Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

(Presmerované z FF PU)

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove je jednou z 8 fakúlt Prešovskej univerzity. Pôvodne bola súčasťou Filologickej fakulty Vysokej školy pedagogickej v Bratislave, ktorá spočiatku sídlila v Košiciach. Súčasťou univerzity v Prešove je od januára 1997, keď bola spoločne s ďalšími fakultami v Prešove oddelená od Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Základné informácie
SkratkaFF PU
Rok založenia1959
Vedenie
Dekanprof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., MBA
Kontaktné údaje
MiestoPrešov, Slovensko
AdresaUl. 17. novembra 1
080 01 Prešov
Telefón051/7570 821
Oficiálny webhttp://unipo.sk/filozoficka-fakulta
Oficiálny e-mailphilfac@unipo.sk

História

upraviť

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, ktorá vznikla pred polstoročím na báze transformovanej Filologickej fakulty Vysokej školy pedagogickej v Bratislave so sídlom najprv v Košiciach a neskôr v Prešove, je druhá najstaršia filozofická fakulta na Slovensku. Spolu s košickou lekárskou fakultou vytvorila v roku 1959 základ Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Filozofická fakulta bola jej súčasťou až do 1. januára 1997, keď prešovské fakulty UPJŠ založili Prešovskú univerzitu.

História filozofovania v Prešove

upraviť

Filozofia a filozofovanie majú v Prešove dlhú tradíciu, na ktorú nadväzuje v súčasnosti Inštitút filozofie a etiky Filozofickej fakulty PU v Prešove. Táto tradícia sa viaže predovšetkým na "prešovskú školu," čo je pomenovanie používané pre evanjelické kolégium v Prešove, ktoré vzniklo v roku 1667 a s prestávkami v rozličných podobách fungovalo až do polovice 20. storočia. Na evanjelickom kolégiu v Prešove počas jeho trvania pôsobili napríklad Ján Bayer (1630-1686), Izák Caban (1638-1707), Eliáš Ladiver (1633-1686), neskôr Ján Karlovský (1721-1794), Žigmund Karlovský (1772-1821), Michal Greguš (1793-1838), Andrej Vandrák (1807-1884) a v prvej polovici 20. storočia tu pôsobili napríklad Ján Koreň (1887-1969), Jaromír Červenka (1903-1988), Stanislav Felber (1905-1956), Ján Mikleš (1911-1997) a mnohí ďalší.

K obnove akademickej filozofie a akademického filozofovania došlo v Prešove v roku 1963, po vzniku odboru filozofia na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove. Za ten čas akademická filozofia v Prešove prešla viacerými inštitucionálnymi zmenami (Katedra marxizmu-leninizmu a vedeckého ateizmu, Katedra filozofie a vedeckého ateizmu, Inštitút filozofie a etiky, Inštitút filozofie) a na čele katedry filozofie sa v priebehu týchto rokov vystriedali T. Halečka (1931-2004), V. Leško, O. Sisáková, F. Mihina, R. Dupkala, V. Bilasová, V. Gluchman a Ľ. Belás. V akademickom roku 1997/1998 vznikol na katedre nový študijný odbor etika (resp. etická výchova) a v rámci organizačnej štruktúry katedry filozofie vzniklo oddelenie etiky. 1. septembra 2005 z bývalej katedry filozofie vzniklo vedecko-pedagogické pracovisko pod názvom Inštitút filozofie a etiky Filozofickej fakulty PU v Prešove s 2 akademickými pracoviskami: katedra filozofie a katedra etiky.

Štúdium

upraviť

Filozofická fakulta (FF) Prešovskej univerzity v Prešove zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v odbore učiteľstvo akademických a výchovných predmetov v rôznych kombináciách i v študijných programoch neučiteľského štúdia zameraných na humanitné disciplíny, v dennej aj externej forme štúdia. Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v troch stupňoch: bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom. Má právo udeľovať, na základe vykonania rigoróznych skúšok, titul PhDr. a vo viacerých odboroch uskutočňovať habilitačné konania i konania na vymenovanie profesorov. Fakulta vytvára podmienky aj pre medziodborové štúdium.

Pedagogickú prípravu študentov zabezpečujú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci na vedecko-pedagogických pracoviskách FF PU, inštitútoch:

 • Inštitút anglistiky a amerikanistiky
 • Inštitút edukológie a sociálnej práce
 • Inštitút estetiky a umeleckej kultúry
 • Inštitút etiky a bioetiky
 • Inštitút filozofie
 • Inštitút germanistiky
 • Inštitút histórie
 • Inštitút hudobného a výtvarného umenia
 • Inštitút politológie
 • Inštitút psychológie
 • Inštitút romanistiky
 • Inštitút rusistiky
 • Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií
 • Inštitút stredoeurópskych štúdií
 • Inštitút ukrajinistiky

Veda a výskum

upraviť

Vysokoškolskí učitelia FF PU sa zapájajú do riešenia vedecko-výskumných úloh v rámci základného a aplikovaného výskumu, predovšetkým formou rôznych grantových projektov. Vedecký výskum má často multidisciplinárny charakter, pričom sa orientuje na humanitné a spoločenskovedné disciplíny, najmä na oblasť literárnej vedy, slovenského jazyka, literatúry a kultúry, všeobecnej jazykovedy a detskej reči, jazyka, literatúry a kultúry slovanských jazykov (ruština, ukrajinčina a iné), literatúry a kultúry neslovanských jazykov (angličtina, nemčina, francúzština), literatúry a kultúry klasických jazykov, jazykových a literárnych kontaktov, teórie a praxe preklad (jazykoveda)prekladu a tlmočenia, filozofie, etiky, sociálnej práce, kulturológie, estetiky, politológie, dejín, psychológie a pod. Okrem jednotlivých katedier a inštitútov participujú na vedeckom výskume aj špecializované pracoviská ako fonetické laboratórium pri Inštitúte slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií, psychologické počítačové laboratórium pri Inštitúte psychológie a tiež Lingvo-kulturologické prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti a Centrum bioetiky UNESCO.

Vedecko-pedagogické pracoviská FF PU spolupracujú so slovenskými univerzitami, ústavmi Slovenskej akadémie vied a s inými výskumnými ústavmi, ako sú napríklad Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Múzeum školstva a pedagogiky, Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry SNM vo Svidníku a iné.

Filozofická fakulta rozvíja rôzne formy medzinárodnej pedagogickej a vedecko-výskumnej spolupráce s viacerými renomovanými partnermi nielen v okolitých štátoch, ale i so známymi univerzitami v Európe a na iných kontinentoch, ako napríklad Masarykova univerzitaBrne, Karlova univerzitaPrahe, Juhočeská univerzita v Českých Budějoviciach, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Loránda EötvösaBudapešti, Katolícka univerzita P. Pázmánya v Piliscsabe, Univerzita v Szegede, Univerzita F. Schillera v Jene, Univerzita E. Karlsa v Tübingene, Univerzita K. Franzensa v Grazi, Univerzita Blaisa Pascala v Clermont-Ferrand, Univerzita Paris-Est Marne-la-Vallée v Paríži, Univerzita v Poitiers, Univerzita v Artois, Univerzita v Alcale, Univerzita v Zaragoze, Univerzita v Boltone a v Cambridge, Univerzita v Oulu vo Fínsku, Univezita Dalarna a Univerzita v Linkopingu vo Švédsku, Ankarská univerzita v Ankare a ďalšie univerzity v Poľsku, Bulharsku, Rusku, Bielorusku a na Ukrajine.

Na základe bilaterálnych zmlúv s partnerskými inštitúciami uskutočňuje FF PU v rámci rôznych medzinárodných programov študijné pobyty učiteľov a študentov v zahraničí. Fakulta udržiava intenzívne kontakty aj s inštitúciami zameriavajúcimi sa na oblasť medzinárodnej spolupráce, ako napr. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, SAIA, Fulbright Commision, Civic Education Project, Open Society Fund, Vzdelávacia Nadácia J.Husa, Britská rada, DAAD, USIS. Spolupracuje aj s mnohými zastupiteľskými úradmi a zahraničnými kultúrnymi inštitúciami, ako napr. Francúzsky inštitút pri Francúzskom veľvyslanectve, Francúzska Aliancia, Association Jan Hus (Francúzsko), Pro Helvetia a i.

Externé odkazy

upraviť

Súradnice: 48°59′35″S 21°13′55″V / 48,993177°S 21,231948°V / 48.993177; 21.231948