Fytogeografické členenie Slovenska

Fytogeografické členenie Slovenska alebo fytogeografická regionalizácia Slovenska je regionalizácia Slovenska z hľadiska fytogegrafie.

Charakteristika

upraviť

Existujú dva hlavné prístupy k fytogeografickému členeniu Slovenska. Veľká väčšina autorov (Pax, Hayek, Domin, Jávorka, Klášterský, Novacký, Novák, Dostál, Futák, Maglocký) používa floristický prístup, kým Plesník používa princíp priestorovej štruktúry vegetácie, opierajúci sa (na vyšších úrovniach členenia) o geomorfologicko-klimatické pomery.

Príklady členení

upraviť

Podľa Futáka (1973, 1984)

upraviť

Podokresy sa môžu ďalej členiť na úseky (skupiny).

Iné fytogeografické členenie [1]

upraviť

holarktis (oblasť)

Podľa Plesníka (2002)

upraviť

Toto členenie je založené na hrubej priestorovej štruktúre lesnej vegetácie, ovplyvnenej geomorfologicko-klimatickými pomermi územia. Zohľadňuje sa aj potenciálna vegetácia. Vyzerá nasledovne:

Oblasti sa ďalej členia na podoblasti – okresy – podokresy – obvody (pozri napr. túto mapu)[2]. Hranice okresov a podokresov zodpovedajú geomorfologickým celkom. Obvod je definovaný ako časť geomorfologických celkov, resp. na základe špecifík lokality.

Stupne výškovej diferenciácie vegetácie

upraviť

Z horizontálneho hľadiska as rozlišujú nasledujúce stupne vegetácie (ktoré sa používajú aj všeobecnejšie ako výškové stupne biosféry):

Novšia obmena je takáto:

(Klasicky) geobotanické členenie Slovenska

upraviť

Toto členenie Slovenska vychádza z floristického základu a historického vývoja rastlinných spoločenstiev (fytocenóz). Používa nasledujúce jednotky: trieda (formácia; lat. etea) – rad (lat. etalium) – zväz (lat. ion) – asociácia (lat. etum) – subasociácia (lat. etosum) – fácia.

Podľa takéhoto členenia boli na území Slovenska vyčlenené rady, ktoré predstavujú zvyšok pôvodných spoločenstiev (na mnohých územiach pôvodné spoločenstvá už zanikli) a zároveň indikujú podmienky na ktoré sú viazané:

Referencie

upraviť
  1. Slovensko - regionální geografie
  2. [1] Archivované 2013-03-01 na Wayback Machine - mapa Fytogeograficko-vegetačné členenie