Mulica (potomok somarice)

(Presmerované z Mulica)

Mulica alebo mul (ostatné názvy pozri nižšie) je kríženec samca koňa a samice somára (čiže somarice). Vyzerá, zjednodušene povedané, ako somár s hlavou koňa. Hoci má tento kríženec v slovenčine viacero názvov, nižšie bude (ak nie je uvedené inak) označovaný ako mulica.

Mulica

Odlišný je kríženec samca somára a samice koňa (čiže kobyly) - pozri mul (potomok kobyly).

Slovenské názvy

upraviť

Slovenské názvy tohto kríženca sú: mulica[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11], mula (resp. ľudovo muľa [12])[1][2][12][9][13], mul[pozn 1] (resp. historicky: múl[14])[15][16][17][18][13]. Zastarano sa používali aj názvy: mulo[19] (resp. muľo) a u Reussa kůň oslice[6]. Zastaraný alebo dnes nesprávny názov je mezek (žen. rod. mezkiňa), ktorý však (podobne ako niektoré ďalšie z vyššie uvedených názvov) historicky v širšom zmysle často zahŕňal aj krížence kobyly a samca somára[20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30].

Uvedená pestrosť názvov vyplýva okrem iného z toho, že v slovenských textoch dnes existujú dva základné spôsoby pomenúvania krížencov koňa a somára:

 • prvý spôsob: mul je kríženec kobyly a samca somára, mulica je kríženec somarice a samca koňa (teda predmet tohto článku);
 • druhý spôsob: mul je kríženec somarice a samca koňa, mulica je kríženec kobyly a samca somára.

Latinské názvy

upraviť

Latinské (taxonomické a iné) názvy tohto taxónu sú:

 • súčasné: Equus caballus ♂ × Equus asinus ♀ (resp. ♂ Equus caballus × ♀ Equus asinus), Equus asinus ♀ × Equus caballus ♂ (resp. ♀ Equus asinus × ♂ Equus caballus)[31][32], Equus caballus × Equus asinus (p. p.)[33], Equus asinus × Equus caballus (p.p.) [34], Equus caballus × Equus asinus [v tomto konkrétnom názve poradie uvedených druhov vyjadruje: samec × samica][35]
 • staršie: Equus hinnus[3][36][6][37], Equus asinus hinnus[37], Equus asinus var. Hinny[37], Equus asinus hybridus (p. p.)[38], Equus caballus hybridus (?p.p.)[39], Equus hybridus (p.p.)[40][37][41], Asinus hybridus (ex equo et asina)[27], Asinus vulgaris Hinnus[42], Hinnus (resp. hinnus)[27], hinnulus[27][37], ginnus[27], innus[27], burdo[43][44][45], burdulus[43], mannus[44], Hinnus (resp. hinnus) (p.p.)[46], Mulus (resp. mulus) (p.p.)[46].

Poznámky:

-Skratka "p. p." znamená čiastočne (t.j. daný názov zahŕňa aj niečo iné, v našom prípade spravidla krížence kobyly a samca somára).
-Rodové meno za značkou × sa v skrátenom zápise vždy môže vynechať, čiže napr. Equus asinus × Equus caballus sa môže písať Equus asinus × caballus.
-Namiesto vyššie uvedených výrazov Equus caballus a Equus asinus samozrejme môžu byť rozličné vedecké synonymá týchto názvov (uvedené napr. v článku kôň (podrod) a somár domáci). Takto napríklad dostaneme názvy Equus ferus caballus♂ × Equus africanus asinus♀ či Equus caballus × Asinus asinus.

Sterilita

upraviť

Mulice sú skoro vždy neplodné, pretože jednému z ich chromozómov chýba príslušný párový chromozóm. Mulice majú totiž 63 chromozómov - 32 chromozómov majú od koňa (keďže kôň má 64 chromozómov), teda od otca, a 31 chromozómov majú od somára (keďže somár má 62 chromozómov), z čoho vyplýva, že 1 chromozóm (od otca) majú "navyše".[47]

Charakteristika

upraviť

V porovnaní s mulom (t. j. krížencom kobyly a samca somára) je mulica menšia, územčistejšia a slabšia. Celkovým výzorom pripomína skôr somára, ale hlava, chvost a vydávané zvuky pripomínajú skôr koňa. Podobne ako mul si mulica zachovala väčšinu typických charakteristík somára. Mulica je pomerne vzácne zviera, najmä preto, lebo (1) len málo somaríc je ochotných sa páriť s koňom, (2) je menej vhodná na prácu než mul, keďže je slabšia, a (3) somárica tvorí silné protilátky proti hybridnému dieťaťu (teda rodiacej sa mulici), takže sa toto dieťa často ani nenarodí. Historicky sa mulica využívala ako ťažné zviera a na nosenie ťažkých bremien, menej na jazdecké účely. Dnes sa využíva skôr na jazdenie ako voľnočasová aktivita. [48][47]

Pozri aj

upraviť

Poznámky

upraviť
 1. Podľa Šaling et al. 2000 [Veľký slov. cudzích slov] je tvar mul v tomto význame nesprávny a správne má byť tvar mula[13]
 1. a b mulica. In: Krátky slovník slovenského jazyka 2020, S. 350
 2. a b mula, mulica. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 3. a b Nemecko-slovenský pôdohospodársky slovník 1971, S. 331
 4. PAULIČKA, I. et al. Všeobecný encyklopedický slovník M-R. 2002. S. 255
 5. HENSEL, K. et al. Zásady tvorenia slovenského menoslovia živočíchov. In: Kultúra slova č. 10 1987 S. 345 a nasl. [1] S. 351
 6. a b c ZOOLOGICKÉ ÚDAJE V RUKOPISE GUSTÁVA M. REUSSA O REVÚCEJ Z ROKOV 1853 A 1854. In: Folia faunistica Slovaca 22 (2017) 41–56 S. 45 [2] (Pozn.: Latinské názvy uvedené v poznámke pod čiarou sú uvedené nesprávne, správne majú byť vzájomne prehodené.)
 7. mulica. In: Slovník slovenských nárečí
 8. mulica. In: Slovenský náučný slovník II. 1932. S. 376
 9. a b mula, mulica. In: IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ M. et al. Slovník cudzích slov A/Z. Bratislava: SPN. 1979. S. 593
 10. mul. In: IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ M. et al. Slovník cudzích slov A/Z. Bratislava: SPN. 1979. S. 593
 11. mezek. In: Česko-slovenský slovník. Bratislava: Veda. 1979. S. 210
 12. a b mula. In: Slovník slovenských nárečí
 13. a b c mul, mula, mulica. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. (814-815) (Poznámka: Definície výrazov mul a mulica boli v starších vydaniach tohto slovníka uvedené opačne než v tomto vydaní – porov. Ivanová-Šalingová et al.: Slovník cudzích slov A/Z. 1979)
 14. mul. In: Historický slovník slovenského jazyka (Poznámka: Citovaný Kamaldulský slovník 1763 v rozpore s popisom hesla uvádza kríženca somarice a koňa, keďže slovo burdo označuje takéhoto kríženca – porov. latinské názvy uvedené v tomto článku).
 15. STANĚK, V. J. Veľký obrazový atlas zvierat. 1965. S. 536 (terminológia: O. Ferianc)
 16. Svet živočíšnej ríše. Martin: Osveta. 1984. S. 296
 17. koňovité. In: Pyramída č. 65 S. 2072 (Poznámka: Tu je uvedený tvar len v akuzatíve, a to v podobe muľa. Nie je jasné, či má byť v nominatíve tvar muľ alebo muľo, alebo či ide len o preklep a teda nominatív má byť slovo mul.)
 18. mul. In: Veľký slovensko-ruský slovník II. Bratislava: SAV. 1982. S. 265
 19. mezek, mul, mulo. In: PALKOVIČ, J. Böhmisch-deutsch-lateinisches Wörterbuch: mit Beyfügung der den Slowaken und Mähren eigenen Ausdrücke und Redensarten. 1. Band 1820, stĺpec 889, 963
 20. Orol. [s.l.] : Ján Kalinčák, 1872. 406 s. Dostupné online. S. 81.
 21. PRESL, Jan Svatopluk. Ssawectwo. [s.l.] : Kronberger, 1834. 416 s. S. 322.
 22. IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; ŠALING, Samo; MANÍKOVÁ, Zuzana. Slovenčina bez chýb. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, c1998. 399 s. ISBN 80-967524-3-x Chybné ISBN. S. 194.
 23. LINDE, Samuel Bogumił. Słownik języka polskiego. [s.l.] : W drukarni Zakładu Ossolińskich, 1857. 654 s. S. 179.
 24. mul. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
 25. mezek. In: Jungmann. Slownjk česko-nemecký Josefa Jungmanna. [s.l.] : W knjiž. arcibiskupské knihtiskárne, 1836. 1031 s. S. 432.
 26. mezek. In: Historický slovník slovenského jazyka
 27. a b c d e f NEMNICH, Philipp Andreas. ALLGEMEINES POLYGLOTTEN-LEXICON DER NATURGESCHICHTE. (CAP-FUS. Zweyte Lieferung). [s.l.] : Müller, 1793. Dostupné online. S. 1505-1506.
 28. mezek. In: Pravidlá slovenského praovpisu 1940 S. 253
 29. mezek. In: PALKOVIČ, J. Böhmisch-deutsch-lateinisches Wörterbuch: mit Beyfügung der den Slowaken und Mähren eigenen Ausdrücke und Redensarten. 1. Band 1820, stĺpec 889
 30. ROHN, Johann Karl. Nomenclator. [s.l.] : Kamenicky, 1764. 186 s. Dostupné online. S. 161.
 31. ISO/TS 20224-7:2020 Molecular biomarker analysis — Detection of animal-derived materials in foodstuffs and feedstuffs by real-time PCR — Part 7: Donkey DNA detection method https://www.iso.org/standard/75480.html
 32. Pierre-Marie Bourlon. SVT - Seconde. [s.l.] : Editions Ellipses, 2021. 304 s. Dostupné online. ISBN 978-2-340-06265-8.
 33. POTTS, Daniel T.. Nomadism in Iran (From Antiquity to the Modern Era). [s.l.] : Oxford University Press, 2014. 558 s. ISBN 978-0-19-933079-9. S. 53.
 34. Department of Fish and Wildlife - Chapter 635 -Division 57 - DEFINITION OF WILD BIRDS AND WILD MAMMALS- 635-057-0000 Definition of “Wild Birds” and “Wild Mammals” [3]
 35. Schoch CL, et al. NCBI Taxonomy: a comprehensive update on curation, resources and tools. Database (Oxford). 2020: baaa062. PubMed: 32761142 PMC: PMC7408187. [4]
 36. Maultier. In: Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 13. Leipzig 1908, S. 458
 37. a b c d e BINGLEY, William. Memoirs of British Quadrupeds, (Illustrative Principally of Their Habits of Life, Instincts, Sagacity, and Uses to Mankind. Arranged According to the System of Linnaeus). [s.l.] : Darton and Harvey, 1809. 529 s. Dostupné online. S. 68.
 38. VELASCO, A. L. Geografia y estadistica de la Republica Mexicana, tomo XIII. 1893. S. 60 [5]
 39. Table alphabetique des noms vulgaires et scientifiques de tous les animaux decrits et figures dans cette encyclopedie (Mammife'res). [s.l.] : [s.n.], 1857. 96 s. S. 8.
 40. DEBY, Julien. Histoire naturelle de la Belgique. Mamifères. [s.l.] : Jamar, 1848. 414 s. S. 51.
 41. DUMESNIL, Jean Baptiste Gardin. Latin Synonyms with Their Different Significations and Examples Taken from the Best Latin Authors. [s.l.] : R. Taylor and Company, 1809. 675 s. Dostupné online. S. 458.
 42. Brehms Thierleben. Allgemeine Kunde des Thierreichs, Dritter Band, Erste Abtheilung: Säugethiere, Zweiter Band: Raubthiere, Kerfjäger, Nager, Zahnarme, Beutel- und Gabelthiere. Leipzig: Verlag des Bibliographischen Instituts, 1883., S. 44-48.
 43. a b mezek. In: PALKOVIČ, J. Böhmisch-deutsch-lateinisches Wörterbuch: mit Beyfügung der den Slowaken und Mähren eigenen Ausdrücke und Redensarten. 1. Band 1820, stĺpec 889
 44. a b FRISCHLIN, Nicodemus. Nicodemi Frischlini Nomenclator Trilingvis, Graeco-Latino-Germanicvs (Continens omnium rerum, quae in probatis omnium doctrinarum auctoribus inueniuntur, appellationes ...). [s.l.] : Spies, 1588. 535 s. Dostupné online. S. 145.
 45. KARŁOWICZ, Jan; KRYŃSKI, Adam; NIEDŹWIEDZKI, Władysław. Słownik języka polskiego: A-G. [s.l.] : Nakł. prenumeratorów w druk. E. Lubowskiego i s-ki, 1900. 988 s. S. 236.
 46. a b Mulus. In: Lemery, Nicholas: Vollständiges Materialien-Lexicon. Leipzig, 1721., Sp. 748-749
 47. a b Leitfaden zur Haltung von Maultieren und Mauleseln [6][nefunkčný odkaz]
 48. Středověk na cestách: Využití zvířecí síly (1. díl) [online]. archeologienadosah.cz, [cit. 2022-04-07]. Dostupné online.

Iné projekty

upraviť