Stavová rovnica ideálneho plynu

Stavová rovnica ideálneho plynu je termická stavová rovnica pre ideálne plyny. Jej konkrétnu podobu pozri nižšie.

Zobrazenie stavovej rovnice ideálneho plynu v súradniciach tlak,objem,teplota

Vyjadrenie pomocou Boltzmannovej konštanty upraviť

 

kde

  – je tlak plynu
  – je jeho objem
  – je celkový počet jeho častíc
  – je Boltzmannova konštanta (má hodnotu  )
  – je teplota plynu.

Stavová rovnica sa odvádza pomocou kinetickej teórie plynov. Najdôležitejšie je si uvedomiť, že tlak plynu je daný odrazmi jeho molekúl od stien nádoby a hľadať rýchlosti, ktorými sa tieto molekuly pohybujú (a odrážajú). Celé odvodenie je však pomerne komplikované.

Vyjadrenie pomocou plynovej konštanty upraviť

Stavová rovnica ideálneho plynu sa niekedy zapisuje v trochu inom tvare, kedy je počet častíc   nahradený ich látkovým množstvom  . Rovnica má potom tvar

 

pV/T=konst.

Konštanta   sa nazýva univerzálna plynová konštanta a má hodnotu približne 8,31 J/molK.

Zdroje upraviť