Systém

rozlišovacia stránka

Systém (z gr. sýstéma = členitý celok zložený z viacerých častí) alebo po slovensky v mnohých významoch sústava môže byť:

 • všeobecne: usporiadaná rozmanitosť nejakých entít a ich vzťahov
 • v kybernetike, logike, matematike a pod.: celok, ktorý pozostáva z častí (zložiek, prvkov, komponentov, elementov), medzi ktorými existujú väzby (vzťahy, súvislosti, relácie); prvky či javy (systému) a usporiadaná množina priamych a nepriamych vzťahov medzi nimi; pozri systém (kybernetika), systémová veda, teória systémov
 • v biológii, ekológii, fyzike, astronómii a pod.:
 • v biológii-taxonómii:
 • v matematike:
 • v geológii: iný názov pre útvar, pozri pod perióda (geológia)
 • v geomorfológii: druh geomorfologickej jednotky, pozri sústava (geomorfológia)
 • vo filozofii: pojem celostnej organizácie štruktúry, zvyčajne v nejakom poriadku, pozri systém (filozofia)
 • v logike: množina znakov, ktoré sa majú používať podľa určitých pravidiel (napr. systém abecedy)
 • v jazykovede: pojem s viacerými definíciami (pozri systém (jazykoveda)) najmä:
 • vedecká schéma, škola (napríklad filozofický systém)
 • princíp usporiadania alebo členenia
 • účelná forma organizácie; stanovený postup podmienený plánovitým usporiadaním vstupov
 • forma spoločenského, štátneho a pod. zriadenia, vlády; režim, pozri zriadenie
 • komplex technických častí zariadenia alebo stavebných prvkov spĺňajúci jednu funkciu
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.