Otvoriť hlavné menu
Adriaen van de Venne, Rybári ľudí, 1614

Dejiny cirkvi možno chápať v zásade dvoma spôsobmi: ako oblasť historiografie, ktorá sa zaoberá dejinami kresťanských cirkví; niektorí teológovia však chápu cirkevné dejiny ako samostatnú teologickú disciplínu. Rozdiel medzi týmito dvoma chápaniami spočíva v tom, že zatiaľ čo historik chápe dejiny v rámci metodológie vlastnej jeho odboru, teológ používa metodiku typickú pre teológiu – a v tomto prípade bude chápať cirkevné dejiny ako súčasť tzv. dejín spásy.

Vzhľadom na mnohé historické okolnosti, ktoré sú súčasťou samotných dejín cirkvi, je téma cirkevných dejín veľmi chúlostivá a je preto veľmi ťažké zachovať vyváženosť pri výklade problematiky a brať pri tom ohľad na čitateľa, ktorý bude mať na historický problém opačný názor. Nesporným paradoxom kresťanstva je skutočnosť, že jeho ideálom je jednota a spoločenstvo vo viere, avšak jeho dejiny tvorí z veľkej časti sled delení a rozporov, schiziem, vyčleňovaní sa zo spoločenstva cirkvi a náuk, ktoré veľká časť cirkvi neprijala (heréza). Veľmi vplyvným trendom súčasného kresťanstva je snaha o jednotu (ekumenizmus), napriek tomu tu súhrnné dejiny cirkvi nemôžu obsiahnuť všetky cirkevno-historické témy so všetkými ich špecifikami a v celej ich šírke.

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Dějiny církve na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).