Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Stavebná fakulta (angl. Faculty of Civil Engineering) je jedna zo siedmich fakúlt Žilinskej univerzity v Žiline.

Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta

Budova, v ktorej priestoroch sídli aj Stavebná fakulta
Základné informácie
PolohaŽilina, Slovensko
SkratkaSvF
Zameranietechnické
Rok založenia1953
Vedenie
Dekanprof. Ing. Marián Drusa, PhD.
Štatistické údaje
Počet študentov715[1] (2015)
Doktorandi33[1] (2015)
KampusVeľký diel
Kontaktné údaje
Miesto010 26 Žilina
AdresaUniverzitná 1
Telefón+421/41/5135501
Oficiálny webhttp://svf.uniza.sk/
Oficiálny e-mailsekrdek@fstav.uniza.sk

História upraviť

Stavebná fakulta bola jednou zo zakladajúcich fakúlt Vysokej školy železničnej v Prahe, ktorá vznikla v roku 1953 odčlenením od Českého vysokého učení technického. Po presťahovaní školy do Žiliny v roku 1960 bola samostatná existencia fakulty na dlhší čas prerušená. K 1. októbru 1990 oddelením od Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov začala fakulta opäť pôsobiť samostatne. Stavebná fakulta od svojho znovu ustanovenia rozvíja pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť predovšetkým v oblasti cestného, železničného a pozemného s staviteľstva, objektov dopravných stavieb, dopravného plánovania, technológie a manažmentu stavieb a tiež v súvisiacich oblastiach tvoriacich teoretické základy uvedených činností – stavebnej mechaniky, pružnosti a plasticity, geodézie, geotechniky, hydrauliky, hydrológie, stavebnej fyziky a materiálového inžinierstva.

Od vzniku v roku 1953 absolvovalo na SvF ŽU štúdium 6 711 študentov, z toho 4 271 inžinierov a 930 zahraničných študentov.

Zameranie upraviť

Stavebnú fakultu je možné definovať ako vedecko-pedagogickú inštitúciu, zameriavajúcu sa na bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium v technických študijných odboroch s orientáciou na stavebníctvo, dopravné stavby a inžinierske konštrukcie, pozemné stavby, materiálové inžinierstvo, dopravné vedy, manažérstvo a súdne inžinierstvo. Vo všetkých oblastiach profilácie fakulty sa uskutočňuje denné, externé, ale aj celoživotné vzdelávanie.

Uvedená orientácia je základom vedeckovýskumnej činnosti fakulty, rozvíjajúcej hlavné disciplíny v podrobnostiach základných vedeckých aspektov a ich aplikácie do praktického života. Fakulta má v súčasnosti osem odborných katedier, Centrum excelentnosti pre dopravné staviteľstvo, Centrum aplikovaného výskumu, Výskumné a vzdelávacie centrum mladých vedeckých pracovníkov a Skúšobné laboratórium s akreditáciou 8 skúšok stavebných materiálov, zmesí a konštrukcií používaných v stavebníctve.

Vzdelávanie upraviť

 
Pôvodná budova Stavebnej fakulty na Komenského ulici, kde fakulta sídlila v rokoch 19942010

Stavebná fakulta vzdeláva odborníkov pre oblasť dopravných a pozemných stavieb a inžinierskych konštrukcií. Na fakulte sa uplatňuje kreditový systém štúdia, ktorý vytvára predpoklady pre aktívnejšie zapojenie sa študentov do vyučovacieho procesu na domácej i medzinárodnej úrovni. Po presťahovaní do nových priestorov na univerzitnom kampuse získala kvalitné zázemie pre realizáciu komplexného vyučovacieho procesu s ambíciou vychovávať odborne a kvalitne pripravených absolventov schopných prispieť k rozvoju dopravnej infraštruktúry a staviteľstva na Slovensku a v celej Európe.

V roku 2003 bol SvF ŽU udelený certifikát systému hodnotenia kvality CAF.

V rámci komplexnej akreditácie, ktorá prebehla v rokoch 2014 - 2015 fakulta dosiahla hodnotenie A- (3,65) a prispela k splneniu podmienok na zaradenie UNIZA medzi univerzitné vysoké školy.

Akademická obec upraviť

Dekanom fakulty je prof. Ing. Marián Drusa, PhD.

  • Prodekanom pre vedecko-výskumnú činnosť je doc. Ing. Peter Koteš, PhD.
  • Prodekanom pre rozvoj a zahraničné vzťahy je Ing. arch. Peter Krušinský, PhD.
  • Prodekankou pre študijnú a pedagogickú činnosť je doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.

Na fakulte pôsobí:

  • 10 profesorov,
  • 19 docentov,
  • 30 odborných asistentov s titulom PhD.,
  • 5 odborných asistentov bez titulu PhD. a
  • 1 asistent.

Študijné odbory a programy upraviť

1. stupeň upraviť

Študijný odbor Študijný program Forma štúdia Jazyk Dĺžka štúdia Garant
5.1.3 geodézia a kartografia 3636 7 00 geodézia a kartografia D/E SLK 3* doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová
5.1.4 pozemné stavby 3631 7 09 pozemné staviteľstvo D SLK 4 doc. Ing. Ján Rybárik, CSc.
5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 3644 7 18 staviteľstvo D/E SLK/ENG 3* doc. Ing. Marián Drusa, PhD.
5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 3644 7 18 Civil Engineering D ENG 3 doc. Ing. Marián Drusa, PhD.
5.2.8 stavebníctvo 3659 7 15 technológia a manažment stavieb D/E SLK 3* doc. Ing. Mária Trojanová, PhD.

* dĺžka štúdia v externej forme je 4 roky

2. stupeň upraviť

Študijný odbor Študijný program Forma štúdia Jazyk Dĺžka štúdia Garant
5.1.4 pozemné stavby 3631 8 07 nosné konštrukcie budov D SLK 2 prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.
5.1.4 pozemné stavby 3631 8 09 pozemné staviteľstvo D SLK 2 prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.
5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 3644 8 05 cestné staviteľstvo D/E SLK 2 prof. Dr. Ing. Martin Decký
5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 3644 8 00 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby D/E SLK 2* prof. Dr. Ing. Jozef Komačka
5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 3644 8 06 objekty dopravných stavieb D/E SLK 2 prof. Ing. Josef Vičan, CSc.
5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 3644 8 25 plánovanie dopravnej infraštruktúry D/E SLK 2* prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 3644 8 08 železničné staviteľstvo D/E SLK 2 prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.
5.2.8 stavebníctvo 3659 8 15 technológia a manažment stavieb D/E SLK 2 prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.

* dĺžka štúdia v externej forme je 3 roky

3. stupeň upraviť

Študijný odbor Študijný program Forma štúdia Jazyk Dĺžka štúdia Garant
5.1.4 pozemné stavby 3631 9 02 teória a konštrukcie pozemných stavieb D/E SLK 3* prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc., prof. Dr. Ing. Martin Decký, doc. Ing. Ján Rybárik, PhD.
5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 3644 9 02 teória a konštrukcie inžinierskych stavieb D/E SLK 3* prof. Ing. Ján Čelko, CSc., prof. Ing. Josef Vičan, CSc., doc. Ing. Martin Moravčík, PhD.
5.1.7 aplikovaná mechanika 3901 9 00 aplikovaná mechanika D/E SLK 3* prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc., prof. Ing. Ján Bujňák, CSc., doc. Ing. Daniela Kuchárová, PhD.
5.2.8 stavebníctvo 3659 9 15 technológia a manažment stavieb D/E SLK 3* prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová, prof. Dr. Ing. Jozef Komačka
5.2.8 stavebníctvo 3659 9 16 technológie a manažérstvo stavieb E SLK 5 prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová, prof. Dr. Ing. Jozef Komačka

* dĺžka štúdia v externej forme je 4 roky

Katedry upraviť

Iné súčasti upraviť

Referencie upraviť

Zdroje upraviť

Súradnice: 49°12′16″S 18°45′21″V / 49,204348°S 18,75584°V / 49.204348; 18.75584