Neperiodické publikácie

Neperiodické publikácietlače vydávané nepravidelne, teda vydávané v nepravidelných časových intervaloch (periódach), alebo len jednorazovo.[1]

Najznámejším zástupcom neperiodických publikácií je kniha. Iné druhy neperiodickej tlače:

Komunikačno-propagačné publikácieUpraviť

 • Leták: Leták je najbežnejšou formou tlačovej reklamy. Letáky sú v rôznych formátoch, rôzneho grafického spracovania, rôznej farebnosti a obsahu. Letáky sú často distribuované vo veľkom náklade do poštových schránok potenciálnych zákazníkov.
 • Brožúra: Neviazaná tlačovina alebo zošitová publikácia, obvykle s mäkkým obalom.
 • Bulletin: Pôvodne úradné správy, úradný vestník informačného charakteru.
 • Katalóg: Utriedené zoznamy, súpisy s prípadným opisom, ktoré sú vydávané výrobcom väčšinou s cieľom prezentovať vlastnú ponuku.

Odborno-náučné publikácieUpraviť

 • Učebnica: Výučbový informačný materiál používaný na školách.
 • Skriptum: Výučbové vysokoškolské učebné texty, v zošitovej úprave a smäkkou väzbou. Dôraz je kladený na informačný obsah, nie na design.
 • Zborník: Súhrnné označenie pre knižné publikácie, ktoré pod spoločným názvom prinášajú súbor samostatných, vzájomne príbuzných textov.
 • Spevník: Zborníky piesní (s textom, nápevom, niekedy s notovým zápisom).
 • Manuál: Návody na použitie, príručky.
 • Ročenka: Publikované súhrny informácií viažucich sa ku konkrétnej téme či inštitúcií spravidla v časovom intervale jedného roku.

Legislatívno-správne publikácieUpraviť

 • Zbierka zákonov: Kódexy, zákonníky. Publikácie, ktoré obsahujú súhrny zákonov schválených v určitom časovom období v konkrétnej krajine.
 • Organizačný poriadok: Obsahovo neohraničené súbory smerníc, ktoré sa stále aktualizujú a dopĺňajú.
 • Smernica: Direktívy, nariadenia, návody, predpisy, príručky viažuce sa ku konkrétnemu správaniu.

ReferencieUpraviť

 1. 212/1997 Z.z. Zákon z 3. júla 1997 o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel [online]. old.culture.gov.sk, [cit. 2017-09-13]. Dostupné online.