Uhličitan

Uhličitan alebo karbonát (CO32-) je chemická zlúčenina, soľ kyseliny uhličitej, tvorenej katiónom a uhličitanovým aniónom.

Uhličitan
Uhličitan
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CO32-
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Názov sa môže vzťahovať aj na ester uhličitanu , organickú zlúčeninu obsahujúcu skupinu uhličitanu

C (= O) (O–) 2 .

V geológii a mineralógii sa výraz „uhličitan“ môže vzťahovať na uhličitanové minerály aj uhličitanové horniny (ktoré sú vyrobené hlavne z uhličitanových minerálov) a obidvom dominuje uhličitanový ión, CO32- . Uhličitanové minerály sú v chemicky vyzrážaných sedimentárnych horninách veľmi rozmanité a všadeprítomné . Najbežnejšie sú kalcit alebo uhličitan vápenatý , CaCO 3 , hlavná zložka vápenca (rovnako ako hlavná zložka lastúr mäkkýšov a koralových kostier); dolomit , je vápenato-horečnatý uhličitan CaMg (CO 3 ) 2 . Uhličitan sodný ("sóda" alebo "natron") a Uhličitan draselný ("potaš") sa používa už od staroveku na čistenie a konzerváciu, ako aj na výrobu skla . Uhličitany sa široko používajú v priemysle, napr. Pri tavení železa, ako surovina na výrobu portlandského cementu a vápna , v zložení keramických glazúr a ďalšie.

RozpustnosťUpraviť

S výnimkou uhličitanu amónneho a uhličitanov alkalických kovov sú prakticky nerozpustné vo vode, avšak rozpúšťajú  sa v roztokoch kyselín, ktoré sú silnejšie než kyselina uhličitá, pričom sa uvoľňuje oxid uhličitý, napr.

FeCO3 + H2SO4 → FeSO4 + H2O + CO2

FeSO4 → Fe2+ + SO 2-

VznikUpraviť

Vznikať môžu: reakciou kovu s kyselinou uhličitou

H2CO3: Ca+H2CO3→CaCO3

neutralizáciou kyseliny uhličitej a hydroxidu (za vzniku vody

NaOH+H2CO3→H2O+NaCO3

Známe uhličitanyUpraviť

Iné projektyUpraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému uhličitan