Vojenský obvod je územie stanovené vládou, kde správu vykonáva rezort obrany.[1] V právnom poriadku Slovenskej republiky (SR) sa ním rozumie územný a správny celok slúžiaci na zabezpečenie úloh obrany štátu.[2] Zriaďovanie, zmeny, rušenie vojenských obvodov, ich správu, právne pomery k nehnuteľnostiam a pobyt na ich území upravuje zákon Národnej rady SR č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov.[3]

Vjazd do vojenského obvodu Javorina z obce Ľubica v okrese Kežmarok (zrušený v roku 2010)

Územie vojenského obvodu tvorí jeho katastrálne územie alebo súhrn katastrálnych území, ak sa vojenský obvod delí na časti, ktoré majú vlastné katastrálne územie. Nehnuteľnosti a práva k nim a právo k vodám na území vojenského obvodu môžu byť iba vo vlastníctve štátu.[4] Na území vojenského obvodu Ministerstvo obrany SR (MO SR) okrem úloh na zabezpečenie obrany štátu plní aj úlohy štátnej správy, obceokresného úradu na úseku katastra nehnuteľností.[5] Na vstup na územie vojenského obvodu sa vyžaduje povolenie, ktoré vydáva MO SR.[6]

Na území Slovenska sú tri vojenské obvody, v ktorých sú zriadené tieto vojenské výcvikové priestory (VVP):

 • vojenský obvod Záhorie má VVP Záhorie, VVP Kuchyňa a VVP Turecký Vrch,[7]
 • vojenský obvod Lešť je územne totožný s VVP Lešť,[8]
 • vojenský obvod Valaškovce je územne totožný s VVP Kamenica nad Cirochou.[8]

Vojenské obvody sú majetkovoprávne vyrovnané.

Zaniknuté vojenské obvody Upraviť

Referencie Upraviť

 1. Logistika : Názvoslovná norma 50 0001, Trenčín: Ozbrojené sily Slovenskej republiky, 1997 . Zdroj: Vallo, Dušan; a kol. (2004), „VOJENSKÝ OBVOD“, Vojenský terminologický a výkladový slovník, [Bratislava]: Ing. Igor Kvasnica, str. 230, ISBN 80-89018-63-7, „územie stanovené vládou, kde správu vykonáva rezort obrany“ 
 2. § 2 ods. 1 zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vojenských obvodoch“)
 3. § 1 zákona o vojenských obvodoch
 4. § 5 ods. 1 zákona o vojenských obvodoch
 5. § 8 ods. 1 zákona o vojenských obvodoch
 6. § 9 zákona o vojenských obvodoch
 7. Nariadenie vlády SR č. 410/2000 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie v znení neskorších predpisov
 8. a b Nariadenie vlády SR č. 157/2006 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Lešť a Vojenského obvodu Valaškovce v znení neskorších predpisov