Doktor (PhD.)

(Presmerované z PhD.)
O titule PhDr. pozri doktor filozofie.

Doktor (skr. PhD.; lat. philosophiae doctor) je medzinárodne uznávaný akademický titul, ktorý sa uvádza za menom. V rokoch 1996 – 2002 sa na Slovensku oficiálne nazýval philosophiae doctor (teda po latinsky). V Česku sa takisto používa názov doktor, ale skratka je Ph.D. V niektorých krajinách sa označuje ako Doctor philosophiæ so skratkou D.Phil.; v mnohých krajinách sa používa skratka Ph.D.

Skupina úspešných absolventov doktorandského štúdia so svojimi profesormi, Worcester Polytechnic Institute, Spojené kráľovstvo.

Tento titul sa udeľuje osobám, ktoré v rámci svojho vysokoškolského študijného programu uskutočnili výskumnú prácu v predmete svojho štúdia a prípadne splnili ďalšie podmienky presnejšie definované študijnými zvyklosťami krajiny (napr. obhájili dizertačnú prácu pred komisiou). Absolventi doktorandského študijného programu získavajú s akademickým titulom PhD. vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, čo je najvyššie dosiahnuteľné vysokoškolské vzdelanie.

Titul PhD. a jeho ekvivalenty sú prakticky nevyhnutnou podmienkou pre zamestnanie na akejkoľvek výskumnej pozícii na väčšine akademických pracovísk na Slovensku aj vo svete. V niektorých odboroch však tento titul (doktorandské/postgraduálne štúdium) nestačí a je potrebné, aby doktori prešli ešte tzv. postdoktorandskou pozíciou (tzv. postdok), ktorá už nie je štúdiom, ale akési začiatočnícke postavenie vo vedeckom tíme.

Názov a skratka

upraviť

Philosophiæ doctor doslova znamená „doktor filozofie“ (pôvodne toto použitie vychádza zo starogr. Διδάκτωρ ΦιλοσοφίαςDidáktor Filosofías, čo znamená „učiteľ filozofie“). V stredoveku bola akákoľvek iná vedná oblasť mimo teológie, medicíny a práva označované ako filozofia, preto sa dnes titul „philosphiae doctor“ udeľuje absolventom v rôznych vedeckých oblastiach. Pôvodne univerzity udeľovali titul len takým učeným individualitám, ktoré dosiahli uznanie svojich už menovaných náprotivkov.

V anglo-saských krajinách je tiež používaná skratka PhD. ako skrátená verzia výrazu „Post-habilitation Doctor“. V tomto prípade ide o doktorát, ktorý nasleduje po ukončení vysokoškolského štúdia (druhého stupňa). Pravidlá na jeho udelenie sa môžu líšiť, zvyčajne však okrem uvedeného vyššie predpokladá publikovanie najmenej jednej až troch vedeckých prác v recenzovaných vedeckých alebo karentovaných časopisoch.

Titul PhD. (a ekvivalentný titul ArtD.) sa niekedy hovorovo označuje ako „veľký doktorát“ na odlíšenie od tzv. „malého doktorátu“ (teda ThDr., PhDr., JUDr., RNDr. atď.). Toto delenie je však problematické, pretože ako „veľký doktorát“ sa často označuje aj vyšší titul doktor vied (DrSc.).

Slovensko

upraviť

Na Slovensku sa udeľuje titul „PhD.“ od roku 1996. Je to jeden z titulov udeľovaných po absolvovaní doktorandského štúdia v zmysle platného zákona o VŠ 131/2002[1] (v období 1990 – 1996 nazývaného postgraduálne štúdium). Udeľuje sa všetkým študijným oblastiam okrem umeleckých, kde sa udeľuje titul doktor umenia (ArtD.).[1]

Historické tituly obdobné PhD. na Slovensku

upraviť

V rokoch 1990 – 1996 sa ako doktor označoval ekvivalent tohto titulu (udeľoval sa absolventom postgraduálneho, teda doktorandského štúdia), hlavný rozdiel oproti PhD. bola iná skratka (Dr.) a fakt, že sa udeľoval všetkým študijným oblastiam. V období pred rokom 1996 bol čiastočnou obdobou tohto titulu titul kandidát vied (CSc.). Dĺžka tohto štúdia však bola štandardne 3 a nie 4 roky ako je tomu pri PhD.[chýba zdroj] Akademický titul kandidát vied (CSc.) alebo vedecký-akademický titul doktor (Dr.) sú v zmysle §110 zákona 131/2002 Z. z. nezmenené.[1]

Referencie

upraviť
  1. a b c Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. Bratislava: Úrad vlády SR, 2002-02-21, [cit. 2022-01-30]. Dostupné online.