Kultúrne dedičstvo

Kultúrne dedičstvo možno definovať ako súbor hmotných a nehmotných dokumentov, tvorivej činnosti človeka a vývoja ľudskej spoločnosti od najstarších čias až po súčasnosť majúc na zreteli historickú a kultúrno-spoločenskú hodnotu dokumentov. Je v záujme spoločnosti kultúrne dedičstvo chrániť a zachovávať pre budúce generácie.[1]

Kategórie kultúrneho dedičstva upraviť

Nehmotné dedičstvo upraviť

Tvoria ho pamiatky, ktoré nemajú hmotnú podstatu: tradície, folklór, múzické umenie: piesne, básne, povesti, hudobné diela, rituály, spoločenské zvyklosti, vedomosti a skúsenosti týkajúce sa prírody a vesmíru alebo vedomosti a zručnosti potrebné pre tradičné remeslá, jazyk, mená, názvy atď.

Na ochranu tejto kategórie kultúrneho dedičstva, ktoré sa prenáša z generácie na generáciu, bol v roku 2003 podpísaný Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva. V súvislosti s dohovorom boli vytvorené dva zoznamy nehmotného kultúrneho dedičstva:

 • Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré si vyžaduje naliehavú ochranu (momentálne je na zozname zapísaných 38 elementov)[2]

Hmotné dedičstvo upraviť

Patria sem pamiatky majúce hmotnú podstatu, teda nejaký výtvor ľudskej činnosti alebo predmet ktorý pripomína minulosť (budovy, šperky, predmety každodenného použitia, mince a pod.) Môžeme ho rozčleniť na tieto podkategórie:[1]

 • Pamiatkový fond - zahŕňa pamiatky a pamiatkové územia t. j. stavby, parky, sochy, obrazy a pod.
 • Zbierkový fond - zahŕňa muzeálne a galerijné predmety a objekty, teda všetko to, čo tvoria zbierky v múzeách a galériách
 • Archívny fond - archívne dokumenty a zbierky umiestnené v rámci siete archívov, vrátane filmových a zvukových dokumentov
 • Knižný fond - tvoria archiválie, písomnosti, prvotlače, monografie, zborníky a podobne (nap. fond spravovaný sústavou knižníc Slovenskej republiky

Dokumentácia kultúrneho dedičstva upraviť

Súčasťou kultúry každej spoločnosti je dokumentácia kultúrneho dedičstva. Jej význam potvrdzuje i existencia rovnomenného odboru štúdia na vysokých školách.

Odbor Dokumentácia kultúrneho dedičstva bol na Žilinskej univerzite v rámci Fakulty Prírodných vied akreditovaný v júli 2002.[3] Produkuje kvalifikovaných odborníkov, ktorí sa môžu uplatniť v rámci knižnično-informačnej vedy v sieti archívov, múzeí a knižníc. Teoretickým a odborným základom štúdia sú základy knižničnej a informačnej vedy, teória komunikácie, filozofia, kultúrna história, mediálny manažment, dokumentológia, bibliografia, základy psychológie, knižná kultúra, biografistika, základy muzeológie a archívnictva, základy konzervovania, reštaurovania a ochrany dokumentov, knižničné a informačné systémy a služby, práca s informačnou a komunikačnou technológiou.[4] Absolventi sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vzdelania tieto profesie:

 • knihovník, informačný špecialista – bakalárske štúdium
 • vedúci knihovník, informačný analytik, informačný manažér – magisterské štúdium

Digitalizácia kultúrneho dedičstva upraviť

Hlavnou myšlienkou digitalizácie kultúrneho dedičstva je jeho ochrana a zachovanie pre budúce generácie, ako aj zabezpečenie jeho sprístupnenia širokej verejnosti.

Jednou z inštitúcií, ktorá túto úlohu na Slovensku zastrešuje je Národné osvetové centrum, ktoré bolo prijímateľom národných projektov Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR) a Harmonizácia informačných systémov (HIS). Tieto projekty nerealizovali samotnú digitalizáciu kultúrneho dedičstva, ale vytvorili vhodné prostredie na spracovanie, evidenciu a sprístupnenie kultúrnych a digitálnych objektov na centrálnej úrovni pre zapojené pamäťové a fondové inštitúcie a verejnosť. Jedným z výstupov je prezentačný webový portál Slovakiana, ktorého hlavným cieľom je sprístupnenie kultúrneho dedičstva Slovenska širokej verejnosti. Portál umožňuje používateľom digitálny obsah vyhľadávať, prezerať, sťahovať, zdieľať a ďalej s ním pracovať.

Referencie upraviť

 1. a b DUDÁŠ, P.. Prednášky o ochrane kultúrneho dedičstva. [s.l.] : Žilinská Univerzita, 2009.
 2. FORBESTCLIENTS.COM. Nehmotné kultúrne dedičstvo SR [online]. www.unesco.sk, [cit. 2018-02-20]. Dostupné online.
 3. KOVAČKA, M.. Dokumentácia kultúrneho dedičstva na Žilinskej univerzite. Bulletin SAK, 2003, roč. 11, čís. 1. Dostupné online [cit. 2009-11-13]. Archivované 2008-07-03 z originálu.
 4. Bakalárske i magisterské štúdium v odbore Knižnično-informačné štúdia - profil štúdia [online]. Žilinská univerzita, [cit. 2010-09-22]. Dostupné online. Archivované 2010-03-10 z originálu.

Externé odkazy upraviť