Kartel je dohoda medzi podnikmi, organizáciami alebo štátmi, v ktorej sa obmedzuje alebo eliminuje konkurenčný boj medzi členmi kartelu s cieľom maximalizovať zisky členov kartelu. Kartelové dohody bývajú jedným z dôsledkov klientelistického konania.

V mnohých krajinách je zakázaný, pretože bráni rozvoju konkurenčného prostredia a výhod, ktoré z neho plynú.

Kartel sa vyskytuje hlavne v oblasti oligopolu. Takzvaný zmluvný alebo koluzívny oligopol vzniká v situácii, keď niekoľko firiem predávajúcich alebo ponúkajúci rovnaké alebo podobné výrobky či služby zistí, že ich ceny sú približne na rovnakej úrovni a vzájomná cenová vojna by tieto podniky oslabila. Dôjdu k záveru, že je pre nich výhodnejšie zvyšovať spoločný zisk zvyšovaním cien alebo rozdelením trhu. Uzavrú preto tajnú dohodu o stanovení monopolných cien, o trhovom podiele každej z firiem. Každá firma sa potom vo vymedzenej oblasti správa ako monopol.