Alkyl je uhľovodíkový zvyšok, jednoväzbový radikál vznikajúci odštiepením vodíka od jedného z uhľovodíkov.[1] Jeho všeobecný vzorec je CnH2n+1. Pokiaľ vznikol z cyklického uhľovodíka, nazývame ho cykloalkyl.[2] Tieto majú všeobecný vzorec CnHn-1. Alkyly sa zvyčajne nevyskytujú osamotene, ale ako súčasť iného uhľovodíkového reťazca. Najjednoduchší alkyl sa nazýva metyl (CH3-) a je odvodený od metánu. V štruktúrnych vzorcoch sa ako všeobecné označenie pre alkyly používa písmeno R.

metyl - najjednoduchší alkyl

NázvoslovieUpraviť

Názov alkylu je odvodený od uhľovodíka, z ktorého vznikol, pričom jeho koncovka sa mení na -yl. Napríklad: metán - metyl, cyklopropán - cyklopropyl, izobután - izobutyl, atď.

Pokiaľ sa od daného uhľovodíka odštiepi viac než jeden vodík ponecháva sa pôvodný názov uhľovodíka (napr. bután) a pridáva sa k nemu číselná predpona podľa toho koľko vodíkov sa odštiepilo a za ňu koncovka -yl (napr. butándiyl pokiaľ sa odštiepili 2 vodíky, butántriyl pokiaľ sa odštiepili 3 vodíky, atď...). Medzi názov uhľovodíka a číselnú predponu môžeme takisto umiestniť číselný lokant pre presnejší názov (napríklad: bután-1,4-diyl pokiaľ sa vodíky odštiepili z 1. a 4. uhlíku).

Tabuľka názvov predpon odvodenách od prvých dvanástich alkánov:

Uhľovodík (počet uhlíkov) metán etán propán bután pentán hexán heptán oktán nonán dekán undekán dodekán
Alkyl metyl etyl propyl butyl pentyl hexyl heptyl oktyl nonyl dekyl undekyl dodekyl
Cykloalkyl cyklopropyl cyklobutyl cyklopentyl cyklohexyl cyckloheptyl cyklooktyl cyklononyl cyklodekyl cykloundekyl cyklododekyl

Alkylové katióny, anióny a radikályUpraviť

Aj keď sú alkyly väčšinou súčasťou inej zlúčeniny, môžu sa vyskytnúť aj samostatne. Samostatné alkyly sa môžu vyskytovať ako katióny, vtedy hovoríme o takzvanom karbokatióne; ako anióny, kedy ide o karbanióny; alebo ako voľné radikály. Väčšina alkylových voľných radikálov kvôli svojej vysokej reaktivite rýchlo zaniká, niektoré sú však pomerne stabilné. Karbokatióny sa zvyčajne pripravujú pomocou superkyselín, karbanióny pomocou silných zásad a radikály alkylov zvyčajne pomocou fotochemických reakcií.

ReferencieUpraviť

  1. CHEMISTRY, International Union of Pure and Applied. IUPAC Compendium of Chemical Terminology. Research Triagle Park, NC : IUPAC. Dostupné online. ISBN 0967855098. DOI:10.1351/goldbook.A00228 (po anglicky)
  2. CHEMISTRY, International Union of Pure and Applied. IUPAC Compendium of Chemical Terminology. Research Triagle Park, NC : IUPAC. Dostupné online. ISBN 0967855098. DOI:10.1351/goldbook.C01498 (po anglicky)