Technický skúšobný ústav Piešťany

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. (TSÚ Piešťany, š.p.) je nezávislý certifikačný, skúšobný, kalibračný a inšpekčný orgán, certifikovaný v systéme manažérstva podľa STN EN 9001. V oblasti certifikácie a skúšobníctva pôsobí od roku 1952, v súčasnej podobe pôsobí od roku 1998 a jeho zriaďovateľom je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Technický skúšobný ústav Piešťany
Právna formaštátny podnik
Odvetvieskúšobníctvo
Založená4.2.1952 [1]
Zakladateľ Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (od 1.1.1993) [2]
SídloKrajinská cesta 2929/9, Piešťany, Slovensko
PôvodSlovensko
VedenieIng. Kuruc Igor CSc. (generálny riaditeľ)
Územný rozsahSvet
Priemyselstrojárstvo
Vlastník100% Slovenská republika
Webwww.tsu.sk
Technický skúšobný ústav Piešťany
budova
Súradnice 48°35′12.89″S 17°49′22.03″V / 48,5869139°S 17,8227861°V / 48.5869139; 17.8227861
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

História upraviť

V roku 1949 vznikol na základe Rozhodnutia Ministerstva strojárenstva v Prahe, č. j. 12457/50-V-IV-1, výskumný a vývojový závod ako súčasť Kovotechny Praha a v roku 1950 bol ako jej súčasť založený výskumný a vývojový závod Kovotechna Piešťany, ktorého hlavnou náplňou bol výskum, vývoj a skúšanie výrobkov predovšetkým kovového spotrebného tovaru.

V roku 1952 sa tento závod transformoval na skúšobňu výrobkov a materiálov, ktorej počiatočný sortiment tvoril kovový spotrebný tovar, neskôr liečebné nástroje a prístroje, domáce strojčeky, kovový riad, obaly, rysovacie a meracie potreby, neskôr sa uplatnili metrologické činnosti. Od roku 1958 vykonával Piešťanský závod Kovotechna Praha akostné značkovanie výrobkov. Od roku 1960 ako Kovotechna závod 04 bola autorizovaná skúšobňa Piešťany súčasťou VHJ Kovový tovar v Trnave.

1. januára 1965 bol zriadený Strojírenský zkušební ústav v Brne (SZÚ) a skúšobňa v Piešťanoch sa stala jednou z jeho pobočiek. Vďaka rozrastajúcim aktivitám vznikol v roku 1969 zámer na výstavbu nového skúšobníckeho objektu. Výstavba skúšobného areálu trvala od r. 1973 do r. 1991. Dňom 1. 1. 1975 vznikol z pobočky v SZÚ v Piešťanoch Československý ústav pre atestáciu prístrojov a zariadení - SKTC č. 243 - ako právne samostatná štátna hospodárska organizácia podriadená Úradu pre normalizáciu a meranie v Prahe. V roku 1992 zmenil svoj názov na Technický skúšobný ústav, štátny podnik (TSÚ), od roku 1998 sa ustálila podoba názvu na Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa k 1.1.1993 zriaďovateľom TSÚ Piešťany stal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR podľa zákona 111/1990 Z.z.

Posudzovanie zhody výrobkov upraviť

 • Posudzovanie zhody podľa smerníc. Notifikovaná osoba EÚ s prideleným identifikačným č. 1299, od ÚNMS SR pre nasledujúce smernice tzv. Nového prístupu:
92/42/EHS Účinnosť teplovodných kotlov
2014/68/EÚ Tlakové zariadenia
2000/14/ES Emisie hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
2014/30/EÚ Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
2006/42/ES Strojové zariadenia
2009/48/ES Bezpečnosť hračiek
2014/29/EÚ Jednoduché tlakové nádoby
2009/142/ES Spotrebiče plynných palív
Nariadenie (EÚ) č. 305/2011 Stavebné výrobky
 • Posudzovanie zhody podľa zákona č. 264/1999 Z.z. Archivované 2015-09-24 na Wayback Machine pre: hračky, stavebné výrobky, kotle, zdravotnícke pomôcky, tlakové zariadenia, elektrické zariadenia, tlakové nádoby a plynové spotrebiče.
 • Preukazovanie zhody podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
 • Odborné posudzovanie výherných prístrojov podľa zákona č. 171/2005Z.z.

Certifikácia upraviť

 • Certifikačný orgán certifikujúci výrobky vykonáva posudzovanie zhody podľa STN EN ISO/IEC 17065: strojov, zariadení, prístrojov a prvkov určených pre použitie v domácnostiach, službách, strojárskom, plynárenskom, elektrotechnickom, polygrafickom, chemickom a drevárskom priemysle, hutníckych výrobkov, oceľových lán, spotrebného tovaru, hracích automatov, skla, keramiky, porcelánu, kovových obalov, stavebných výrobkov a zdravotníckych pomôcok.
 • Certifikácia solárnych kolektorov a systémov v systéme Solar Keymark.
 • Certifikácia výrobkov pre Rusko, Ukrajinu a Bielorusko.
 • Vykonávanie skúšok a vydávanie ATP certifikátov podľa Dohody o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a špecializovaných prostriedkoch na ich prepravu.
 • Certifikácia systémov manažérstva EN ISO 9001.
 • Certifikácia preukazovania zhody a certifikácia systému vnútropodnikovej kontroly v zmysle zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
 • Certifikácia osôb podľa STN EN ISO/IEC 17024.

Skúšanie upraviť

 • Skúšky strojov, výrobných zariadení, spotrebného tovaru, technických zariadení budov a stavieb, elektrických zariadení a tepelnej techniky.
 • Skúšky, atestácia a kódovanie obalov na prepravu nebezpečných vecí podľa ADR, RID, IMDG-Code, ICAO, IATA-DGR.
 • Mechanické skúšky materiálov v ťahu, tlaku a ohybe.
 • Skúšky koróznej odolnosti a povrchových úprav v umelej atmosfére.
 • Skúšky odolnosti a funkčnosti pri tepelných cykloch.
 • Skúšky starnutia materiálov v umelej atmosfére.
 • Skúšky výrobkov a ich materiálov v klimatickej komore.
 • Skúšky výrobkov na EMC v anechoickej komore.
 • Skúšky krytia až do IP 69 podľa STN EN 60529

Inšpekcie upraviť

 • Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. - OPO.

Kalibrácia a overovanie meradiel upraviť

Osvedčenie o akreditácii č. K 021 Archivované 2007-07-04 na Wayback Machine udelené Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa STN EN ISO/IEC 17025.

Kalibračné laboratórium zabezpečuje kalibráciu meradiel:

Laboratórium technickej akustiky poskytuje kalibráciu:

 • zvukomerov a integrujúcich zvukomerov
 • pásmových filtrov
 • meracích mikrofónov
 • akustických kalibrátorov
 • osobných zvukových expozimetrov
 • vibrometrov a senzorov mechanického zrýchlenia
 • kalibrátora mechanického kmitania

Overovanie meradiel na základe rozhodnutí o autorizácií vydaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vykonáva overovanie meradiel:

 • momentových kľúčov,
 • vodomerov na studenú a teplú vodu,
 • meradiel akustického tlaku.

Referencie upraviť

 1. 50 rokov skúšobníckej činnosti. Piešťany : TSÚ Piešťany, š.p., 2002.
 2. Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava [online]. Trnava: MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 17.2.2012, [cit. 2012-02-17]. Dostupné online.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť