Slovenská národná knižnica

národná knižnica na Slovensku

Súradnice: 49°04′08″S 18°55′59″V / 49,0689°S 18,9331°V / 49.0689; 18.9331

Slovenská národná knižnica (skratka SNK) je moderná vedecká, kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá slúži všetkým občanom Slovenska a používateľom zo zahraničia. Slovenská národná knižnica je konzervačnou knižnicou a depozitnou knižnicou Slovenskej republiky, prednostne zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné slovacikálne dokumenty. Fondy a zbierky Slovenskej národnej knižnice obsahujú 4,9 milióna knižničných jednotiek, 1,7 milióna archívnych dokumentov a tisíce muzeálnych jednotiek. 

Slovenská národná knižnica

Logo SNK
Základné informácie
Právna formaštátna rozpočtová organizácia
IČO36138517
Založenie2000
ZriaďovateľMinisterstvo kultúry SR
SídloNámestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin
RiaditeľIng. Ivana Kostrabová
Knižničný fond
Knihy4 900 000
Špeciálne dokumenty1 700 000
Štatistika
Kontaktné údaje
AdresaNámestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin
Telefón+421 43 2451 131
E-mailsnk@snk.sk
Websnk.sk
Záber na sídelnú budovu Slovenskej národnej knižnice, 2023.
Logo Slovenskej národnej knižnice na jej budove
Slovanské múzeum A.S. Puškina v Brodzanoch = záber na kaskády v parku
Pohľad na kaskády v parku.
Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany = záber z roku 2023
Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany
Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice
Budova kaštieľa Friesenhofovcov, v ktorom sídli Slovanské múzeum A.S.Puškina v Brodzanoch.
Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany
Historická knižnica rodu Apponyi, Oponice

Slovenská národná knižnica koordinuje rozvoj Knižničného systému Slovenskej republiky a zabezpečuje modernizáciu poskytovaných knižničných a informačných služieb. SNK priamo spolupracuje s domácimi a zahraničnými inštitúciami. SNK bola v rokoch 2012 – 2015 riešiteľom národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA), ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Projekt bol zameraný na masovú digitalizáciu knižničných a archívnych fondov, ochranu písomného kultúrneho dedičstva (papiera) pred nevyhnutnou degradáciou.

Slovenská národná knižnica bola zapojená do digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska, vzniknutý digitálny obsah je sprístupnený na portáli Slovakiana.

Sídlo SNK upraviť

Slovenská národná knižnica sídli v Martine.

Adresa: Slovenská národná knižnica, Námestie J.C. Hronského 1, 036 01 Martin.

Budova, v ktorej SNK sídli bola postavená ako tretia budova Matice slovenskej v časti Hostihora.

Poslanie SNK upraviť

Slovenská národná knižnica je v zmysle zákona NR SR č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v platnom znení a svojej zriaďovacej listiny z roku 2000 (do roku 2000 bola SNK súčasťou Matice slovenskej) v znení neskorších zmien a doplnkov národnou knižnicou Slovenskej republiky a vrcholnou štátnou kultúrnou, informačnou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, literárnomúzejnej, literárnoarchívnej a biografickej činnosti. Zriaďovateľom Slovenskej národnej knižnice je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Základným poslaním SNK je prostredníctvom knižnično-informačných služieb a informačných technológií zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, budovať, ochraňovať a sprístupňovať knižničné fondy, archívne fondy a múzejné zbierkové predmety so vzťahom k dokumentácii vývoja slovenskej literatúry, knižnej kultúry a umenia, ako aj budovať databázy z týchto oblastí, a tým uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby ľudí a napomáhať ich celoživotnému vzdelávaniu.

Slovenská národná knižnica:

 • je konzervačnou knižnicou a depozitnou knižnicou Slovenskej republiky,
 • prednostne zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné slovacikálne dokumenty,
 • je národnou bibliografickou agentúrou, ktorá zabezpečuje koordináciu národného bibliografického systému, odborné spracúvanie a sprístupňovanie slovenskej národnej bibliografie,
 • je národnou agentúrou pre medzinárodné štandardné číslovanie dokumentov a medzinárodnú identifikáciu dokumentov (ISBN a ISMN),
 • je národným ústredím medziknižničnej výpožičnej služby a pracoviskom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby,
 • je metodickým, poradenským, koordinačným, vzdelávacím a štatistickým pracoviskom knižničného systému,
 • je vedeckovýskumným a štandardizačným pracoviskom knižničného systému,
 • spravuje súborný katalóg monografií knižníc a koordinuje tvorbu súborných katalógov knižníc,
  • uzatvára s príslušnou organizáciou kolektívnej správy hromadnú licenčnú zmluvu na rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním realizovaným v knižničnom systéme Slovenskej republiky,
  • uhrádza odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním,
 • je pracoviskom na literárnoarchívnu, literárnomúzejnú a biografickú dokumentáciu, výskum, ochranu a podporu slovenskej kultúry a literatúry,
 • spravuje a ochraňuje historický knižničný dokument a historický knižničný fond,
  • vyjadruje sa k návrhu na vyhlásenie a zrušenie historického knižničného dokumentu a historického knižničného fondu a určuje jeho hodnotu,
  • vedie Ústrednú evidenciu historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov,
  • vyjadruje sa k žiadosti o udelenie súhlasu na trvalý vývoz dokumentu / súboru dokumentov, ktorý by pre svoju mimoriadnu hodnotu bolo možné navrhnúť na vyhlásenie za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond,
 • je národným pracoviskom pre oblasť reštaurovania, konzervovania, ochranného kopírovania a digitalizácie knižničných dokumentov.

Služby SNK upraviť

Slovenská národná knižnica poskytuje knižnično-informačné služby širokej verejnosti vo svojej sídelnej budove, v budove Literárneho múzea SNK, Slovanského múzea A. S. Puškina v Brodzanoch, ale aj online (napr. služby Spýtajte sa knižnice, Digitálna knižnica SNK).

V sídelnej budove v Martine sa poskytujú najmä tieto služby:

 • výpožičné (absenčné aj prezenčné)
 • medziknižničné a medzinárodné medziknižničné výpožičné služby
 • rešeršné a referenčné služby
 • služby študovní (Univerzálna študovňa, multimediálna študovňa, mikrofilmová študovňa, študovňa Literárneho archívu SNK, študovňa Národného biografického ústavu)
 • prístup k elektronickým informačným zdrojom
 • služby PATLIB – strediska patentových informácií
 • Wi-Fi pripojenie.

Pracoviská SNK – múzeá upraviť

 • Slovanské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch – in sitú v historickom kaštieli, v ktorom bývali aj príbuzní Alexandra Sergejeviča Puškina, jedného z najväčších ruských básnikov, dokumentuje literárne vzťahy slovenskej a slovanských literatúr. Zbierka sa člení do troch častí:
  Literatúra od veľkomoravského obdobia po realizmus
  Rodinné salóny Friesenhofovcov a Oldenburgovcov
  Život a dielo A. S. Puškina
 • Aponiovská knižnica (Bibliotheca Apponiana), umiestnená v kaštieli v Oponiciach, je historickou knižnicou rodu Apponyi. Je známa ako najkrajšia interiérová knižnica na Slovensku s 8 222 dokumentmi. V roku 2007 bola zapísaná do Ústrednej evidencie historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov SR pod číslom 267.

Čitatelia SNK upraviť

Čitateľom SNK sa môže stať každý občan Slovenska, od veku 15 rokov. SNK je otvorená aj pre návštevníkov zo zahraničia. Čitateľský preukaz sa v tomto prípade vydáva na základe povolenia k pobytu na území Slovenska, alebo pasu. Podmienky vydania čitateľského preukazu upravuje Knižničný poriadok SNK.

Literatúra upraviť

 • HANAKOVIČ, Štefan. Dejiny Slovenskej národnej knižnice : historické predpoklady, podmienky jej vzniku a účinkovania do roku 1960 : úvahy a svedectvá. 1. vyd. [Martin] : Slovenská národná knižnica, 2013. 331 s. ISBN 978-80-8149-020-0.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť