Črchľový potok (prítok Kysuce)

Črchľový potok[1] je potok v centrálnej časti regiónu Kysuce pretekajúci obcou Raková a v malom rozsahu pri ústí i po hranici s mestom Čadca v okrese Čadca. Je to pravostranný prítok Kysuce, ktorá ústi do Váhu; má dĺžku 4,6 km. Je vodným tokom IV. rádu. Hydrologické poradie (číslo povodia): 4-21-06-5757. Geomorfologická kategorizácia: geomorfologický celok Turzovská vrchovina, geomorfologický podcelok Hornokysucké podolie.[2]

Črchľový potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Žilinský kraj
Okres Čadca
Obec Raková, Čadca
Prameň Turzovská vrchovina
 - poloha Raková, Hornokysucké podolie
 - výška 743 m
 - súradnice 49°24′41″S 18°45′03″V / 49,4115°S 18,7509°V / 49.4115; 18.7509
Ústie Kysuca
 - poloha Raková, Čadca, Hornokysucké podolie
 - výška 415 m
 - súradnice 49°26′32″S 18°45′26″V / 49,4421°S 18,7571°V / 49.4421; 18.7571
Dĺžka 4,6 km
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-06-5757
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení v nadmorskej výške 743 m n. m. v lesnom extraviláne v južnej časti územia obce Raková 30 m severovýchodoseverne od trojchotárnika, v ktorom sa stretávajú hranice obcí Raková, Zákopčie a Čadca, v lesnom komplexe Osobité, v geomorfologickom celku Turzovská vrchovina, v geomorfologickom podcelku Hornokysucké podolie.

Opis toku upraviť

Tečie severným smerom lesným extravilánom, v nadmorskej výške 567 m n. m. pretína lesnú spevnenú cestu, obteká pole Pod Hájnicou, v nadmorskej výške 508 m n. m. priberá ľavostranný bezmenný prítok, svojim ľavým brehom obteká východné a severovýchodné úpätie z južnej strany zalesneného a zo severnej strany odlesneného, zatrávneného vrchu Črchľa s nadmorskou výškou 563 m n. m., vo výške 479 m n. m. priberá bezmenný pravostranný prítok, vystupuje z lesa a po ľavej strane obmýva pasienky, lúky a riedky lesný porast, v nadmorskej výške 443 m n. m. priberá ľavostranný bezmenný prítok, stáča sa do východného smeru, ľavým brehom obmýva obecný areál hospodárskeho strediska s vodárňou a vteká do intravilánu Rakovej, po zmene smeru na sever tečie po obecnej hranici medzi Rakovou a mestom Čadca, podteká železničnú trať Čadca – Makov a po krátkom úseku v nadmorskej výške 415 m n. m. ústi do Kysuce ako jej pravostranný prítok. Má tri bezmenné prítoky.[3][4][5]

Pramení, preteká a ústi v geomorfologickom celku Turzovská vrchovina, v geomorfologickom podcelku Hornokysucké podolie.[6]

Pôvod názvu upraviť

Vodný tok má pôvod v názve vrchu Črchľa (Turzovská vrchovina) s nadmorskou výškou 563 m n. m., na východnom úpätí ktorého potok tečie. Z toponyma Črchľa rozšírením o formant -ový a kombináciou so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojslovné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou zložené z prídavného mena a z podstatného mena) Črchľový potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii.[7]

Názov vrchu Črchľa, ktorého severná časť je ešte aj v súčasnosti odlesnená, má pôvod vo všeobecnom podstatnom mene črchľa vo význame časť lesa, v ktorom sa lúpala kôra zo stromov, aby vyschli, vyčrchlené miesto. Motivantom pomenovacieho procesu bol charakteristický výskyt vyčrchleného miesta v priestore vrchu v čase pomenovania. Črchlenie bol jeden zo stredovekých spôsobov odlesňovania, transformácie lesných pozemkov na kultúrnu pôdu - poľnohospodárske pozemky. Najskôr sa obsekala, olúpala kôra dookola kmeňa stromu, aby vyschol, neskôr sa očrchlené vyschnuté stromy vytínali a potom sa klčovaním získavala užitočná, kultúrna pôda. Podstatné meno črchľa je v súčasnej slovenčine vysunuté na okraj jej slovnej zásoby.[8][9] V roku 2007 bola štandardizovaná podoba hydronyma Črchľový potok.[10] Porovnaj aj hydronymá napr. Črchľový potok (prítok Varínky), Črchľový potok (prítok Osturnianskeho potoka), Črchľový potok (prítok Polhoranky), Črchlinský potok, Črchľa (prítok Jelenieho potoka), Črchľa (prítok Kučmanovského potoka).

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] (cit. 2021-11-19).
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2021-11-19].
  3. Priebeh vodného toku Črchľový potok (prítok Kysuce) v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2021-11-17].
  4. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Stredoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-164/1976 z 23.6.1976, Kartografické informácie 9. 177 s. S. 27, 105. Bratislava 1977. 79-008-76.
  5. Geografické názvy okresu Čadca A40. Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, GK-1634/1994 z 3.6.1994. 78 s. S. 43, 44, 59, 66. ISBN 80-85672-14-6.
  6. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 11, 12, 108, 109. 079-902-87 NVA.
  7. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 66, 67.
  8. Jaromír Krško; Drahomír Velička. Hydronymia povodia Kysuce. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitných vied, 2011. 208 s. (Hydronymia Slovaciae.) ISBN 978-80-557-0266-7. S. 47.
  9. Milan Majtán. Historický slovník slovenského jazyka. 1. vyd. Zväzok 1, A-J. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1991. 535 s. ISBN 80-224-0228-1. S. 224.
  10. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-2144/2007 zo dňa 30.3.2007 o štandardizácii 566 názvov nesídelných geografických objektov - vodných tokov a vodných plôch. Príloha č. 1. Spravodajca ÚGKK SR, 2007, ročník 39, čiastka 2, s. 40 - 50. Dostupné online [4] [cit. 2021-11-20].