Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (angl. Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications) je jedna zo siedmich fakúlt Žilinskej univerzity v Žiline.

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Iné názvy
Pôvodný názovFakulta prevádzky a ekonomiky dopravy
Základné informácie
PolohaŽilina, Slovensko
SkratkaFPEDAS, PEDAS
Zameranietechnicko-prevádzkovo-ekonomické
Rok založenia1953
Vedenie
Dekanprof. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Štatistické údaje
Počet študentov2 202[1] (k 31.10.2016)
Doktorandi89[1] (k 31.10.2016)
KampusVeľký diel
Ďalšie informácie
Školský časopisTransport and Communications (EN); PROMET-TRAFFIC-TRAFFICO; PHD PROGRESS; Železničná doprava a logistika; Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod; Podniková ekonomika a manažment; Ekonomicko-manažérske spektrum; STUDIES, mathematical series; Aero-Journal
Kontaktné údaje
Miesto010 26 Žilina
AdresaUniverzitná 8215/1
Telefón+421/41/513 30 50
Oficiálny webhttp://fpedas.uniza.sk/
Oficiálny e-maildekan@fpedas.uniza.sk

História

upraviť

Vznikla 1 októbra 1953 ako jedna z fakúlt Vysokej školy železničnej v Prahe. V roku 1960 bola spolu s celou univerzitou presťahovaná do Žiliny. V tomto období bol názov ešte pôvodný - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy. 9. decembra 1976 bol názov doplnený o oblasť spojov a vznikol tak súčasný názov – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.

Od roku 1960 na fakulte pôsobila Katedra prevádzky a ekonomiky cestnej a mestskej dopravy. Na jej pôde vznikol aj v súčasnosti samostatný Ústav súdneho inžinierstva. K nej sa v roku 1961 pripojila Katedra prevádzky a ekonomiky spojov. Tá sa v roku 1971 premenovala na Katedru spojov. Ďalšími katedrami, ktoré časom vznikli, boli Katedra železničnej dopravy, Katedra leteckej dopravy a Katedra matematiky. Najmladšími katedrami sú Katedra vodnej dopravy, ktorá sa v roku 1991 vyčlenila z Katedry cestnej, mestskej a vodnej dopravy a Katedra ekonomiky, ktorá vznikla v roku 2000 a jej základňu vytvorili pedagógovia vyučujúci ekonomické predmety na ostatných katedrách. Z Katedry matematiky je v súčasnosti Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky.

Fakulta sídlila až do 80-tych rokov v historickej budove v centre mesta na Hurbanovej ulici. Následne bola premiestnená do novovznikajúceho univerzitného kampusu Veľký diel.

Akademická obec

upraviť

Dekanom fakulty je prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.

 • Prodekankou pre vzdelávanie je doc. Ing. Katarína Valášková, PhD.
 • Prodekanom pre vedu a výskum je prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
 • Prodekanom pre rozvoj a zahraničné vzťahy je doc. Ing. Martin Bugaj, PhD.

Na fakulte v súčasnosti pôsobí:

 • 13 profesorov a
 • 31 docentov.

Vo voľbe dekana 11. mája 2018 bol na nasledujúce funkčné obdobie zvolený prof. Ing. Miloš Poliak, PhD., ktorý vo voľbe uspel pred Dr.h.c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD. a prof. Ing. Tomášom Klieštikom, PhD. Jeho funkčné obdobie začalo k 1. júlu 2018.

Vzdelávanie

upraviť

Je to jediná fakulta na Slovensku, ktorá sa tak komplexne venuje dopravnej problematike. Poskytuje medzinárodne uznávané univerzitné štúdium, prevádzkuje vedecký výskum a vývoj a spolupracuje s akademickými a priemyselnými partnermi doma a v zahraničí. Úzko spolupracuje s Českým vysokým učením technickým v Prahe.

Vyučovací proces prebieha vo fakultných budovách BF a BG, v budovách AA a AE a na letisku v Dolnom Hričove v budove LA, ďalej v prednáškových budovách AR, AS a PA a taktiež v aulách AF, príležitostne aj v priestoroch iných fakúlt, najmä pri predmetoch, ktoré dané fakulty zabezpečujú.

Štúdium

upraviť

Štúdium na fakulte má vo všetkých troch stupňoch štandardnú dĺžku, a to 3 roky na bakalárskom stupni, 2 roky na inžinierskom stupni a 3 roky na doktorandskom stupni (5 pri externej forme).

Fakulta spolupracuje cez grantové programy (najmä ERASMUS a ERASMUS+) so zahraničnými univerzitami v Poľsku, Rusku, Mexiku, Česku, Nemecku, Chorvátsku, Španielsku, Rumunsku, Francúzsku, Turecku, Fínsku, Portugalsku, Holandsku, Belgicku, Lotyšsku, Turecku, Litve, Grécku, Slovinsku, Veľkej Británii a Rakúsku a taktiež s mnohými inými zahraničnými univerzitami a podnikmi.

Akreditované študijné odbory a programy

upraviť

1. stupeň

upraviť
Študijný odbor Študijný program Forma štúdia Jazyk Profilová katedra Garant
5.2.59. doprava 3772 7 15 cestná doprava D/E SLK cestnej a mestskej dopravy prof. Ing. Alica Kalašová, CSc.
5.2.59. doprava 3772 7 16 železničná doprava D/E SLK železničnej dopravy doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD.
5.2.59. doprava 3772 7 14 letecká doprava D/E SLK leteckej dopravy prof. Ing. Antonín Kazda, CSc.
5.2.59. doprava 3772 7 19 profesionálny pilot D SLK leteckej dopravy doc. Ing. Martin Bugaj, PhD.
5.2.59. doprava 3772 7 17 vodná doprava D/E SLK vodnej dopravy doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD.
kombinácia odborov 5.2.60. poštové technológie a 8.2.2. poštové služby 3768 7 04 poštové technológie a služby D/E SLK spojov doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD.
doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD
8.2.1. dopravné služby 3702 7 05 zasielateľstvo a logistika D/E SLK cestnej a mestskej dopravy prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
8.2.1. dopravné služby 3702 7 07 dopravné služby v osobnej doprave D/E SLK cestnej a mestskej dopravy prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.
3.3.16. ekonomika a manažment podniku 6284 7 00 ekonomika a manažment podniku D/E SLK ekonomiky doc. Ing. Elena Gregová, PhD.
3.3.13. finančný manažment 6276 7 00 finančný manažment D/E SLK ekonomiky prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment 6259 7 08 elektronický obchod a manažment D/E SLK spojov prof. Ing. Jana Štofková, CSc.

2. stupeň

upraviť
Študijný odbor Študijný program Forma štúdia Jazyk Profilová katedra Garant
5.2.59. doprava 3772 8 15 cestná doprava D/E SLK cestnej a mestskej dopravy prof. Ing. Alica Kalašová, CSc.
5.2.59. doprava 3772 8 16 železničná doprava D/E SLK železničnej dopravy prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.
5.2.59. doprava 3772 8 14 letecká doprava D/E SLK leteckej dopravy prof. Ing. Antonín Kazda, CSc.
5.2.59. doprava 3778 8 28 technológia údržby lietadiel D SLK/ENG leteckej dopravy prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
5.2.59. doprava 3772 8 17 vodná doprava D/E SLK vodnej dopravy prof. Ing. Marián Šulgan, PhD.
5.2.60. poštové technológie 3768 8 02 poštové inžinierstvo D/E SLK spojov prof. RNDr. Ing. Karol Achimský, CSc.
8.2.1. dopravné služby 3702 8 05 zasielateľstvo a logistika D/E SLK cestnej a mestskej dopravy prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
3.3.16. ekonomika a manažment podniku 6284 8 00 ekonomika a manažment podniku D/E SLK ekonomiky prof. Ing. Anna Križanová, PhD.
3.3.13. finančný manažment 6276 8 00 finančný manažment D/E SLK ekonomiky prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment 6259 8 08 elektronický obchod a manažment D/E SLK spojov prof. Ing. Mária Rostášová, PhD.

3. stupeň

upraviť
Študijný odbor Študijný program Forma štúdia Jazyk Garant
3.3.11. odvetvové a prierezové ekonomiky 6203 9 04 ekonomika dopravy, spojov a služieb D/E SLK/ENG Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
3.3.16. ekonomika a manažment podniku 6284 9 00 ekonomika a manažment podniku D/E SLK/ENG prof. Ing. Anna Križanová, PhD.
5.2.59. doprava 3772 9 13 dopravná technika a technológia D/E SLK/ENG prof. Ing. Antonín Kazda, CSc.
5.2.60. poštové technológie 3768 9 00 poštové technológie D/E SLK/ENG prof. RNDr. Ing. Karol Achimský, CSc.
8.2.1. dopravné služby 3702 9 00 dopravné služby D/E SLK/ENG prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Zázemie

upraviť
 
Pôvodná univerzitná budova, tzv. blok A
 
Budova AA, v ktorej sídli Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky
 
4. poschodie budovy AF - sídlo Katedry spojov, Katedry železničnej dopravy a Katedry vodnej dopravy

Fakulta sídli v budovách AA, AE, BF a BG na univerzitnom kampuse Veľký diel a v budove LA na letisku v Dolnom Hričove.

V budove AA na prvom poschodí sídli Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky. Budova bola postavená v roku 2009 a primárne v nej sídli rektorát univerzity.

V budove BF sídlia zvyšné katedry a súčasti fakulty, a to na:

 • prízemí: Dopravné laboratórium
 • 1. poschodí: študijné oddelenia a odborné učebne
 • 2. poschodí: Katedra cestnej a mestskej dopravy a Katedra leteckej dopravy
 • 3. poschodí: Katedra ekonomiky
 • 4. poschodí: Katedra spojov, Katedra železničnej dopravy a Katedra vodnej dopravy

Budova bola postavená v 80-tych rokoch a v roku 2015 sa podrobila komplexnej rekonštrukcii obvodového plášťa a výmene okien.

V budove BG sú umiestnené odborné učebne a hlavná aula Žilinskej univerzity. Je spojená s budovou BF. Na letisku v Dolnom Hričove sú priestory slúžiace potrebám študijných programov Profesionálny pilot, Letecká doprava a Technológia údržby lietadiel. Tieto taktiež prešli kompletnou rekonštrukciou.

V suteréne budovy AE sa nachádza AIDC laboratórium Katedry spojov zamerané najmä na výskum v oblasti RFID technológie.

Vedecké a odborné zameranie

upraviť
 • dopravná, poštová a telekomunikačná politika, identifikácia spoločensky optimálnej úrovne dopravných a spojových systémov, vrátane hodnotenia efektívnosti v doprave, pošte a telekomunikáciách,
 • technické a technologické problémy prevádzky dopravných a spojových systémov,
 • technologické, ekonomické a finančné riadenie dopravných, poštových a telekomunikačných podnikov so zameraním na železničnú, cestnú, leteckú a vodnú dopravu, ako aj na poštové a telekomunikačné služby,
 • vybrané aspekty riadenia kvality v dopravných, poštových a telekomunikačných podnikoch,
 • priestorová alokácia infraštruktúry a územné plánovanie vo vzťahu k doprave, pošte a telekomunikáciám a regionálna ekonomika,
 • trendy rozvoja dopravných a spojových služieb,
 • koordinácia a integrácia systémov riadenia v doprave, pošte a telekomunikáciách SR, využívanie komunikačných, navigačných a geodetických systémov,
 • logistika a logistické koncepcie v doprave, pošte a telekomunikáciách,
 • analýza sociologických a psychologických determinantov v doprave,
 • analýza podnikateľského prostredia, vypracovanie vhodných metód diagnostiky podnikov a stanovenie účinných terapií,
 • manažment, marketing v podniku, environmentálny marketing, účtovníctvo a controlling,
 • diagnostika potenciálu ľudských zdrojov v podniku.

Katedry a súčasti

upraviť

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť

Externé odkazy

upraviť

Súradnice: 49°12′10″S 18°45′19″V / 49,202789°S 18,755411°V / 49.202789; 18.755411