Pentán

chemická zlúčenina

Pentán (C5H12) je organická zlúčenina s piatimi atómami uhlíka. Je to acyklický, nasýtený uhľovodík, patriaci do skupiny alkánov. Za bežných podmienok je to bezfarebná kvapalina. Vlastnosťami je veľmi podobný butánu a hexánu. Býva súčasťou niektorých palív a používa sa ako rozpúšťadlo. Existuje v troch štrukturálnych izoméroch, ďalšie sa nazývajú izopentán a neopentán.

Pentán
Pentán
Pentán
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C5H12
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 72,15 g/mol
Teplota topenia -129,7 °C
Teplota varu 36,3 °C
Teplota vzplanutia 36,1  °C
Medze výbušnosti 1.4–8.3%
Termochemické vlastnosti
Štandardná entropia 263.47  J K−1 mol−1
Merná tepelná kapacita 167.19 J K−1 mol−1
Bezpečnosť
NFPA 704
NFPA 704.svg
4
1
0
 
Ďalšie informácie
Číslo CAS 109-66-0
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.


Vplyv na zdravieUpraviť

Pentán je podobne ako veľa organických rozpúšťadiel zdraviu škodlivý. Dlhodobé vystavenie môže spôsobiť popraskanie či vysušenie kože, ospalosť a závrate, podráždenie kože a očí.[1]

IzoméryUpraviť

Názov Pentán Izopentán Neopentán
Názov podľa IUPAC Pentán 2-metylbután 2,2-dimetylpropán
Štrukturálny vzorec      
Uhlíkový diagram      

VyužitieUpraviť

Pentán je jedným z hlavných činiteľov vyfukovania používaných pri výrobe polystyrénovej peny. Ďalej sa využíva v geotermálnych elektrárňach, kvôli nízkemu bodu varu, nízkej cene a pomernej bezpečnosti.

ReakcieUpraviť

Pentán reaguje s kyslíkom (horí) za vzniku oxidu uhličitého a vody:

C5H12 + 8 O2 → 5 CO2 + 6 H2O

Pentán, ako aj ďalšie uhľovodíky podlieha radikálovým halogenáciam:

C5H12 + CL2 → C5H11Cl + HCl

ReferencieUpraviť

  1. MACH Chemikálie; BEZPEČNOSTNÍ LIST; n-pentan; 25.11.2010

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Pentane na anglickej Wikipédii.