Oktán

organická zlúenina

Oktán (C8H18, presnejšie n-oktán) je za bežných podmienok kvapalným uhľovodíkom zo skupiny alkánov. Predpona „okta“ odkazuje na osem uhlíkov, zatiaľ čo prípona „án“ naznačuje, že uhlíky sú spojené jednoduchými väzbami.

Oktán
Oktán
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CH3(CH2)6CH3, (C8H18)
Synonymá N-oktán
Vzhľad Bezfarebná kvapalná látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 114,2 u
Molárna hmotnosť 114,228 g/mol
Teplota topenia −57 °C (216 K)
Teplota varu 125,52 °C (398,67 K)
Hustota 0,703 g/cm3
Rozpustnosť vo vode:
0,000 7 mg/100 ml
Termochemické vlastnosti
Štandardná entropia 361,20 J K−1 mol−1
Merná tepelná kapacita 255,68 J K−1 mol−1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
02 - horľavá látka07 - dráždivá látka08 - látka nebezpečná pre zdravie09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Nebezpečenstvo
Vety H H225, H304, H315, H336, H410
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P210, P273, P301+310, P304+340+312, P331, P391
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Veľmi horľavá látka Škodlivá látka Nebezpečná pre životné prostredie
Veľmi
horľavá
(F)
Škodlivá
látka
(Xn)
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R11, R38, R65, R67, R50/53
Vety S S2, S9, S16, S29, S33, S60, S61, S62
NFPA 704
NFPA 704.svg
3
1
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 111-65-9
Číslo UN 1262
EINECS číslo 203-892-1
Číslo RTECS RG8400000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

PoužitieUpraviť

Oktán sa stal populárny v USA uprostred 60. rokov, kedy ho benzínové spoločnosti začali pridávať do benzínu pre zvýšenie oktánového čísla. Dôvod pridávania bol ten, že zvýšenie oktánového čísla nevyvoláva v motore „klepanie“ a opotrebovanie. ZSSR miesto oktánu používalo tetrametylolovo, ale pri spálení vzniká toxické olovo (jemný prach), z toho dôvodu bol olovnatý benzín neskôr na Slovensku zakázaný. Oktán sa prestal pridávať do benzínu v 80. rokoch počas ropnej krízy, v ďalších dvoch desaťročiach sa pridával len zriedka.

IzoméryUpraviť

Oktán má 18 štrukturálnych izomérov (25 vrátane stereoizomérov):

 • Oktán (n-oktán), CH3(CH2)6CH3, je priamy reťazec ôsmich atómov uhlíka
 • 2-metylheptán, CH3CH(CH3)(CH2)4CH3: je priamy reťazec siedmich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na druhej pozícii
 • 3-metylheptán, CH3CH2CH(CH3)(CH2)3CH3: je priamy reťazec siedmich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na tretej pozícii
 • 4-metylheptán, CH3(CH2)2CH(CH3)(CH2)2CH3: je priamy reťazec siedmich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na štvrtej pozícii
 • 3-etylhexán, CH3CH2CH(CH3CH2)(CH2)2CH3: je priamy reťazec šiestich atómov uhlíka, s jednou etylovou skupinou na tretej pozícii
 • 2,2-dimetylhexán, CH3C(CH3)2(CH2)3CH3: je priamy reťazec šiestich atómov uhlíka, s dvoma metylovými skupinami na druhej pozícii
 • 2,3-dimetylhexán, CH3CH(CH3)CH(CH3)(CH2)2CH3: je priamy reťazec šiestich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na druhej a tretej pozícii
 • 2,4-dimetylhexán, CH3CH(CH3)CH2CH(CH3)CH2CH3: je priamy reťazec šiestich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na druhej a štvrtej pozícii
 • 2,5-dimetylhexán, CH3CH(CH3)(CH2)2CH(CH3)CH3: je priamy reťazec šiestich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na druhej a piatej pozícii
 • 3,3-dimetylhexán, CH3CH2C(CH3)2(CH2)2CH3: je priamy reťazec šiestich atómov uhlíka, s dvoma metylovými skupinami na tretej pozícii
 • 3,4-dimetylhexán, CH3CH2CH(CH3)CH(CH3)CH2CH3: je priamy reťazec šiestich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na tretej a štvrtej pozícii
 • 2-metyl-3-etylpentán, CH3CH(CH3)CH(CH3CH2)CH2CH3: je priamy reťazec piatich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na druhej a s jednou etylovou skupinou na tretej pozícii
 • 3-metyl-3-etylpentán, CH3CH2C(CH3)(CH3CH2)CH2CH3: je priamy reťazec piatich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na tretej a s jednou etylovou skupinou na tretej pozícii
 • 2,2,3-trimetylpentán, CH3C(CH3)2CH(CH3)CH2CH3: je priamy reťazec piatich atómov uhlíka, s dvoma metylovými skupinami na druhej a s jednou na tretej pozícii
 • 2,2,4-trimetylpentán (izooktán), CH3C(CH3)2CH2CH(CH3)CH3: je priamy reťazec piatich atómov uhlíka, s dvoma metylovými skupinami na druhej a s jednou na štvrtej pozícii
 • 2,3,3-trimetylpentán, CH3CH(CH3)C(CH3)2CH2CH3: je priamy reťazec piatich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na druhej a s dvoma metylovými skupinami na tretej pozícii
 • 2,3,4-trimetylpentán, CH3CH(CH3)CH(CH3)CH(CH3)CH3: je priamy reťazec piatich atómov uhlíka, s jednou na druhej, tretej a štvrtej pozícii
 • 2,2,3,3-tetrametylbután, CH3C(CH3)2C(CH3)2CH3: je priamy reťazec štyroch atómov uhlíka, s dvoma metylovými skupinami na druhej a tretej pozícii

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Oktan na českej Wikipédii.