Národný buditeľ alebo historicky buditeľ[1][2] je zaužívané pomenovanie príslušníka národnosti, ktorý u svojich súkmeňovcov v období formovania sa moderných (najmä utláčaných) národov rozvíjal národné povedomie.[3][4] Historicky súvisí s rozmachom nacionalizmu v období po Veľkej francúzskej revolúcii, najmä v prvej polovici 19. storočia.

Ľudovít Štúr, vedúca osobnosť štúrovskej generácie národných buditeľov

Slovenskí národní buditelia upraviť

Počas formovania moderného slovenského národa rolu národných buditeľov postupne plnili predstavitelia bernolákovskej, kollárovsko-hamuljakovskej, štúrovskej generácie, generácie tzv. matičného obdobia a obdobia zvýšeného maďarizačného útlaku po rakúsko-uhorskom vyrovnaní (1867).[3][4] Ich činnosť zahŕňala sféru politickú (napr. Žiadosti slovenského národa, Memorandum národa slovenského), kultúrno-umeleckú, vedecko-výskumnú (najmä jazykovednú a historickú), sociálnu (napr. boj proti alkoholizmu cez spolky striezlivosti) a počas slovenského povstania (1848 – 1849) aj vojenskú oblasť (dobrovoľnícke výpravy)

Vyvrcholením snahy národných buditeľov bolo vytvorenie spoločného štátu s kultúrne a etnicky blízkym českým národom v októbri 1918 (vznik Česko-Slovenska), v ktorom získali Slováci možnosť slobodného (kultúrneho, umeleckého a pod.) rozvoja aj podielu na politickom živote.

Referencie upraviť

  1. Balážová, Ľubica; Jarošová, Alexandra, edi. (2006), „buditeľ“, Slovník súčasného slovenského jazyka (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 374, ISBN 80-224-0932-4, https://slovnik.juls.savba.sk/?w=buditeľ&d=sssj, dost. 2022-09-21 
  2. Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2020), „buditeľ“, Krátky slovník slovenského jazyka (5., dopl. a uprav. vyd.), Martin: Matica slovenská, str. 87, ISBN 978-80-8128-261-4 
  3. a b Vladár, Jozef; Beňko, Ján; Blech, Richard a kol., edi. (1987), „národní buditelia“, Malá encyklopédia Slovenska : AŽ (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 336 
  4. a b „národní buditelia“, Encyklopédia Slovenska : Súhrn poznatkov o minulosti a prítomnosti Slovenska, IV. zväzok, N – Q (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1980, str. 47