Adenozíndifosfát

chemická zlúčenina

Adenozíndifosfát (ADP) je chemická zlúčenina patriaca medzi nukleotidy. Chemicky sa jedná o difosforylovaný adenozín[1] s jednou makroergickou väzbou. ADP v reakciách tvoriacich a skladujúcich energiu, ktoré prebiehajú v bunkách, na seba viaže ďalší fosfát za vzniku adenozíntrifosfátu (ATP).

Adenozíndifosfát
Adenozíndifosfát
Adenozíndifosfát
Adenozíndifosfát
Adenozíndifosfát
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C10H15N5O10P2
Synonymá Kyselina [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purín-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolán-2-yl]metyltrihydrogéndifosforečná
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 427,201 g/mol
Ďalšie informácie
Číslo CAS 58-64-0
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Referencie upraviť

  1. adenozíndifosfát. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 51.

Iné projekty upraviť