Mimoriadna situácia

Mimoriadna situácia je podľa slovenského právneho poriadku „obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok", ktoré je vyhlásené podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva a počas ktorého "sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.“[1]

Mimoriadna situácia je jeden zo „stavov“, ktoré môže štát vyhlásiť v prípade krízovej situácie (ostatné sú výnimočný stav, núdzový stav, vojnový stav, vojna).[2][3]

Poslanie chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie (okrem iného) počas vyhlásenej mimoriadnej situácie je náplňou civilnej ochrany.[4]

Mimoriadne situácie na Slovensku upraviť

 • 12. marca 2020 bola v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia.[5][6] Od 16. marca 2020 boli uzavreté školy a zároveň začal platiť núdzový stav, ktorý trval do 14. júna 2020.[7][8] 1. októbra 2020 bol vládou Igora Matoviča znovu vyhlásený núdzový stav, ktorý mal trvať 45 dní do 14. novembra 2020. Ten bol vládou predlžovaný sedem mesiacov až do 14. mája 2021, kedy bol zrušený na základe novely zákona o hospodárskej mobilizácii, vďaka ktorej môže vláda manažovať pandémiu aj bez núdzového stavu.[9][10] Tretí krát bol v tejto súvislosti vládou SR  (podľa Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov v súvislosti s vykonávaním niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie prijatých vládou SR na zamedzenie šírenia infekčného ochorenia COVID-19) vyhlásený dňa 25. novembra 2021 a bol ukončený uplynutím 22. februára 2022.[11] (Mimoriadnej situácia, vyhlásená vládou SR od dňa 12. marca 2020 z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa v dôsledku pandémie infekčného ochorenia COVID-19 skončila 15. septembra o 6.00 h.[11])
 • Od 26. februára 2022 od 12.00 h bola vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine. Rozhodla o tom vláda rovnaký deň.[12]

Vyhlásenie upraviť

Mimoriadnu situáciu vyhlasuje a odvoláva podľa okolností a územného rozsahu situácie vláda alebo okresný úrad v sídle kraja alebo okresný úrad alebo obec.[13]

Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Po vyhlásení mimoriadnej situácie sa vykonávajú tieto úlohy a opatrenia:

Príslušný orgán, ktorý vyhlásil mimoriadnu situáciu, je povinný bezodkladne odvolať mimoriadnu situáciu po vykonaní vyššie uvedených úloh a opatrení.[14]

Zobratie majetku upraviť

Právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo fyzickej osobe možno po vyhlásení mimoriadnej situácie uložiť písomným príkazom povinnosť poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh pri mimoriadnej udalosti. Pri ukladaní vecných plnení treba prihliadať na to, aby sa tým neohrozila výživa toho, kto vec poskytol, a jeho rodiny a chod jeho hospodárskych zariadení.[15]

Pokuta upraviť

Za priestupok (na úseku civilnej ochrany) spáchaný počas mimoriadnej situácie môže byť uložená pokuta do 1659 eur.[16]

Okresný úrad uloží pokutu od 500 eur do 33 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi za správny delikt podľa zoznamu uvedeného v zákone o civilnej ochrane, ktorého sa táto osoba dopustí počas mimoriadnej situácie. [17]

Ocenenie upraviť

Na ocenenie mimoriadnej odvahy a obetavosti pri záchrane života a zdravia, ako aj majetku pri mimoriadnych situáciách môže minister vnútra udeliť vecný alebo peňažný dar.[18]

Ostatné upraviť

Ďalej pre mimoriadnu situáciu platia najmä mnohé všeobecné ustanovenia:

Pozri upraviť

Zdroje upraviť

 1. §3 zákona NR SR z 27. januára 1994 o civilnej ochrane obyvateľstva - zákon č. 42/1994 Z.z. (Poznámka: Definícia je v zákone gramaticky vadne formulovaná.)
 2. §2 zákona č. 387/2002 z 21. júna 2002 o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
 3. čl. 1 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
 4. §2 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. z 27. januára 1994 o civilnej ochrane obyvateľstva
 5. Informácia zo zasadnutia Ústredného krízového štábu v súvislosti s COVID-19 [online]. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 2020-03-06, [cit. 2020-10-22]. Dostupné online. Archivované 2020-10-27 z originálu.
 6. Pre koronavírus je od štvrtka 12. marca vyhlásená mimoriadna situácia na celom území Slovenska [online]. Ministerstvo vnútra SR, 2020-03-11, [cit. 2020-11-12]. Dostupné online.
 7. COVID-19: Krízový štáb zavádza prísne opatrenia, zatvárajú sa školy, letiská [online]. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, 2020-03-12, [cit. 2020-10-21]. Dostupné online.
 8. Núdzový stav predĺžili o 45 dní, nočný zákaz vychádzania neschválili [online]. Pravda, 2020-11-11, [cit. 2020-11-12]. Dostupné online.
 9. Pravda, TASR, odu. Od soboty sa končí núdzový stav, politici chvália ľudí za trpezlivosť. Pravda (Bratislava: Perex), 2021-05-14. Dostupné online [cit. 2021-07-08]. ISSN 1336-197X.
 10. FOLENTOVÁ, Veronika. Po siedmich mesiacoch končí v sobotu núdzový stav a s ním aj zákaz vychádzania a zhromažďovania. Denník N (Bratislava: N Press), 2021-05-14. Dostupné online [cit. 2021-07-08]. ISSN 1339-844X.
 11. a b TASR: Mimoriadna pandemická situácia sa po vyše troch rokoch skončí, rozhodla vláda [online]. pravda.sk, [cit. 2023-09-13]. Dostupné online.
 12. TERAZ.SK. Na Slovensku platí od soboty obeda mimoriadna situácia [online]. TERAZ.sk, 2022-02-26, [cit. 2022-04-17]. Dostupné online.
 13. §6, 13, 14 a 15 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. z 27. januára 1994 o civilnej ochrane obyvateľstva
 14. §3b zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. z 27. januára 1994 o civilnej ochrane obyvateľstva
 15. §21 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. z 27. januára 1994 o civilnej ochrane obyvateľstva
 16. §32 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. z 27. januára 1994 o civilnej ochrane obyvateľstva
 17. §31 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. z 27. januára 1994 o civilnej ochrane obyvateľstva
 18. §30 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. z 27. januára 1994 o civilnej ochrane obyvateľstva