Oktán

organická zlúenina

Oktán (C8H18, presnejšie n-oktán) je za bežných podmienok kvapalným uhľovodíkom zo skupiny alkánov. Predpona „okta“ odkazuje na osem uhlíkov, zatiaľ čo prípona „án“ naznačuje, že uhlíky sú spojené jednoduchými väzbami.

Oktán
Oktán
Oktán
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CH3(CH2)6CH3, (C8H18)
Synonymá n-oktán
Vzhľad Bezfarebná kvapalná látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 114,2 u
Molárna hmotnosť 114,228 g/mol
Teplota topenia −57 °C (216 K)
Teplota varu 125,52 °C (398,67 K)
Hustota 0,703 g/cm3
Rozpustnosť vo vode:
0,000 7 mg/100 ml
Termochemické vlastnosti
Štandardná entropia 361,20 J K−1 mol−1
Merná tepelná kapacita 255,68 J K−1 mol−1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
02 - horľavá látka07 - dráždivá látka08 - látka nebezpečná pre zdravie09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Nebezpečenstvo
Vety H H225, H304, H315, H336, H410
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P210, P273, P301+310, P304+340+312, P331, P391
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Veľmi horľavá látka Škodlivá látka Nebezpečná pre životné prostredie
Veľmi
horľavá
(F)
Škodlivá
látka
(Xn)
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R11, R38, R65, R67, R50/53
Vety S S2, S9, S16, S29, S33, S60, S61, S62
NFPA 704
3
1
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 111-65-9
Číslo UN 1262
EINECS číslo 203-892-1
Číslo RTECS RG8400000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Použitie upraviť

Oktán sa stal približne v 60. rokoch vzorovým uhľovodíkom, ktorým sa posudzovala kvalita benzínu, pretože má také vlastnosti, že sa pri štandardne potrebnej kompresii v motore na benzín ešte predčasne nevznieti, "počká" na zapálenie iskrou a nevyvolá "klepanie", mechanické namáhanie spojené so zníženou účinnosťou. Ľahšie uhľovodíky sú schopné sa zapáliť už počas kompresie, čo je v podstate snaha o spätný chod. Preto bol záujem jeho podiel v benzíne zvýšiť, aj za cenu zvýšených nákladov. Toto vyvolalo hon na rôzne náhrady (hlavne v 80.rokoch pri ropnej kríze), ktoré sú lacnejšie a majú po zmiešaní s málooktánovým benzínom podobný účinok, napríklad tetrametylolovo, tetraetylolovo. Verejnosti však seriózne nevysvetlili, čo v skutočnosti robia. EU, USA, Čína, India prestali používať olovnaté zlúčeniny v benzíne okolo roku 2000. Olovo po spálení zlúčeniny obvykle končilo ako oxid olovnatý, ktorý mohol zanechávať po reakcii s niektorými organickymi kyselinami rastlín jedovaté rozpustné soli. Kyslé dažde mohli prispieť k tomu, že sa časť olova viazala aj ako relatívne stabilný a nerozpustný síran olovnatý.

Izoméry upraviť

Oktán má 18 štrukturálnych izomérov (25 vrátane stereoizomérov):

 • Oktán (n-oktán), CH3(CH2)6CH3, je priamy reťazec ôsmich atómov uhlíka
 • 2-metylheptán, CH3CH(CH3)(CH2)4CH3: je priamy reťazec siedmich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na druhej pozícii
 • 3-metylheptán, CH3CH2CH(CH3)(CH2)3CH3: je priamy reťazec siedmich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na tretej pozícii
 • 4-metylheptán, CH3(CH2)2CH(CH3)(CH2)2CH3: je priamy reťazec siedmich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na štvrtej pozícii
 • 3-etylhexán, CH3CH2CH(CH3CH2)(CH2)2CH3: je priamy reťazec šiestich atómov uhlíka, s jednou etylovou skupinou na tretej pozícii
 • 2,2-dimetylhexán, CH3C(CH3)2(CH2)3CH3: je priamy reťazec šiestich atómov uhlíka, s dvoma metylovými skupinami na druhej pozícii
 • 2,3-dimetylhexán, CH3CH(CH3)CH(CH3)(CH2)2CH3: je priamy reťazec šiestich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na druhej a tretej pozícii
 • 2,4-dimetylhexán, CH3CH(CH3)CH2CH(CH3)CH2CH3: je priamy reťazec šiestich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na druhej a štvrtej pozícii
 • 2,5-dimetylhexán, CH3CH(CH3)(CH2)2CH(CH3)CH3: je priamy reťazec šiestich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na druhej a piatej pozícii
 • 3,3-dimetylhexán, CH3CH2C(CH3)2(CH2)2CH3: je priamy reťazec šiestich atómov uhlíka, s dvoma metylovými skupinami na tretej pozícii
 • 3,4-dimetylhexán, CH3CH2CH(CH3)CH(CH3)CH2CH3: je priamy reťazec šiestich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na tretej a štvrtej pozícii
 • 2-metyl-3-etylpentán, CH3CH(CH3)CH(CH3CH2)CH2CH3: je priamy reťazec piatich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na druhej a s jednou etylovou skupinou na tretej pozícii
 • 3-metyl-3-etylpentán, CH3CH2C(CH3)(CH3CH2)CH2CH3: je priamy reťazec piatich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na tretej a s jednou etylovou skupinou na tretej pozícii
 • 2,2,3-trimetylpentán, CH3C(CH3)2CH(CH3)CH2CH3: je priamy reťazec piatich atómov uhlíka, s dvoma metylovými skupinami na druhej a s jednou na tretej pozícii
 • 2,2,4-trimetylpentán (izooktán), CH3C(CH3)2CH2CH(CH3)CH3: je priamy reťazec piatich atómov uhlíka, s dvoma metylovými skupinami na druhej a s jednou na štvrtej pozícii
 • 2,3,3-trimetylpentán, CH3CH(CH3)C(CH3)2CH2CH3: je priamy reťazec piatich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na druhej a s dvoma metylovými skupinami na tretej pozícii
 • 2,3,4-trimetylpentán, CH3CH(CH3)CH(CH3)CH(CH3)CH3: je priamy reťazec piatich atómov uhlíka, s jednou na druhej, tretej a štvrtej pozícii
 • 2,2,3,3-tetrametylbután, CH3C(CH3)2C(CH3)2CH3: je priamy reťazec štyroch atómov uhlíka, s dvoma metylovými skupinami na druhej a tretej pozícii

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Oktan na českej Wikipédii.