Hexán

organická zlúčenina

Hexán je uhľovodík s chemickým vzorcom C6H14. Predpona "hex" odkazuje na šesť uhlíkov, zatiaľ čo "án" naznačuje, že uhlíky sú spojené jednoduchými väzbami (t. j. Hexán patrí medzi alkány). Izoméry hexánu sú prevažne nereaktívne, a sú často používané ako inertné rozpúšťadlo v organických reakciách, pretože sú veľmi nepolárne. Sú tiež súčasťou benzínu a lepidiel používané pre obuv, kožené výrobky a na strešné krytiny. V laboratóriách sa hexán používa na extrakciu oleja a mazív z vody a pôdy pred stanovením gravimetrickej analýzy alebo plynovej chromatografii.

Hexán
Hexán
Hexán
Hexán
Hexán
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CH3(CH2)4CH3, (C6H14)
Vzhľad Bezfarebná kvapalná látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 86,2 u
Molárna hmotnosť 86,18 g/mol
Teplota topenia −95 °C
Teplota varu 69 °C
Hustota 0,6548 g/cm3, kvapalina
Rozpustnosť 1,3 mg/100 ml (20 °C)
Teplota vzplanutia -23,3 °C
Teplota vznietenia 233,9 °C
Medze výbušnosti 1,2 – 7,7 %
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
02 - horľavá látka07 - dráždivá látka08 - látka nebezpečná pre zdravie09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Vety H H225, H304, H315, H336, H361f, H373, H411
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P210, P240, P273, P301+310, P302+352, P331, P403+235
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Veľmi horľavá látka Škodlivá látka Nebezpečná pre životné prostredie
Veľmi
horľavá
(F)
Škodlivá
látka
(Xn)
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R11, R38, R62, R65, R67, R48/20, R51/53
Vety S S2, S9, S16, S29, S33, S61, S62, S36/37
NFPA 704
3
1
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 110-54-3
EINECS číslo 203-777-6
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Izoméry upraviť

Hexán má päť izomérov:

  • N-hexán, CH3CH2CH2CH2CH2CH3, je priamy reťazec šiestich atómov uhlíka.
  • 2-metylpentán (izohexán), CH3CH (CH3) CH2CH2CH3, je reťazec piatich atómov uhlíka s jednou metylovou skupinou na druhej pozícii.
  • 3-metylpentán CH3CH2CH (CH3) CH2CH3, je reťazec piatich atómov uhlíka s jednou metylovou skupinou na tretej pozícii.
  • 2,2-dimetylbután (neohexán), CH3C (CH3)2CH2CH3, je reťazec štyroch atómov uhlíka s dvoma metylovými skupinami na druhej pozícii.
  • 2,3-dimetylbután, CH3CH (CH3) CH (CH3) CH3, je reťazec štyroch atómov uhlíka s jednou metylovou skupinou na druhej a tretej pozícii.

Výroba upraviť

Hexán sa vyrába rafináciou ropy. Presné zloženie frakcie závisí predovšetkým na zdroji ropy (surová alebo reformovaná) a obmedzenia na rafináciu.

Toxicita upraviť

Toxicita hexánu je relatívne nízka, aj keď ide o mierne anestetikum. Vdychovanie vysokých koncentrácií spôsobuje najprv miernu eufóriu, následne ospalosť s bolesťou hlavy a nevoľnosť.

Na jar 2010 bolo v čínskej továrni, kde sa vyrábajú prístroje Apple iPhone, postihnutých mnoho pracovníkov chronickou otravou N-hexánom. Prejavovala sa u nich únava, slabosť, závraty a bolesti hlavy a končatín. Najmenej 62 z nich muselo vyhľadať lekársku starostlivosť, niektorí boli dlhšiu dobu hospitalizovaní.[1]

Referencie upraviť

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Hexan na českej Wikipédii.