Netwide Assembler

programovací jazyk

Netwide Assembler (NASM) je multiplatformový kompilátor programovacieho jazyka assembler s podporou architektúry x86 a x86-64, a s podporou mnohých výstupných formátov. NASM podporuje všetky inštrukčné sady vrátane nedokumentovaných a vrátane špecifických inštrukcií niektorých procesorov. Okrem vlastného prekladača má aj veľmi obmedzený dissassembler s názvom ndisasm.

Netwide Assembler
Základné informácie
AutorSimon Tatham, Julian Hall
VývojárH. Peter Anvin a ďalší
Operačný systémMicrosoft Windows, Unixové OS, OS/2, Mac OS, DOS
LokalizáciaAnglický jazyk
Typ softvérux86 assembler
Licencia2-klauzula BSD licencia
Ďalšie odkazy
Webová stránkahttp://www.nasm.us/

Pozri aj Informačný portál

Výhodou NASM je možnosť spojiť ho s inými programovacími jazykmi na mnohých platformách a pod mnohými kompilátormi, bez toho aby ste museli svoje assemblerovské kódy prepisovať z dôvodu zmeny syntaxe. Podporuje napríklad Linuxové formáty ELF, a.out, ďalej Windowsové formáty COFF (používa GCC kompilátor a DJGPP kompilátor), win32 (Microsoftský formát používaný MS Visual Studiom pre 32 bitové prostredie), win64 (formát MS Visual Studia pre 64 bitové prostredie), formáty DOS (pre MS-DOS programy) a mnohé ďalšie.

NASM je šírený pod 2-klauzulou BSD licencie.

Priaznivým dôsledkom toho, že NASM je písaný kompletne v jazyku C, je, že je možné ho použiť a preložiť prakticky na ľubovolnú platformu. Je možné ho teda používať v DOSe, OS/2, Windows, Linuxe aj BSD. Na ďalšie platformy ho možno ľahko preložiť. Pracuje dokonca aj na platformách s inou architektúrou, než je x86 a x86-64, čím umožňuje aj krížový preklad na rozdiel od napríklad FASM, ktorý je písaný v assembleri, a krížový preklad neumožňuje, rovnako tak je omnoho ťažšie portovať ho na iné platformy.

Používa tradičný Intel syntax, na rozdiel od napríklad GNU Assemblera používajúceho AT&T syntax (ktorý však na požiadanie tiež vie Intel syntax). Hlavným rozdielom medzi týmito syntaxami je poradie operandov inštrukcie a spôsob zápisu dereferencie. Na rozdiel od GNU Assemblera je určený pre programovanie, zatiaľ čo GNU Assembler bol koncipovaný len pre strojový preklad v pozadí GCC a nepočítalo sa s priamym používaním.

Jeho súčasťou je pomerne silný makrojazyk optimalizovaný pre potreby assemblera (zatiaľ čo GNU Assembler makrojazyk nemá a maximálne umožňuje použiť len preprocesor C). Makrojazyk NASM je však trochu komplikovaný a nie vždy celkom konzistentný. Jeho makrojazyk nie je tak silný, ako napríklad makrojazyk MASM – ten však podporuje len MS Visual Studio a Windows.

NASM tiež má možnosť generovať do výsledného skompilovaného súboru aj ladiace informácie, ale táto možnosť nie je ešte v NASM plne implementovaná. V súčasnosti podporuje túto možnosť len pri elf formáte a obj formáte pre Borland prekladače.

NASM bol historicky prvým kompilátorom assemblera, ktorý ponúkol širokú použiteľnosť spolupráce s mnohými kompilátormi, a tiež prenositeľnosť na mnoho platforiem. Vzhľadom k výhodám, ktoré ponúka jeho licencia a k výhodám, ktoré vznikli v dôsledku toho, že je napísaný v programovacom jazyku C sa stal veľmi široko rozšíreným assemblerovským kompilátorom v open source svete. Tým sa stal tiež široko testovaným a prevereným.

Príklad syntaxe
mov al,[es:esi] ; Do registru al uloží hodnotu na adrese es:esi
mov eax,label ; Do registru eax sa uloží offset návestia label
push cs ; Skopírovanie selektoru cs do ds
pop ds
mov eax,[label] ; Do registru eax sa uloží hodnota na offsete ds:label, teda 1234h
mov ax,4C00h ; Ukončenie aplikácie v MS-DOS/Windows
int 21h
label: dd 1234h

Hello world

upraviť

Hello world pre DOS.

SECTION .text
org 0x100
mov ah, 0x9
mov dx, hello
int 0x21
mov ah, 0x4c
mov al, 0
int 0x21
SECTION .data
hello DB "Hello, world!",0xd,0xa,'$'

Hello world pre Windows.

%include 'WIN32N.INC'
EXTERN MessageBoxA
Import MessageBoxA user32.dll
EXTERN ExitProcess
Import ExitProcess kernel32.dll
SECTION CODE USE32 CLASS=CODE
..start:
push UINT MB_OK
push LPCTSTR title
push LPCTSTR banner
push HWND NULL
call [MessageBoxA]
push UINT NULL
call [ExitProcess]
SECTION DATA USE32 CLASS=DATA
banner db 'Hello, world!',0xD,0xA,0
title db 'Hello',0

Hello world pre Linux.

 SECTION .data
 msg db "Hello, world!",0xa 
 len equ $ - msg
 SECTION .text
 global main
 main:
 mov eax, 4
 mov ebx, 1
 mov ecx, msg
 mov edx, len
 int 0x80
 mov eax, 1
 mov ebx, 0   
 int 0x80

Externé odkazy

upraviť