Predkútsky jarok[1] je potok v južnom okraji regiónu Pohronie, na území obce Pliešovce, v okrese Zvolen v Banskobystrickom kraji. Je ľavostranným prítokom potoka Macovie jarok, v povodí Slatiny; má dĺžku 0,5 km. Je vodným tokom VI. rádu. Hydrologické poradie (číslo povodia): 4-23-03-1599. Geomorfologická kategorizácia: geomorfologická oblasť Slovenské stredohorie, geomorfologický celok Pliešovská kotlina.[2]

Predkútsky jarok
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Banskobystrický kraj
Okres Zvolen
Obec Pliešovce
Prameň Pliešovská kotlina
 - poloha Pliešovce, Pliešovská kotlina, Sitník (pole)
 - výška 410 m
 - súradnice 48°25′28″S 19°09′51″V / 48,4244°S 19,1642°V / 48.4244; 19.1642
Ústie Macovie jarok
 - poloha Pliešovce, Pliešovská kotlina
 - výška 401 m
 - súradnice 48°25′29″S 19°09′30″V / 48,4246°S 19,1582°V / 48.4246; 19.1582
Dĺžka 0,5 km
Rád toku VI.
Hydrologické poradie 4-23-03-1599
Poloha ústia
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení v nadmorskej výške 410 m n. m. na východnom okraji intravilánu obce Pliešovce]južne od poľa Sitník a západne od lúky Paušný vrch v geomorfologickom celku Pliešovská kotlina.

Opis toku upraviť

Tečie západným smerom rovnobežne so Sitníckou ulicou, striedavo je lemovaný pásom príbrežnej vegetácie, pri západnom konci Sitníckej ulice a pri križovatke s Družstevnou ulicou v nadmorskej výške 401 m n. m. ústi do Macovie jarka ako jeho ľavostranný prítok. Macovie jarok ďalej ústi do Neresnice. Predkútsky jarok nemá prítoky.[3][4][5]

Predkútsky jarok pramení, preteká a ústi na území obce Pliešovce, v geomorfologickom celku Pliešovská kotlina.[6]

Pôvod názvu upraviť

Názov vodného toku Predkútsky jarok má pôvod v názve lúky aj sadu Pred Kútmi; táto lúka a sad sú umiestené severovýchodne 1 km od prameňa Predkútskeho jarka. Z toponyma Pred Kútmi rozšírením o formant -ský/ -sky a kombináciou so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojslovné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou zložený z prídavného mena a z podstatného mena) Predkútsky potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii.

Názov lúky aj sadu Pred Kútmi má pôvod v polohe týchto pomenúvaných dvoch geografických objektov vo význame objekt ležiaci medzi intravilánom Pliešoviec a vzdialenejšími dvoma objektmi (samota aj pole) s názvom Kúty. Motivácia pomenovania je aj v súčasnej slovenčine jasná.[7]

Hydronymum Predkútsky jarok bolo štandardizované v roku 1994.[8] Najstarší dochovaný písomný záznam toponyma Pliešovce je z roka 1332.

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] (cit. 2021-12-14).
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2021-12-15].
  3. Priebeh vodného toku Predkútsky jarok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2021-12-15].
  4. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Stredoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-164/1976 z 23.6.1976, Kartografické informácie 9. 177 s. S. 101. Bratislava 1976. 79-008-76.
  5. Jaromír Krško. Hydronymia povodia Hrona. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitných vied, 2008. 351 s. (Hydronymia Slovaciae.) ISBN 978-80-8083-611-5. S. 185.
  6. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 10, 91. 079-902-87.
  7. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 24, 25, 136, 142..
  8. Geografické názvy okresu Zvolen A30. Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, GK-1031/1993 z 1.6.1993. 102 s. S. 56, 57, 58, 59, 83, 87, 88, 90. ISBN 80-85672-03-0.