Črchľový potok (prítok Osturnianskeho potoka)

Črchľový potok[1] je potok v regióne Zamagurie pretekajúci západnou časťou územia obce Osturňa v okrese Kežmarok. Je to pravostranný prítok Osturnianskeho potoka, ktorý ústi do Dunajca; má dĺžku 2,8 km. Je vodným tokom IV. rádu. Hydrologické poradie (číslo povodia): 3-01-01-2291. Geomorfologická kategorizácia: geomorfologický celok Spišská Magura, geomorfologický podcelok Repisko.[2]

Črchľový potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Prešovský kraj
Okres Kežmarok
Obec Osturňa
Prameň Spišská Magura
 - poloha Osturňa, Repisko
 - výška 1 011 m
 - súradnice 49°18′39″S 20°11′13″V / 49,3108°S 20,1869°V / 49.3108; 20.1869
Ústie Osturniansky potok
 - poloha Osturňa, Spišská Magura, Repisko
 - výška 791 m
 - súradnice 49°19′49″S 20°12′10″V / 49,3304°S 20,2029°V / 49.3304; 20.2029
Dĺžka 2,8 km
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 3-01-01-2291
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň

upraviť

Pramení v nadmorskej výške 1 011 m n. m. v lesnom extraviláne preriedenom lúkami a pasienkami na juhovýchodnom úbočí vrchu Črchľa s nadmorskou výškou 1 042 m n. m. necelých 300 m od obecnej hranice s obcou Tatranská Javorina, v západnej časti územia obce Osturňa, v geomorfologickom celku Spišská Magura, v geomorfologickom podcelku Repisko.

Opis toku

upraviť

Tečie severovýchodným smerom lesným extravilánom, svojim ľavým brehom na juhovýchodnom svahu vrchu Brija s nadmorskou výškou 997 m n. m. obmýva úpätie lesa Pálenica, v nadmorskej výške 837 m n. m. vyteká z lesa a cez pole Pod Západom tečie bez zmeny smeru, miestami je lemovaný pásom príbrežnej vegetácie; v nadmorskej výške 819 m n. m. priberá krátky bezmenný ľavostranný prítok, sleduje poľnú cestu, ktorú viackrát križuje brodom, na hornom konci intravilánu obce Osturňa vteká do intravilánu a po záverečných 200 m toku ústi do Osturnianskeho potoka ako jeho pravostranný prítok. Osturniansky potok ďalej ústi do Dunajca. Má jeden bezmenný prítok.[3][4][5]

Pramení, preteká a ústi v geomorfologickom celku Spišská Magura, v geomorfologickom podcelku Repisko.[6]

Pôvod názvu

upraviť

Vodný tok má pôvod v názve vrchu Črchľa (Repisko) s nadmorskou výškou 1 042 m n. m. na juhovýchodnom úbočí ktorého potok tečie. Z toponyma Črchľa rozšírením o formant -ový a kombináciou so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojslovné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou zložený z prídavného mena a z podstatného mena) Črchľový potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii.[7]

Názov zalesneného vrchu Črchľa, ktorého lesný pokryv je aj v súčasnosti čiastočne odlesnený a transformovaný na poľnohospodárske pozemky, najmä na lúky a pasienky, má pôvod vo všeobecnom podstatnom mene črchľa vo význame časť lesa, v ktorom sa lúpala kôra zo stromov, aby vyschli, vyčrchlené miesto. Motivantom pomenovacieho procesu bol charakteristický výskyt vyčrchleného miesta v priestore vrchu v čase pomenovania. Črchlenie bol jeden zo stredovekých spôsobov odlesňovania, transformácie lesných pozemkov na kultúrnu pôdu - poľnohospodárske pozemky. Najskôr sa obsekala, olúpala kôra dookola kmeňa stromu, aby vyschol, neskôr sa očrchlené vyschnuté stromy vytínali a potom sa klčovaním získavala užitočná, kultúrna pôda. Podstatné meno črchľa je v súčasnej slovenčine vysunuté na okraj jej slovnej zásoby.[8]

Najstarší doložený písomný doklad na výskyt názvu obce Osturňa je z roka 1593. V roku 2007 bola štandardizovaná podoba hydronyma Črchľový potok.[9] Porovnaj aj hydronymá napr. Črchľový potok (prítok Kysuce), Črchľový potok (prítok Varínky), Črchľový potok (prítok Polhoranky), Črchlinský potok, Črchľa (prítok Jelenieho potoka), Črchľa (prítok Kučmanovského potoka).

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] (cit. 2021-11-20).
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2021-11-21].
  3. Priebeh vodného toku Črchľový potok (prítok Osturnianskeho potoka) v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2021-11-23].
  4. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Východoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-378/1975 z 19.11.1975, Kartografické informácie 8. 153 s. S. 27, 51, 103, 157. Bratislava 1976. 79-002-76.
  5. Geografické názvy okresu Žilina A38. Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, GK-1049/1994 z 18.4.1994. 82 s. S. 14, 22, 93, 108. ISBN 80-85672-19-7.
  6. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 12, 119. 079-902-87 NVA.
  7. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 66, 67.
  8. Milan Majtán. Historický slovník slovenského jazyka. 1. vyd. Zväzok 1, A-J. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1991. 535 s. ISBN 80-224-0228-1. S. 224.
  9. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-2144/2007 zo dňa 30.3.2007 o štandardizácii 566 názvov nesídelných geografických objektov - vodných tokov a vodných plôch. Príloha č. 1. Spravodajca ÚGKK SR, 2007, ročník 39, čiastka 2, s. 40 - 50. Dostupné online [4] [cit. 2021-11-20].