Kyselina fluorovodíková

Kyselina fluorovodíková je slabá (vzhľadom na veľkú afinitu fluóru k vodíku) jednosýtna kyselina, chemicky je to vodný roztok fluorovodíka. Na vzduchu dymí a má silné leptavé účinky na tkanivá. Vo vode disociuje podľa rovnice:

Kyselina fluorovodíková
Kyselina fluorovodíková
Kyselina fluorovodíková
Kyselina fluorovodíková
Kyselina fluorovodíková
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec HF(H2O)x
Vzhľad bezfarebná látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 20.0063 g/mol amu
Teplota topenia nepoužiteľné (pozri fluorovodík)
Teplota varu nepoužiteľné (pozri fluorovodík)
Hustota 1.015 g/cm3
Rozpustnosť rozpustná vo vode
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
05- korozívna a žieravá látka06 - toxická látka
Európska klasifikácia látok
Hrozby
NFPA 704
0
4
1
 
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7664-39-3
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
HF + H2O ↔ F + H3O+.

Jej soli sa nazývajú fluoridy. Medzi najznámejšie fluoridy patrí minerál fluorit (fluorid vápenatý – CaF2), z ktorého sa aj priemyselne pripravuje.

CaF2 + H2SO4 → 2 HF + CaSO4

Kyselina fluorovodíková ochotne reaguje so sklom (priemyselne sa aj využíva na jeho leptanie), preto sa uchováva v polyetylénových nádobách. S oxidom kremičitým reaguje podľa rovnice.

SiO2 + 6 HF → H2[SiF6] + 2 H2O