Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied

Súradnice: 48°08′33″S 17°07′11″V / 48,142395°S 17,119851°V / 48.142395; 17.119851

Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (skratka SHS pri SAV) je dobrovoľné, výberové združenie pracovníkov z oblasti histórie a príbuzných vedných disciplín, ktoré vzniklo 24. mája 1991 pri Slovenskej akadémii vied.[1][2] Súčasné združenie priamo nadväzuje na Slovenskú historickú spoločnosť založenú v roku 1946.

Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied
Právna formaobčianske združenie
SídloKlemensova 2522/19, 813 64 Bratislava-Staré Mesto
Vznik24. máj 1991
IČO00178829
Registračné čísloVVS/1-909/90-169
PredsedaRastislav Kožiak
Ďalšie odkazy
Webshs.sav.sk
Sídlo SHS pri SAV na Klemensovej ulici 2522/19 v Bratislave-Starom Meste

Dejiny Slovenskej historickej spoločnosti

upraviť

Prvýkrát vznikla 14. – 16. apríla 1946 na zakladajúcom valnom zhromaždení v Piešťanoch. V spoločnosti boli zastúpení kvalifikovaní a profesionálni historici. Jej prvým predsedom sa stal prof. Daniel Rapant. Po roku 1948 musel prof. Rapant z vedenia Spoločnosti odstúpiť. Jeho nástupcom sa stal prof. Branislav Varsik, ktorého v nasledujúcom roku nahradil vo vedení Július Barták. Začiatkom 50. rokov Spoločnosť zanikla, pretože nemohla vykonávať svoju činnosť.[3]

Druhýkrát bola obnovená na zakladajúcom valnom zhromaždení 22. júna 1957 v Bratislave a stala sa následne súčasťou Československej historickej spoločnosti, ktorá bola založená 26. júna 1957. Predsedom obnovenej Slovenskej historickej spoločnosti sa stal prof. Karol Goláň (funkciu vykonával až do svojej smrti 31. júla 1961). V rokoch 1961 – 1966 bol predsedom spoločnosti prof. PhDr. Branislav Varsik, DrSc., 1966 – 1970 prof. Miloš Gosiorovský, DrSc. a 1970 – 1981 PhDr. Ľudovít Holotík, DrSc., ktorého v nasledujúcom desaťročnom období 1981 – 1990 nahradil doc. PhDr. Miroslav Kropilák, DrSc.[3]

Po novembri 1989 bola konštituovaná samostatná Slovenská historická spoločnosť na zjazde v Bratislave v roku 1990. Za predsedu bol zvolený prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc., ktorý viedol spoločnosť do roku 1996. Po ňom sa stal predsedom PhDr. Ľubomír Lipták, DrSc., ktorý sa roku 1997 vzdal funkcie zo zdravotných dôvodov. Po ňom vykonával funkciu predsedu Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV PhDr. Viliam Čičaj, CSc. až do apríla roku 2011, kedy výbor SHS zvolil za predsedu PhDr. Dušana Kováča, CSc. Na 15. zjazde SHS v Skalici bol dňa 13. mája 2016 za predsedu zvolený PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.[3]

Prehľad zjazdov Slovenskej historickej spoločnosti

upraviť
 • 1. zjazd  – 1946 v Piešťanoch
 • 2. zjazd  – 1948 v Košiciach
 • 3. zjazd  – 1959 v Bratislave
 • 4. zjazd  – 1962 v Košiciach
 • 5. zjazd  – 1965 v Banskej Bystrici
 • 6. zjazd  – 1968 v Martine
 • 7. zjazd  – 1975 v Bratislave
 • 8. zjazd  – 1981 v Bratislave
 • 9. zjazd  – 1986 v Nitre
 • 10. zjazd  – 1991 v Bratislave
 • 11. zjazd  – 1996 v Trenčíne
 • 12. zjazd  – 2001 v Smoleniciach
 • 13. zjazd  – 2006 v Banskej Bystrici
 • 14. zjazd  – 2011 v Prešove
 • 15. zjazd  – 2016 v Skalici[4]
 • 16. zjazd  – 2022 v Banskej Bystrici

Činnosť Slovenskej historickej spoločnosti

upraviť

Slovenská historická spoločnosť (SHS) je profesijnou organizáciou, pôsobiacou pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave, ktorá združuje slovenských akademických a univerzitných historikov, didaktikov dejepisu na univerzitách, a tiež pracovníkov pamäťových inštitúcií (archivári a múzejníci). Činnosť SHS sa realizuje prostredníctvom jednotlivých odborných a regionálnych sekcií. Náplňou aktivít sekcií je organizovanie vedeckých konferencií a kolokvií, tematicky zameraných workshopov a školení, organizovanie odborných seminárov, prednášok alebo diskusií, prípadne aj exkurzií. Výbor SHS pripomienkuje návrhy zákonov a metodicko-didaktických usmernení, ktoré sa dotýkajú vyučovania dejepisu na slovenských základných a stredných školách, prípadne sa vyjadruje k dianiu v komunite slovenských (ale aj zahraničných) historikov. Raz za päť rokov výbor SHS organizuje výročný zjazd Slovenskej historickej spoločnosti, na ktorý sú pozvaní všetci radoví a čestní členovia SHS. Zatiaľ posledný zjazd SHS sa konal v roku 2016 v Skalici.

Spoločnosť udeľuje koncom každého kalendárneho roka ceny za najlepšie vedecké a populárno-vedecké monografie, ako aj cenu za edíciu prameňa, ktoré boli publikované na Slovensku v predchádzajúcom roku.

 
Časť Výboru SHS so slovenskými historikmi (R. Marsina, J. Šimončič a I. Kamenec), ocenenými plaketou SHS. Trnava, 27. september 2019.

Od roku 2019 spoločnosť udeľuje aj pamätné Plakety Slovenskej historickej spoločnosti, a to vybraným slovenským i zahraničným historikom, ktorí významným spôsobom prispeli k obohateniu historického poznania na Slovensku. Laureátmi prvých piatich plakiet SHS, udelených dňa 27. septembra 2019 v Trnave, boli: Daniel Rapant (in memoriam), Richard Marsina, Jozef Šimončič, Ivan Kamenec a francúzsky historik Étienne Boisserie. Laureátmi Plakety Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v roku 2020 sú: 1.) v kategórii „za mimoriadny prínos k rozvoju Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a slovenskej historiografie“ – dr. Viliam Čičaj, prof. Jozef Novák, prof. Vincent Sedlák (in memoriam), prof. Ladislav Tajták, dr. Milan Šišmiš st., 2.) v kategórii „za mimoriadny prínos k výskumu slovenských dejín v zahraničí“ – prof. László Szarka.

Súčasné členenie Slovenskej historickej spoločnosti (k roku 2022)

upraviť
 • Výbor Slovenskej historickej spoločnosti
  • Predseda: PhDr. Rastislav Kožiak, PhD. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)
  • Podpredsedovia: Mgr. Gabriela Dudeková-Kováčová, PhD. (Historický ústav SAV, Bratislava) a prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. (Univerzita Komenského, Bratislava)
  • Vedecký tajomník: Mgr. Petra Švardová, PhD. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha)
  • Hospodárka: PhDr. Daniela Kodajová, PhD. (Historický ústav SAV, Bratislava)
  • Členovia Výboru SHS (zvolení počas 16. zjazdu SHS): prof. Vincent Múcska PhD., prof. Peter Švorc, PhD., doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.
 • Odborné sekcie SHS (do Výboru SHS patria z výkonu funkcie aj predsedovia jednotlivých sekcií)
  • Sekcia archívnictva a pomocných vied historických (predseda:)
  • Sekcia pre cirkevné dejiny (predseda: dr. Radoslava Ristovská)
  • Sekcia pre dejiny knižnej kultúry (predseda: dr. Marcela Domenová)
  • Sekcia pre dejiny miest (predseda: dr. Michal Bada)
  • Sekcia pre environmentálne dejiny (predseda: dr. Michal Ďurčo)
  • Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny (predseda: doc. Miroslav Kamenický)
  • Sekcia pre novšie slovenské dejiny (predseda: dr. Ľubica Kázmerová)
  • Sekcia pre rodové štúdie (predseda: dr. Tünde Lengyelová)
  • Sekcia pre vojenské dejiny (predseda: dr. Miloslav Čaplovič)
  • Sekcia pre všeobecné dejiny (predseda: dr. Michal Kšiňan)
  • Sekcia pre dejiny dvorskej kultúry (predseda: dr. Diana Duchoňová)
  • Sekcia pre právne dejiny, dejiny súdnictva a kriminality (predseda: doc. Miroslav Lysý)
  • Sekcia pre vysokoškolské vzdelávanie a odborovú didaktiku (predseda: dr. Alžbeta Śnieżko)
 • Regionálne kluby a sekcie SHS
  • Tyrnavia – spolok trnavských historikov (predseda: dr. Henrieta Žažová)
  • Spolok historikov stredoslovenských banských miest (predseda: dr. Patrik Kunec)
  • Nitriansky spolok historikov (predseda: dr. Miroslav Palárik)
  • Spolok historikov v Ružomberku (predseda: dr. Ján Golian)
  • Krúžok topoľčianskych historikov (predseda: dr. Katarína Beňová)
  • Spišský dejepisný spolok (pridružený kolektívny člen SHS)

Cena SHS

upraviť

Spoločnosť každoročne udeľuje Cenu Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV za vedeckú publikáciu, populárno-vedeckú monografiu a edíciu prameňov v oblasti histórie.

Cena Slovenskej historickej spoločnosti je čestnou cenou a nie je spojená so žiadnym finančným ohodnotením. Udeľuje ju každý rok výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV za diela, ktoré boli vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku. Návrhy na ocenenie môže podať písomne každý občan Slovenska, v každej kategórii môže podať vždy len jeden návrh. O udelení ceny rozhoduje komisia, ktorú menoval výbor Spoločnosti (na jej čele aktuálne stojí dr. Eva Kowalská).

Cena SHS za rok 2018

upraviť

(ocenené knihy vydané v roku 2017)

 • Cena SHS za vedeckú publikáciu:

GRAUS, Igor: Pro virtute et merito : Vznik a vývoj vyznamenaní do roku 1815 (Panovnícke, dynastické, pontifikálne, záslužné a dámske rady a vyznamenania). Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2017, 568 s.

 • Cena SHS za vedecko-populárnu publikáciu:

HOMOLA, Vladimír – TOMEČEK, Oto a kol.: Hrad Ľupča : Klenot Pohronia vo svetle vekov. Podbrezová : Železiarne Podbrezová, 2017, 368 s.

 • Cena SHS za edíciu prameňa:

BEL, Matej: Zvolenská stolica. [Imrich Nagy  – Martin Turóci (eds.)] Čadca : Kysucké múzeum, 2017, 612 s.

Cena SHS za rok 2019

upraviť

(ocenené knihy vydané v roku 2018)

 • Cena SHS za vedeckú publikáciu:

HUPKO, Daniel (ed.) a kol.: Vo víre dejín : 150 rokov Múzea mesta Bratislavy. Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2018. 334 s. ISBN 978-80-89636-29-7

 • Cena SHS za vedecko-populárnu publikáciu:

ČAPLOVIČ, Miloslav – ZAŤKOVÁ, Jana: Slovensko a Slováci vo víre prvej svetovej vojny : vojenské dejiny Slovenska 1914 – 1919 slovom a obrazom. Bratislava : Pro Militaria Historica – Vojenský historický ústav, 2018. 165 s. ISBN 978-80-89523-54-2

 • Cena SHS za edíciu prameňa:

Kol. autorov: Od Uhorského kráľovstva k Československej republike : Dokumenty z fondov slovenských regionálnych archívov k udalostiam v rokoch 1918 – 1919. Bratislava – Košice : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Bratislave a Štátny archív v Košiciach, 2018. 504 s. ISBN 978-80-973256-0-2

Cena SHS za rok 2020

upraviť

(ocenené knihy vydané v roku 2019)

 • Cena SHS za vedeckú publikáciu:

HAAS KIANIČKA, Daniel – GLOCKOVÁ, Barbora – KÜRTHY, Luboš: Lesy v dejinách Kremnice. Kremnica : Mestské lesy Kremnica, 2019. 310 s. ISBN 978-80-570-0386-1

 • Cena SHS za vedecko-populárnu publikáciu:

Kolektív autorov: (Ne)obyčajné príbehy žien. Ružomberok : Society for Human studies, 2019. 257 s.

 • Cena SHS za edíciu prameňa:

NAGY, Imrich: Erazmov nárek nad rozvratom kresťanskej Európy na prahu novoveku. Banská Bystrica : Belianum, 2019. 168 s. ISBN 978-80-557-1611-4

Cena SHS za rok 2021

upraviť

(ocenené knihy vydané v roku 2020)

 • Cena SHS za vedeckú publikáciu:

MAREK, Miloš: Slovník stredovekej a novovekej latinčiny na Slovensku. Glosarium mediae et infimae Latinitatis Slovaciae. Trnava : Filozofická fakulta TU v Trnave – Towarzystwo Slowaków w Polsce 2020, 1317 s.

 • Cena SHS za vedecko-populárnu publikáciu:

SEGEŠ, Vladimír – KLUBERT, Tomáš – MEDVECKÝ, Matej: Encyklopédia vojen. Od najstarších čias po súčasnosť. Bratislava : Ikar 2020, 357 s.

 • Cena SHS za edíciu prameňa:

NEMEC, Miroslav – VÍTEK, Peter (eds.): Kronika školského inšpektorátu v Liptovskom Sv. Mikuláši. Ružomberok : Society for Human Studies 2020, 200 s. ISBN 978-80-972913-6-5

Cena SHS za rok 2022

upraviť

(ocenené knihy vydané v roku 2021)

 • Cena SHS za vedeckú publikáciu:

FEDORČÁKOVÁ, Mária: Civitas nostra Bardfa vocata. Správa mesta Bardejov v stredoveku (1320 – 1526). Košice : Bessarion 2021, 240 s. ISBN 978-80-973950-0-1

 • Cena SHS za vedecko-populárnu publikáciu:

MEŠKOVÁ-HRADSKÁ, Katarína: Židia v 1. ČSR. Politické ambície a sklamania. Bratislava : Marenčin PT 2021. 189 s. ISBN 978-80-569-0786-3

 • Cena SHS za edíciu prameňa:

CSIBA, Balázs: Autentický protokol Bratislavskej kapituly II (1504 – 1513). (edícia: Documenta Posoniensia IV.). Bratislava : Univerzita Komenského, 2021. 541 s. ISBN 978-80-223521-9-2

Cena SHS za rok 2023

upraviť

(ocenené knihy vydané v roku 2022)

 • Cena SHS za vedeckú publikáciu:

ŠIMKO, Peter a kolektív autorov: Košicko-bohumínska železnica : Veľká kniha o oceľovej tepne severného Slovenska. Žilina : Považské múzeum 2022, 366 s.

 • Cena SHS za vedecko-populárnu publikáciu:

KOVÁR, Branislav – BENEDIKOVÁ, Lucia – ZAJAC, Oliver (eds.): Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny. Bratislava : Premedia, 448 s.

 • Cena SHS za edíciu prameňa:

BERNÁT, Libor: Katalóg členov Spoločnosti Ježišovej v Trenčíne v rokoch 1645 – 1773, I. – II. zv. Bratislava : Varínska tlačiareň, 2022, 1105 s.

Referencie

upraviť
 1. Výpis z registra mimovládnych neziskových organizácií, Bratislava: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, [2022], https://ives.minv.sk/rmno/, dost. 2022-09-04 
 2. Stanovy SHS pri SAV, Bratislava: Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, c2022 (vyd. [2022]), https://www.shs.sav.sk/index.php?id=stanovy, dost. 2022-09-04 
 3. a b c Dejiny SHS pri SAV [online]. Bratislava: Slovenská historická spoločnosť pri SAV, [cit. 2022-09-05]. Dostupné online. Archivované 2022-09-04 z originálu.
 4. ŠVORC, P.  – PEKÁR, M. (eds.): 15. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied a vedecká konferencia História, historiografia a etika. Bratislava  – Prešov 2016, s. 77  – 78.

Literatúra

upraviť
 • ŠVORC, Peter  – PEKÁR, Martin (eds.): 15. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied a vedecká konferencia História, historiografia a etika. (Zjazdový bulletin SHS pri SAV 2016). Bratislava  – Prešov : UNIVERSUM-EU, 2016. 96 s. ISBN 978-80-89046-94-2

Externé odkazy

upraviť