Kyselina olejová

chemická zlúčenina

Kyselina olejová je karboxylová kyselina patriaca do skupiny mastných kyselín. Jej funkčný vzorec je C17H33COOH, racionálny vzorec CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH. Je to vyššia nenasýtená (vo svojej molekule obsahuje násobnou väzbu) mastná kyselina, obsiahnutá v rôznych živočíšnych a rastlinných tukoch. Jej soli a estery sa nazývajú oleáty.

Kyselina olejová
Kyselina olejová
Kyselina olejová
Kyselina olejová
Kyselina olejová
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C17H33COOH
Synonymá kyselina cis-9-oktadecénová
Vzhľad bledo žltá až hnedá kvapalina s charakteristickým zápachom
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 282,3 u
Molárna hmotnosť 282,26 g/mol
Teplota topenia 15 °C
Teplota varu 360 °C
Hustota 0,895 g/cm3
Rozpustnosť vo vode:
nerozpustná
v polárnych rozpúšťadlách:
v etanole
rozpustná
Bezpečnosť
NFPA 704
1
0
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 112-80-1
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Vzhľadom to je bledo žltá až hnedá kvapalina charakteristického zápachu. Je nerozpustná vo vode. Táto kyselina tvorí 55 – 80 % olivového oleja a 15 – 20 % hroznového oleja.

Iné projekty

upraviť