plnú moc Boha nad osudom človeka a v posmrtný život. Veria v celý rad prorokov od Adama, Noeho, Abraháma, Mojžiša po Ježiša a zároveň veria, že posledný Boží odkaz, ktorý bol ľuďom zaslaný, bol zjavený prorokovi Mohamedovi prostredníctvom archanjela Gabriela.[9]

Tvar musulman (muzulman)

upraviť

Tento tvar pochádza pôvodne pravdepodobne z tureckého slova müslüman a/alebo z perzského musulmán/musalmán (pozri vyššie). V tvare podobnom slovenskému sa slovo vyskytuje ako základný preklad slova moslim najmä v románskych jazykoch (fr. musulman, tal. musulmano, šp. musulmán), ruštine (musuľman) a gréčtine (musulmanos). V slovenčine (a podobne v češtine, angličtine a nemčine) je tvar musulman/muzulman zastaraný.

Náboženstvo

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Islam

Poznámky

upraviť
  1. Kodifikované množné číslo znie moslimovia, ale vyskytuje sa často aj tvar moslimi.

Referencie

upraviť
  1. mohamedán. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 5. dopl. a uprav. vyd. Martin : Matica slovenská, 2020. 960 s. ISBN 978-80-8128-261-4. S. 343. ; moslim. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 5. dopl. a uprav. vyd. Martin : Matica slovenská, 2020. 960 s. ISBN 978-80-8128-261-4. S. 346.
  2. mohamedán. In: KRÁLIK, Ľubor. Stručný etymologický slovník slovenčiny. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 704 s. ISBN 978-80-224-1493-7. S. 365.
  3. mohamedán. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.
  4. ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. ; mohamedán. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 5. revid. a dopl. vyd. Bratislava – Prešov : Samo, 2008. 1184 s. ISBN 978-80-89123-07-0. S. 737.
  5. mohamedán. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. Ed. Alexandra Jarošová. Zväzok M – N. Bratislava : Veda, 2015. 1103 s. Dostupné online. ISBN 978-80-224-1485-2.
  6. DVONČ, Ladislav. Pomenovania vyznávača Mohamedovho učenia. Slovenská reč (Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV), 2000, roč. 65, čís. 1, s. 65. Dostupné online [cit. 2022-03-22].
  7. muslim. In: DROZDÍKOVÁ, Jarmila. Lexikón islámu. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2005. 270 s. ISBN 80-7149-764-9. S. 157.
  8. WENSINCK, A. J. MUSLIM. In: The Encyclopaedia of Islam. Ed. C. E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs, Ch. Pellat. New. ed. Vol. VII MIF – NAZ. Leiden; New York : J. E. Brill, 1993. 1058 s. ISBN 90-04-09419-9. S. 688.
  9. tento odsek vznikol presunom z článku islam

Iné projekty

upraviť