Bratislavské anály

Bratislavské anály (lat. Annales Posonienses, maď. Pozsonyi Évkönyv) sú jediné zachované ranostredoveké letopisy napísané v Uhorskom kráľovstve.[1] Letopisy obsahujú krátke záznamy udalostí medzi rokmi 997 a 1203. Sú pomenované podľa Posonia (dnes Bratislava, Slovensko), kde v Dóme sv. Martina do roku 1813 uchovávala Kolegiátna kapitula Modlitebný kódex – rukopis, v ktorom sa zachoval text análov.[1] Tento rukopis (nayývaný podľa objaviteľa G. Praya aj Prayov kódex) sa dnes nachádza v rukopisnom oddelení Széchényiho knižnice v Budapešti pod signatúrou MNY.l.[2] Plný text vyšiel v rámci Scriptores Rerum Hungaricarum.[3]

Bratislavské anály
Annales Posonienses

Pôvodný jazyk latinčina
Krajina vydania Uhorsko, Bratislava
Dátum 1. vydania originálu 13. storočie
Literárne obdobie stredoveká literatúra
Literárny žáner letopis

Plný text análov

upraviť

Text análov podľa Scriptores Rerum Hungaricarum:[3]:119-127

Rok Latinský text Slovenský preklad
Anno ab incarnacione Domini 997 Adalbertus episcopues martiriatus est. V roku 997 od narodenia Pána bol biskup Adalbert umučený.
998 Geyza princeps Ungarorum obiit. Uhorský knieža Gejza zomrel.
1000 Stephanus Ungarorum rex coronatus est. Uhorský kráľ Štefan bol korunovaný.
1019 dedicatur eccclesia S. Adriani M. Je vysvätený kostol mučeníka Adriana.
1024 Benedictus papa obiit. Umrel pápež Benedikt.
1030 Gerardus episcopus ordinatur. Je menovaný biskup Gerard.
1031 Henricus filius Stephani regis obiit. Imrich syn kráľa Štefana zomral.
1036 Maurus episcopus est effectus. Je menovaný biskup Maurus
1037 Dedicatum est monasterium S. Benedicti et Stephanus rex mortuus est et Petrus in regem elevatur Kláštor sv. Benedikta je vysvätený; kráľ Štefan zomrel, Peter sa stáva kráľom.
1041 Petrus rex eicitur et Abba in regem elevatur. Kráľ Peter je vyhnaný; Aba sa stáva kráľom.
1042 Bompertus episcopus obiit. Zomrel biskup Bonipert.
1044 Abba rex interficitur et Petrus rex in pristinum restituitur. Kráľ Aba je zabitý a kráľ Peter sa uvedený naspäť.
1047 Interficiuntur episcopi Gerardus et Modestus et Petrus rex cum dolo obcecatur et Andreas rex elevatur Biskupi Gerard a Modest sú zabití. Kráľ Peter je klamstvom oslepený; Ondrej sa stáva kráľom.
1051 Henricus imperator Pannoniam ingreditur. Cisár Henrich vstupuje do Panónie.
1052 Henricus imperator castrum Poson obsedit. Cisár Henrich obliehal bratislavský hrad.
1053 Samson filius Andree regis nascitur. Narodil sa syn kráľa Ondreja Šalamún.
1055 Henricus imperator obiit. Cisár Henrich zomrel.
1057 Andreas rex infirmatur et Salomonem filium suum coronavit. Kráľ Ondrej zoslabol a korunoval svojho syna Šalamúna.
1060 inter Andream et fratrem eius Bela gravia discordia oritur et rex Andreas moritur. Medzi Ondrejom a jeho bratom Belom dôjde k vážnym nezhodám a kráľ Ondrej zomiera.
1068 Civitas Bulgarorum a rege Salomone capitur rursumque ab isdem Bulgaris et Grecis dolo recipitur. Bulharské mesto je dobyté kráľom Šalamúnom a tí istí Bulhari a Gréci ho opäť vzali späť zradou.
1071 Salomon rex cum duce Magno Geyza Ungarorum exercitum debellatur (sic) atque populi in captivitatem reducuntur et Bessenorum exercitus perutitur. Kráľ Šalamún s vojvodom Gejzom Veľkým porazili grécke vojsko, ľud bol odvlečený do zajatia a Pečenežská armáda je porazená.[pozn. 1]
1072 Salomon rex Bulgarense regnum invasit. Kráľ Šalamún zaútočil na bulharské kráľovstvo.
1074 inter regem Salomonem et ducem Magnum gravis discordia oritur et Salomon regno privatur Medzi kráľom Šalamúnom a veľkým vojvodom (Gejzom) vzniká veľká nezhoda a Šalamún je zbavený kráľovstva.
1075 Magnus rex coronatur. Kráľ Veľký (Gejza) je korunovaný.
1076 Magnus rex obiit et frater eius Ladizlaus in regem elevatur Kráľ Veľký (Gejza) zomrel a jeho brat kráľ Ladislav bol korunovaný.
1081 Ladizlaus rex et Salomon frater eius pacem fecerunt et (bis) crux Domini fulgure percussa est. Kráľ Ladislav a jeho brat Šalamún sa zmierili a (dvakrát) kríž Pánov zasiahol blesk.
1083 In carcere missus et dominus rex Stephanus et Henricus filius eius et Gerardus episcopus revelantur et Salomon rex fugit. Šalamún prepustený z väzenia. Kráľ Štefan (II.), jeho syn Imrich a biskup Gerard sú kanonizovaní a kráľ Šalamún uteká.
1097 Ladizlaus rex obiit et frater eius Lampertus dux, quibus Colomannus et frater eius Almus succedunt in regnum. Zomreli kráľ Ladislav a jeho brat vojvoda Lampert, ktorých na tróne vystriedali Koloman a jeho brat Álmoš.
1098 Colomannus rex coronatur et frater eius Almus diadema induitur. Je korunovaný kráľ Koloman; jeho brat Álmoš si nasadzuje diadém.
1100 Cupanus episcopus interficitur a Chunis et Laurencius episcopus obiit. Biskup Kupan bol zabitý Kumánmi a zomrel biskup Laurentius.
1108 Colomannus rex accepit civitatem Zader. Kráľ Koloman získal mesto Zadar.
1114 Laurencius archiepiscopus obiit. Almus dux cum rege pacificatus est. Arcibiskup Laurentius zomrel. Vojvoda Álmoš uzavrel mier s kráľom.
1117 Almus dux et Bela filius eius obcecantur et Colomannus rex mortuus est et filius eius Stephanus in regem elevatur et coronatur. Vojvoda Álmoš a jeho syn Belo sú oslepení. Zomrel kráľ Koloman. Jeho syn Štefan sa stáva kráľom a je korunovaný.
1127 Stephanus rex accepit civitatem Nis. Kráľ Štefan dobyl mesto Niš.
1143 Regnante gloriosissimo rege Geyza dedicatum est monasterium in Ciploc in honore S. Maria a venerabili episcopo Martyrio. Za panovania najslávnejšieho kráľa Gejzu zasvätil ctihodný biskup Martin kláštor Ziplok na slávu Panny Márie.
1145 Geyza rex Thevtonicorum terram intravit et expugnavit herzog et exercitum eius fugavit. Kráľ Gejza vtrhol do krajiny Germánov, porazil vojvodu (herzoga) a prinútil jeho armádu na útek.
1172 Geiza rex appositus est ad patres suos et filius eius Stephanus corona insignitur. Ladizlaus at Stephanus fratres Geyze regis de Grecia revertentes Ungariam intraverunt et supradicto Stephano corona privato Ladizlaus in regem elevatur. Qui Stephanus in Poson fugit. Mortuo itsque Ladizlao Stephanus frater eius regni gubernacula suscepit. Item Stephanus filius Geyze de Poson exiens armata manu expugnavit Stephanum fratrem Ladizlai. Kráľ Gejza sa odobral k rodičom, jeho syn Štefan (III.) je korunovaný. Bratia kráľa Gejzu Ladislav (II.) a Štefan (IV.), vracajúci sa z Grécka, vstúpili do Uhorska. Po odobratí koruny spomínanému Štefanovi (III.) sa kráľom stáva Ladislav (II.), Štefan (III.) utiekol do Bratislavy. Keď Ladislav (II.) zomrel, vládu nad kráľovstvom prevzal jeho brat Štefan (IV.). Štefan (III.), syn Gejzu, vyjdúc z Bratislavy, zvíťazil zbraňou nad Štefanom (IV.), bratom Ladislava (II.).
1185 Bela frater eius de Grecia eductus in regem elevatur. Vrátivší sa z Grécka jeho brat Belo sa stáva kráľom.
1186 Obiit Cumperdinus comes. Eodem anno dux Geyza exiens Ungariam (sic) cum Laurencio comite et multis aliis intravit Haustriam et soror eius nupsit in Grecia. Mater vero eius tenetur captiva in Bronz. Komit Cumperdin zomrel. V tom istom lete vojvoda Gejza (pozn. syn Gejzu II.), ktorý opustil Uhorsko, vstúpil do Rakúska s šľachticom Laurentiom a mnohými ďalšími, jeho sestra sa vydala do Grécka a jeho matka bola držaná v zajatí v Braničeve (pozn. Srbsko).
1195 Desiderius abas depositus est. Opát Desiderius je prepustený.
1199 Buda sacerdos obiit. Kňaz Buda zomrel.
1200 Daniel presbyter ordinatur. Menovaný presbyter Daniel.
1203 Monasterium Iohannis b. comburitur iuxta Buldvam situm. Vyhorel kláštor sv. Jána pri Boldve.

Poznámky

upraviť
  1. Bitka pri Kerlési, chybne datovaná do roku 1071 namiesto 1068.

Referencie

upraviť
  1. a b KRISTÓ, Gyula. Az államalapítás korának írott forrásai. [s.l.] : Szegedi Középkorász Műhely, 1999. ISBN 963-482-393-9. S. 354.
  2. 197. BRATISLAVSKÉ ANÁLY. In: KUZMÍK, Jozef. Slovník starovekých a stredovekých autorov, prameňov a knižných skriptorov so slovenskými vzťahmi. Vyd. 1. Martin : Matica slovenská, 1983. 608 s. (Dokumentácia.) S. 279 – 281.
  3. a b SZENTPÉTERY, Emericus. Scriptores Rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. Budapešť : Academia Litter. Hungarica Atque Societate Histor. Hungarica, 1937.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článkov Annales Posonienses na anglickej Wikipédii a Пожоньские анналы na ruskej Wikipédii.