Prešovská univerzita v Prešove

verejna vysoka škola
(Presmerované z Prešovská univerzita)

Prešovská univerzita v Prešove so sídlom v Prešove je v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejnou vysokou školou univerzitného typu[1].

Prešovská univerzita v Prešove

Iné názvy
Latinský názovUniversitas Presoviensis
Základné informácie
SkratkaUNIPO
Typverejná vysoká škola
Rok založenia1997
Vedenie
RektorPeter Kónya
KvestorMária Nováková
Štatistické údaje
Počet fakúlt8
Počet študentov8055
Kontaktné údaje
MiestoPrešov, Slovensko
Adresaul. 17. novembra 15
080 01 Prešov
Oficiálny webhttp://www.unipo.sk

Všeobecne

upraviť

Uvedené predstavuje jej najvýznamnejšiu charakteristiku, radí ju do systému vysokých škôl Slovenskej republiky a vymedzuje jej základné poslanie v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja, zahraničnej orientácie i technológie zabezpečovania zdrojov pre jej efektívne pôsobenie. Je to tretia najväčšia slovenská univerzita podľa počtu fakúlt.

PU bola zriadená zákonom č. 361/1996 Z. z. o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s účinnosťou od 1. januára 1997. V priebehu svojej existencie sa PU vypracovala na modernú a dynamickú univerzitu s pedagogicko-výskumnými pracoviskami, vybavenú modernými informačno-komunikačnými systémami. Pedagogicko-výskumným zameraním je univerzita orientovaná na oblasť spoločenských vied, prírodných vied, teologických vied, telovýchovy a športu, manažmentu, umenia a zdravotníctva.
V súčasnosti univerzitu tvorí osem fakúlt, 12 celouniverzitných pracovísk, 2 špecializované pracoviská a 8 účelových zariadení univerzity. Univerzita prostredníctvom svojich ôsmich fakúlt a ústavov poskytuje vzdelanie v takmer 200 študijných programoch v širokej variete študijných odborov a ich špecializácií vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia.
Prešovská univerzita je členom viacerých medzinárodných zoskúpení a kozorcií ako napríklad: EUA - European University Association, DRC - Danube Rectors’ Conference), EMUNI – Euro-Mediterranean University, EAEC - European Association for Erasmus Coordinators a Alliance of Central-Eastern European Universities.

Organizačná štruktúra univerzity

upraviť

Fakulty PU

upraviť

Celouniverzitné pracoviská PU

upraviť
 • Centrum kompetenčného a celoživotného vzdelávania (CCKV PU)
 • Centrum výpočtovej techniky (CVT PU)
 • Centrum excelentnosti ekológie živočíchov a človeka
 • Centrum excelentnosti sociohostorického a kultúrnohistorického výskumu PU
 • Rektorát (R PU)
 • Univerzitná knižnica (UK PU)
 • Ústav rusínskeho jazyka a kultúry (URJK PU)
 • Ústav ázijských štúdií (UAS PU)
 • Ústav rómskych štúdií (ÚRŠ)
 • Ústav maďarského jazyka a kultúry (ÚMJK)
 • Vydavateľstvo Prešovskej univerzity (V PU)

Špecializované pracoviská

upraviť
 • Pravoslávny kňazský seminár (PKS)
 • Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča (GKS),

Účelové zariadenia univerzity

upraviť

Celouniverzitné edukačné a výcvikové stredisko (CED) Domaša, Školský pozemok Pod Kalváriou, Športový areál, Športová hala Pod kamennou baňou, Viacúčelové športové ihrisko, Študentský domov a jedáleň (ŠDJ), Účelové zariadenie Batizovce, Účelové zariadenie Lodenica Zemplínska Šírava

História univerzity

upraviť

Napriek svojej krátkej existencii, Prešovská univerzita v Prešove má omnoho hlbšie korene. História jednotlivých fakúlt je niekoľkonásobne staršia ako je vek univerzity. Najstaršou fakultou PU je Gréckokatolícka teologická fakulta, ktorá bola založená už v roku 1880. Do obdobia 50-tych rokov minulého storočia sa datuje vznik ďalších troch fakúlt - Pravoslávnej bohosloveckej fakulty, Filozofickej fakulty a Pedagogickej fakulty (aj keď posledné dve pôvodne vznikli ako súčasti iných vysokých škôl). V roku 1997 bola založená Fakulta humanitných a prírodných vied, ktorá vznikla rozdelením pôvodnej Pedagogickej fakulty, čím došlo ku špecializácii prípravy učiteľov primárneho vzdelávania a učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov základných a stredných škôl na dvoch fakultách. Najmladšími fakultami vo zväzku Prešovskej univerzity v Prešove sú Fakulta zdravotníckych odborov, Fakulta manažmentu a Fakulta športu, ktoré vznikli v rozpätí rokov 20022004.

Vznik Prešovskej univerzity významnou mierou ovplyvnil predpoklady a podmienky vzdelávania, resp. výskumu a vývoja najmä v regióne, v ktorom sídli. Jej aktívny vzdelávací i výskumný vplyv a dosah však významne presahuje región východného Slovenska. Prirodzenú demografickú základňu študujúcich na univerzite tvorí východoslovenský región, univerzita však zároveň pôsobí ako vysokoškolská inštitúcia s celonárodnou pôsobnosťou.

Rektori

upraviť

Na čele Prešovskej univerzity v Prešove stáli títo rektori:

Centrá excelentnosti

upraviť

Výskum je integrálnou súčasťou Prešovskej univerzity a jeho výsledky sú implementované do vyučovacieho procesu, najmä ako predmet rôznych workshopov a laboratórnej práce študentov. Vzhľadom na dosiahnuté výsledky Prešovská univerzita zriadila Centrum pre komercializáciu výstupov výskumu a manažment duševného vlastníctva PU. Toto špecializované pracovisko má prispieť k prenosu a komercializácii duševného vlastníctva a technológií vznikajúcich v prostredí PU s dôrazom na ochranu intelektuálneho vlastníctva univerzity, vytvorí a bude aplikovať politiku licencovania. Za týmto účelom sa Prešovská univerzita stala členom medzinárodných výskumných organizácií ako napríklad ProTon Europe, the European knowledge transfer association a the Association of University technology managers, a tiež neziskových asociácií vedúcich pracovníkov z oblasti technológie a obchodu, ktorí spravujú duševné vlastníctvo.

Na Prešovskej univerzite v súčasnosti pôsobia 3 centrá excelentnosti:

Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum

upraviť

Špičkové výskumné pracovisko zriadené na FF, cieľom ktorého je modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a skvalitnenie infraštruktúry PU v oblasti štúdia jazykov, cestovného ruchu s laboratóriami:

 • Prekladateľsko-tlmočnícke
 • Masmediálne
 • Fonetické posunie výskum v oblasti jazykov na medzinárodnú úroveň.

Centrum excelentnosti ekológie živočíchov a človeka

upraviť

Špičkové výskumné pracovisko zriadené na FHPV PU, ktorého cieľom je zvýšenie kvality a synergie potenciálu Prešovskej univerzity v oblasti excelentného ekologického výskumu živočíchov a človeka - centrum excelentnosti pozostáva z troch laboratórií

 • Laboratórium ekofyziológie živočíchov a rastlín
 • Laboratórium molekulárnej ekológie živočíchov a biodiverzity
 • Laboratórium molekulárnej ekológie človeka.

Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu

upraviť

Špičkové vedecké pracovisko zriadené na FF rovnako ako predošlé centrá zriadené z prostriedkov ŠF EÚ zamerané na zvýšenie potenciálu a kvality v oblasti historického výskumu a to v troch prioritách:

 • cirkvi a náboženstvá v historickom vývine strednej Európy,
 • migračné procesy a ich úloha v dejinách spoločnosti
 • dokumentácia a ochrana kultúrneho dedičstva Slovenska.

Centrum excelentnosti prostredníctvom vybudovania Laboratória sociohistorických a kultúrnohistorických analýz a databáz (slúži na hlavné vedecko-výskumné aktivity v prioritách - študovňa, multimediálny archív a redakcia) umožňuje kvalitnejší výskum, vstup do európskych i svetových výskumných sietí, v ktorých slovenské zastúpenie zatiaľ chýba.

Medzinárodný vedecký časopis European Journal of Ecology

upraviť

V roku 2015 začala Prešovská univerzita v Prešove vydávať European Journal of Ecology, medzinárodný ekologický Open Access vedecký časopis. Edičnú radu tvorenú špičkovými expertmi z celého sveta vedie prof. Piotr Tryjanowski z University of Life Sciences v Poznani v Poľsku.

Galéria

upraviť

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
 1. Informácie o Prešovskej univerzite v Prešove [online]. [Cit. 2021-05-26]. Dostupné online. Archivované 2021-05-14 z originálu.

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť

Súradnice: 48°59′28″S 21°13′58″V / 48,991207°S 21,232833°V / 48.991207; 21.232833