Kyselina disírová

chemická zlúčenina

Kyselina disírová taktiež nazývaná aj Kyselina pyrosírová, kyselina dvojsírová je kyslíkatá kyselina síry. Jej vzorec môžeme zapísať ako H2O·(SO3)2, z čoho môžeme odvodiť sumárny vzorec H2S2O7. V chemickom laboratóriu sa s ňou väčšinou môžeme stretnúť najmä ako zložkou zmesi nazývanej óleum (dymivá kyselina sírová), okrem toho sa však v drobných množstvách vyskytuje aj v bezvodej kyseline sírovej kvôli nasledujúcim rovnovážnym reakciám:

Kyselina disírová
Kyselina disírová
Kyselina disírová
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec H2S2O7
Synonymá Kyselina pyrosírová, kyselina dvojsírová, óleum
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 178,13 g/mol
Teplota topenia 36 °C
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7783-05-3
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
H2SO4 ⇌ H2O + SO3
SO3 + H2SO4 ⇌ H2S2O7

Priemyselne sa pripravuje rozpúšťaním oxidu sírového v kyseline sírovej v potrebných stechiometrických pomeroch. Jej soli sa nazývajú dísírany, pyrosírany či dvojsírany a dajú sa pripraviť tepelnou premenou hydrogénsíranov:

2 NaHSO4 → Na2S2O7 + H2O

Okrem kyseliny disírovej exisujú aj iné kyseliny so vzorcom H2O·(SO3)x, ktoré tiež vznikajú rozpúšťaním oxidu sírového v kyseline sírovej a sú zložkou ólea, tieto sa však nepodarilo izolovať.