Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Súradnice: 48°08′33″S 17°06′18″V / 48,142567°S 17,1049°V / 48.142567; 17.1049

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (skr. RKCMBF UK) je jedna z trinástich fakúlt Komenského univerzity v Bratislave. Vzdeláva klerikov, kandidátov na kňazstvo a laikov vo filozoficko - teologických katolíckych disciplínach. Je najstaršou existujúcou teologickou fakultou na Slovensku.

Hlavné sídlo na Kapitulskej 26 v Bratislave

História

upraviť

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta bola zriadená 24. júla 1919 zákonom č. 441/1919 Sb.z. a n., erigovaná Posvätnou kongregáciou pre katolícku výchovu dekrétom č. 756/1935 dňa 15. augusta 1935 a vládnym nariadením č. 112/1936 dňa 24. apríla 1936 na vykonanie zákona č. 441/1919 ako samostatná fakulta mimo zväzku Univerzity Komenského. Zákonom č.168/1940 Sl. z. bola včlenená do zväzku Slovenskej univerzity. Nariadením Slovenskej národnej rady č. 88/1945 Sb. bola zo zväzku Slovenskej univerzity opäť vylúčená. Vládne nariadenie zo dňa 14. júla 1950 č. 112/1950 Zb. zrušilo všetky diecézne semináre na Slovensku a bohoslovecké štúdium sústredilo na bohosloveckú fakultu v Bratislave, ktorá bola vyňatá nielen zo zväzku univerzity, ale aj z rezortu školstva a podriadená štátnej cirkevnej správe. Až po páde komunizmu bola fakulta zákonom č. 163/1990 Zb. o bohosloveckých fakultách z 3. mája 1990 začlenená do zväzku Univerzity Komenského.

 
Budúci pápež Benedikt XVI., kardinál Joseph Ratzinger, vtedajší prefekt Kongregácie pre náuku viery na RKCMBF UK v Bratislave 1. apríla 1992

Právnym základom činnosti fakulty je zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 163/1990 Zb. o bohosloveckých fakultách. Z hľadiska kánonického práva sa fakulta riadi apoštolskou konštitúciou Jána Pavla II. „Sapientia Christiana“ z roku 1979, „Ordinationes“ Kongregácie pre katolícku výchovu z roku 1979 a normami kánonického práva (kán. 815 – 820 CIC). V súlade s kán. 817 CIC fakulta udeľuje akademické stupne, ktoré majú v Cirkvi kánonické účinky. Fakulta podľa kánonického práva podlieha Veľkému kancelárovi, ktorým je arcibiskup metropolita Bratislavskej arcidiecézy, v súčasnosti Stanislav Zvolenský.

Hlavné sídlo fakulty sa nachádza na Kapitulskej ulici č. 26 pri Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, kde študujú seminaristi za Bratislavskú a Trnavskú arcidiecézu. Dennou ako aj externou formou štúdia v Bratislave študujú aj laici. Okrem toho má fakulta v súčasnosti aj Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, kde študujú seminaristi za Nitriansku a Žilinskú diecézu. V Nitre nie je možnosť dennej formy štúdia pre laikov, a tiež Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici - Badíne, kde študujú seminaristi Banskobystrickej diecézy, ako aj laici v dennej alebo externej forme štúdia.

Fakulta má svoju vlastnú knižnicu, ktorá sídli vedľa budovy na Kapitulskej ulici v Bratislave. Je možné nájsť bohatú ponuku literatúry z teologickej, filozofickej a pedagogickej oblasti štúdia. Knižnica realizuje tiež aj predaj a distribúciu vedeckých časopisov RKCMBF (Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis a Studia Biblica Slovaca), knižné novinky a iné zaujímavé publikácie.

Dňa 15. decembra 2015 bola Aula fakulty v Bratislave slávnostné pomenovaná na Aulu Benedikta XVI., ako spomienku na návštevu kardinála Josepha Ratzingera, prefekta Kongregácie pre náuku viery 1. apríla 1992, budúceho pápeža Benedikta XVI.[1]

Katedry

upraviť
Katedra Vedúci katedry
Katedra filozofie Mgr. Gašpar Fronc
Katedra biblických vied prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD.
Katedra dogmatickej teológie prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.
Katedra morálnej teológie ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.
Katedra kanonického práva JUDr. ICDr. Jozef Kemp, PhD.
Katedra cirkevných dejín prof. Dr. phil. Emília Hrabovec
Katedra pastorálnej teológie prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD.
Katedra katechetiky a pedagogiky ThDr. Tibor Reimer, PhD., SDB.
Katedra liturgiky doc. ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD.

Zoznam doterajších dekanov fakulty

upraviť
Č. Meno a priezvisko Obdobie
1. prof. ThDr. Emil Funczik 1936 - 1937
1945 - 1946
2. prof. ThDr. Jan Konečný † 1937 - 1938
3. prof. ThDr. PhDr. Alexander Spesz 1938 - 1940
1942 - 1944
4. prof. ThDr. Štefan Zlatoš † 1940 - 1942
5. prof. ThDr. Štefan Faith † 1944 - 1945
1948 - 1950
6. prof. ThDr. Mikuláš Russnák † 1946 - 1947
7. prof. ThDr. Mikuláš Višňovský † 1950 - 1953
1963 - 1965
1968 - 1972
8. prof. ThDr. Cyril Dudáš 1953 - 1963
9. prof. ThDr. Michal Krovina † 1965 - 1967
1972 - 1976
1980 - 1982
10. prof. ThDr. Jozef Korec 1967 - 1968
11. prof. ThDr. Eugen Silvester Šoka 1976 - 1978
1990 - 1991
12. prof. ThDr. Jozef Uhrin 1978 - 1980
13. prof. ThDr. Štefan Janega † 1982 - 1990
14. doc. PhLic. ICLic. Vladimír Filo 1990 - 1990
15. prof. ThDr. Jozef Vrablec 1991 - 1994
16. prof. ThDr. PhDr. Štefan Vragaš 1994 - 1995
17. prof. ThDr. Ing. Jozef Mária Kutarňa, PhD., SDB. 1995 - 2001
18. prof. ThDr. Viliam Judák 2001 - 2004
19. prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD. 2006 - 2014
20. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. 2014 - 2022
21. doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD. 2022 - súčasnosť

Vedenie fakulty

upraviť
Funkcia Meno a priezvisko
dekan ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.
prodekan pre vedeckú činnosť, medzinárodné vzťahy a rozvoj fakulty prof. Dr. phil. Emília Hrabovec
prodekan pre vzdelávaciu činnosť, kreditový systém a IIKS ThDr. Michal Vivoda, PhD.
tajomník fakulty Mgr. Daniel Vozár

Zoznam profesorov a docentov

upraviť

Profesori

upraviť
Meno a priezvisko Odbor
prof. ThDr. Anton Adam, PhD. katolícka teológia
prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD. katolícka teológia
prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD. katolícka teológia
prof. Dr. phil. Emília Hrabovec história
prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. katolícka teológia
prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD. katolícka teológia
prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD. katolícka teológia

Docenti

upraviť
Meno a priezvisko Odbor
doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD. architektúra a urbanizmus
doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. sociálna práca
doc. PhDr. Emília Fulková, CSc. pedagogika
doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD. katolícka teológia
doc. ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD. katolícka teológia
doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD. stavebníctvo
doc. PaedDr. Mgr. Rastislav Podpera, PhD. odborová didaktika - didaktika hudby
doc. Mgr. art. Eva Žilineková, ArtD. divadelné umenie

Referencie

upraviť
  1. Aula Benedikta XVI. [online]. frcth.uniba.sk, [cit. 2017-06-15]. Dostupné online.

Externé odkazy

upraviť