Alkán

nasýtené uhľovodíky bez kruhovej štruktúry

Alkány (starší názov parafíny) sú organické chemické zlúčeniny, ktoré pozostávajú iba z atómov uhlíka (C) a vodíka (H) (teda sú to uhľovodíky) spojených výlučne jednoduchou kovalentnou väzbou (čiže sú to nasýtené zlúčeniny) bez kruhovej štruktúry (bez cyklov). Alkány tvoria homologický rad, v ktorých sa členy líšia konštantnou relatívnou atómovou hmotnosťou 14 (teda hmotnosť metylénovej skupiny, -CH2-).

Homológia Upraviť

Každý uhlík musí byť štvorväzbový (tvorí väzby buď C-H, alebo C-C) a každý vodík musí byť naviazaný na práve jeden uhlíkový atóm (väzba H-C). Rad pospájaných uhlíkových atómov sa nazýva uhlíková kostra (skelet). Počet uhlíkových (ale i vodíkových) atómov jednoznačne určuje alkán. Vzorce alkánov sa určujú podľa všeobecného vzorca: CnH2n+2

Prvých desať alkánov uvádza nasledovná tabuľka:

Počet C Vzorec Názov Synonymá
1 CH4 metán metylhydrid, (trochu nepresne) bahenný plyn, zemný plyn, banský plyn
2 C2H6 etán dimetyl, etylhydrid, metylmetán
3 C3H8 propán propylhydrid, dimetylmetán
4 C4H10 bután butylhydrid, metyletylmetán
5 C5H12 pentán amylhydrid
6 C6H14 hexán dipropyl, hexylhydrid
7 C7H16 heptán dipropylmetán, heptylhydrid
8 C8H18 oktán oktylhydrid, dibutyl
9 C9H20 nonán nonylhydrid, Shellsol 140
10 C10H22 dekán decylhydrid

Názvoslovie Upraviť

Radikály alkánov sa všobecne nazývajú alkyly. Alkylová skupina je funkčná skupina alebo postranný reťazec, ktorý sa podobne ako alkán skladá iba z atómov uhlíka a vodíka pospájaných jednoduchými väzbami. Príkladmi alkylov sú metyl alebo etyl.

Vlastnosti Upraviť

 
Teplota topenia (modrá) a varu (oranžová) pre prvých 16 n-alkánov v °C.

Alkány nie sú veľmi reaktívne (odtiaľ pochádza pôvodný slovenský názov, parafíny, z lat. parum affinis, "málo zlúčivý") a majú malú biologickú aktivitu. Na alkány sa však možno pozerať ako na molekulovú kostru, na ktorú sa pripájajú zaujímavé biologicky aktívne či reaktívne časti (funkčné skupiny).

Najjednoduchším možným alkánom je metán, CH4. Na počet uhlíkových atómov v molekule alkánu nie je kladené žiadne obmedzenie. Nasýtené oleje a vosky sú príklady väčších alkánov, v ktorých počet atómov uhlíka presahuje 10.

Všetky alkány sú horľavé a produktmi horenia sú oxid uhličitý a voda.

Za bežných podmienok sú prvé štyri alkány (metán, etán, propán a bután i izobután) plyny, vyššie alkány (C5 až C15) sú kvapalné látky páchnuce benzínom a vyššie alkány sú tuhé látky. Teplota varu aj teplota topenia rastie monotónne s rastúcim počtom uhlíkov v reťazci.[1]

Medzi charakteristické reakcie alkánov patria

  1. Substitučné radikálové reakcie (halogenácia (chlorácia, bromácia, jodácia), nitrácia, sulfochlorácia)
  2. Redoxné reakcie
  3. Eliminačné reakcie
  4. Krakovanie

Referencie Upraviť

  1. R. T. Morrison; R. N. Boyd. Organic Chemistry. 6th. vyd. New Jersey : Prentice Hall, 1992. ISBN 978-0-13-643669-0.