Transferová ribonukleová kyselina

(Presmerované z TRNA)

Transferová ribonukleonová kyselina (skrátene tRNA; z anglickéhoTransfer Ribonucleic Acid“) je osobitný typ RNA so špecifickou úlohou. Je dôležitá pri translácii (čiže proteosyntéze), keďže prenáša jednotlivé aminokyseliny na miesto tvorby proteínov v ribozómoch. tRNA nemajú veľkú molekulovú hmotnosť a obsahujú okolo 70 až 80 nukleotidov. V bunke sa nachádzajú rozpustené v cytoplazme.

"Ďateľonovitý" tvar molekuly tRNA.

Štruktúra tRNAUpraviť

Je jednoreťazová a tvorí tri slučky. Niektoré oblasti slučiek obsahujú sekvencie navzájom komplementárnych nukleotidov, ktoré sa spájajú a vznikajú tak miesta, kde je tRNA dvojreťazová. Výsledná štruktúra pripomína ďatelinový list. Na jeden koniec (obsahuje sekvenciu nukleotidov CCA) tRNA sa viaže aminokyselina (vtedy sa nazýva "aktivovaná tRNA", vzniká aminoacyl-tRNA) . Akú aminokyselinu naviaže, určuje trojica nukleotidov, tzv. antikodón, nachádzajúci sa na spodnom ramene. Tento antikodón je komplementárny s kodónom mRNA, ktorý tvorí genetický kód. Tým je umožnený prepis genetického kódu do presného poradia aminokyselín v bielkovine.

Iné projektyUpraviť