Slovakiana

prezentačný webový portál, ktorý verejnosti sprístupňuje digitalizované zbierky kultúrnych objektov zo slovenských múzeí, galérií, knižníc a ďalších pamäťových a fondových inštitúcií

Slovakiana je prezentačný webový portál, ktorý verejnosti sprístupňuje digitalizované zbierky kultúrnych objektov zo slovenských múzeí, galérií, knižníc a ďalších pamäťových a fondových inštitúcií (PFI),[1] zapojených do digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska. Slovakiana má ambíciu vytvorenia centrálneho portálu kultúrneho dedičstva Slovenska rezortom Ministerstva kultúry SR.[2][3]

Slovakiana
URLslovakiana.sk
Komerčnánie
Typ stránkykultúrny portál
Jazykslovenčina, angličtina
Registrácianepovinná
Licencia obsahuindividuálne
TvorcaNárodné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava
Spustenie2015

Vznik upraviť

Národné osvetové centrum (NOC) bolo prijímateľom národných projektov Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR) a Harmonizácia informačných systémov (HIS), ktoré sa od ostatných projektov líšili tým, že nerealizovali samotnú digitalizáciu kultúrneho dedičstva, ale vytvorili vhodné prostredie na spracovanie, evidenciu a sprístupnenie kultúrnych a digitálnych objektov na centrálnej úrovni pre PFI a verejnosť.[4]

Projekt CAIR vybudoval informačný systém, v rámci ktorého vznikol národný portál Slovakiana a národné registre – databázy údajov o objektoch kultúrneho dedičstva.[4][2]

Projekt HIS zabezpečil softvérovú a hardvérovú úroveň zapojených PFI tak, aby sa mohli napojiť na informačný systém vybudovaný v projekte CAIR, pracovať s dátami a zasielať ich na archiváciu.[4][2]

Integráciou informačných systémov PFI do národných registrov, ktoré sú vzájomne previazané sa vytvorila najrozsiahlejšia centrálna infraštruktúra v rezorte MK SR.[2]

Národné registre upraviť

Národné registre zastrešujú evidenciu kultúrnych a digitálnych objektov, autorských práv kultúrnych objektov a proces spracovania digitálnych objektov na celoslovenskej úrovni pre všetky zapojené PFI. Predstavujú databázu, v ktorej sú uchovávané údaje o digitalizácii kultúrneho dedičstva v jednotnej podobe.[5] Vzhľadom na to, že dáta v takejto forme a množstve nie sú pre laickú verejnosť „užívateľsky prijateľné“, vznikol portál kultúrneho dedičstva Slovakiana, ktorý prezentuje digitálny obsah z národných registrov v takej podobe, aby bol zrozumiteľný pre bežného používateľa.[6]

Portál kultúrneho dedičstva Slovakiana upraviť

Od spustenia portálu v roku 2015 sa verejnosti sprístupnili digitalizované zbierky objektov vo vysokom rozlíšení.[6] Objekty sú rozdelené do kategórií (výtvarné umenie, muzeálny objekt, text, film, tanec, odev, architektúra a urbanizmus, archeológia, tradičná ľudová kultúra, prírodné dedičstvo a pod). Okrem objektov sa na Slovakiane nachádzajú tzv. virtuálne exkurzie (virtuálne múzeum, virtuálna galéria, virtuálne pamiatky) obsahujúce animácie a populárno-náučné videá týkajúce sa slovenskej kultúry a tematické virtuálne výstavy.

Slovakiana umožňuje vyhľadávať, prezerať, sťahovať a zdieľať voľne dostupné digitálne reprezentácie objektov. Každý používateľ sa môže na portáli zaregistrovať, čím sa dostane k ďalším možnostiam jeho využívania, ako vytváranie vlastných virtuálnych výstav, založenie vlastného blogu, ukladanie obľúbených zbierok v rámci svojho používateľského profilu.[1]

Obsahové napĺňanie upraviť

Slovakiana spolupracuje s PFI, ktoré digitalizujú svoje zbierkové predmety: Slovenské národné múzeum, Slovenská národná galéria, Slovenská národná knižnica, Slovenský národný archív, Slovenský filmový ústav, Pamiatkový úrad SR, Národné osvetové centrum, SĽUK, Štátna vedecká knižnica v Prešove, Malokarpatské osvetové stredisko a múzeá v správe samosprávnych krajov (Trnava, Nitra, Prešov). Každá inštitúcia má svoj vlastný digitalizačný plán a je zodpovedná za obsahové napĺňanie národných registrov a Slovakiany.

Autorské práva upraviť

Na zobrazenie digitálneho obsahu na portáli Slovakiana je nevyhnutné, aby mala spravujúca PFI vysporiadané autorské práva ku kultúrnym objektom. Na portáli sa nachádzajú objekty, ktoré sú autorskoprávne voľné (doba ochrany majetkových práv už uplynula), objekty, ktoré nie sú z hľadiska Autorského zákona autorským dielom a objekty, ktoré sú síce chránené, ale PFI uzatvorila s autorom licenčnú zmluvu, ktorá umožňuje sprístupniť dielo na portáli Slovakiana.

V rámci Národných registrov je vytvorený aj Národný register autorských práv (NRAP),[5] kde sa zhromažďujú informácie o právnej ochrane kultúrnych objektov z lokálnych systémov jednotlivých inštitúcii. Pokiaľ sa do NRAP dostane informácia, že kultúrny objekt je autorskoprávne voľný, spravujúca inštitúcia potvrdí v NRAP sprístupnenie objektu, a ten sa následne zobrazí na portáli aj s popisnými údajmi k príslušnému objektu. Tzn., že zobrazenie digitálnych reprezentácií kultúrnych objektov na portáli Slovakiana závisí od právneho stavu konkrétneho objektu, ktorý nastavuje PFI, ako jeho správca objektu.

Budúcnosť upraviť

Slovakiana vznikla ako moderný portál, ktorý pomocou rôznych funkcionalít umožňuje digitálny obsah ďalej využívať v kreatívnom priemysle, vzdelávaní či výskume. Aktualizáciou a zlepšovaním funkcionalít je portál zdrojom informácií a platformou na spoluprácu a propagáciu kultúrneho dedičstva Slovenska a jednotlivých PFI. Keďže digitalizácia kultúrneho dedičstva stále trvá, obsah portálu je živý a neustále dopĺňaný o nové objekty.[6] K začiatku roka 2022 sa na Slovakiane nachádzalo vyše 445 000 voľne sprístupnených digitálnych objektov, z toho 315 000 sčítacích hárkov z roku 1930 a 130 000 zbierkových predmetov, a viac ako 4,4 mil. kultúrnych objektov.

Kritika upraviť

Dušan Katuščák, profesor knižnično-informačných štúdií a v rokoch 2000 – 2012 generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice v Martine, kritizoval rozsah a skladbu prezentovaných objektov po spustení portálu v roku 2015:

Z písomného dedičstva je tam 750 696 objektov. Ale 750 672 objektov tvoria sčítacie hárky z národného archívu a len 24 objektov bolo po skončení projektu niečo iné ako sčítací hárok. Mimochodom, v novembri sa nám s mojou doktorandkou nepodarilo naraziť ani na jeden objekt zo SNK. V novembri 2015 tam napr. zo SNK nebola ani jedna kniha alebo noviny.

Kvôli histórii zaznamenáme, že výsledkom sprístupnenia digitálneho obsahu z národných projektov OPIS2 za 180 miliónov eur bolo 3. decembra 2015 po skončení projektov sprístupnených v Slovakiane:

2 380 výtvarných objektov,
750 672 sčítacích hárkov,
236 objektov architektúra a urbanizmus,
45 objektov – film,
14 objektov – odev,
8 objektov prírodné dedičstvo,
3 objekty – stroje, prístroje a zariadenia.[7]

Dominanciu sčítacích hárkov, vysoké náklady a nízku relevanciu výsledkov interného fulltextového vyhľadávania na portáli si všíma aj Denník N v recenzii z roku 2016.[8]

Vyššie očakávania s ohľadom na vynaložené prostriedky spomína popri prínosoch projektu aj portál Lepšia geografia:

Projekt za viac ako 200 miliónov eur mal vznešené ciele, jeho výstup ale nenapĺňa kritériá hodnoty za peniaze. Aby sme však neboli (len) zlí, Slovakiana nie je márnym počinom. Aj napriek nedostatkom poskytuje veľké množstvo zdigitalizovaného materiálu, ktorý prezentuje kultúrne dedičstvo Slovenska. Zaujímavé sú najmä virtuálne prehliadky vybraných objektov, ktoré obsahujú detailné fotografie interiérov, architektonických a umeleckých zaujímavostí. Ako príklad si môžete pozrieť kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici. Kategória virtuálne exkurzie zas ponúka kvalitné letecké zábery vybraných kultúrno-historických lokalít. Čo dodať na záver? Slovakiana si zaslúži pozornosť napriek tomu, že sa od nej čakalo viac. Spolu s portálom webumenia.sk tvoria online zdroje poznania o našom kultúrnom a historickom dedičstve, ktoré by bola škoda nevyužiť.[9]

Referencie upraviť

  1. a b Spoznávajme kultúrne dedičstvo na www.slovakiana.sk [online]. Bratislava: LITA, 2015-11-27, [cit. 2018-07-11]. Dostupné online.
  2. a b c d Slovenské skúsenosti z digitalizácie pomáhajú projektom v zahraničí [online]. opis.gov.sk, [cit. 2018-07-11]. Dostupné online.
  3. Centrum pre autorské práva [online]. Slovakiana, [cit. 2022-11-04]. Dostupné online.
  4. a b c Národné projekty : Aktuality [online]. Bratislava: Národné osvetové centrum, [cit. 2018-07-11]. Dostupné online.
  5. a b Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra. ITlib. Informačné technológie a knižnice (Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR), roč. 2012, čís. 2. Dostupné online [cit. 2018-07-11].
  6. a b c Nový portál kultúrneho dedičstva Slovakiana.sk je na svete! [online]. Bratislava: Úrad vlády SR, 2015-11-26, [cit. 2018-07-11]. Dostupné online. Archivované 2018-07-11 z originálu.
  7. KATUŠČÁK, Dušan. Digitálne zlyhanie. blog.sme.sk (Bratislava: Petit Press), 2016-02-12. Dostupné online [cit. 2018-07-11].
  8. NÉMETH, Jana. Slovakiana: Za veľa peňazí vidno príliš málo kultúry. Denník N (Bratislava: N Press), 2016-02-04. Dostupné online [cit. 2018-07-11]. ISSN 1339-844X.
  9. Slovakiana – historické a kultúrne pamiatky pod virtuálnou strechou [online]. Banská Bystrica: Lepšia geografia, 2017-03-01, [cit. 2018-07-11]. Dostupné online.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť