Nitrobenzén

chemická zlúčenina

Nitrobenzén (zriedkavejšie nitrobenzol) je prudko jedovatá, mierne nažltlá kvapalina s charakteristickým zápachom. Racionálny vzorec nitrobenzénu je C6H5–NO2, nitroskupina je priamo viazaná na aromatickom jadre.

Nitrobenzén
Nitrobenzén
Nitrobenzén
Nitrobenzén
Nitrobenzén
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C6H5NO2
Systematický názov Nitrobenzén
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 123,06 g/mol
Rozpustnosť vo vode 1,9 g/l (20 °C)
Teplota topenia 5,85 °C
Teplota varu 210,9 °C
Hustota 1,199 g/cm3 (20 °C)
Teplota vzplanutia 88 °C
Ďalšie informácie
Číslo CAS 98-95-3
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
Kalotový model molekuly nitrobenzénu

Fyzikálne vlastnosti upraviť

Nitrobenzén je pri normálnych podmienkach bezfarebná resp. mierne nažltlá olejovitá kvapalina s charakteristickým horkomandľovým zápachom.

Chemické vlastnosti upraviť

Nitroskupina je zaujímavá najmä z hľadiska väzbových pomerov. Tradičná štruktúra tejto skupiny nie je uspokojivá, pretože atómy kyslíka majú v nej nerovnocenné postavenie. Lepšiu predstavu o väzbách nitrobenzénu podáva delokalizácia elektrónov, čím sa obidva atómy kyslíka stanú rovnocenné.

Nitroskupina v molekule nitrobenzénu znižuje elektrónovú hustotu na aromaticom jadre (−M efekt), a preto prebiehajú elektrofilné substitučné reakcie pomerne ťažko, ale silnými nitračnými činidlami možno pripraviť aj trinitrobenzén.

 
Znázornenie mezomérneho efektu nitroskupiny.

Reakcie upraviť

V laboratórnej i priemyselnej praxi sa hojne využíva redukcia nitrobenzénu, pretože voľbou podmienok reakcie je možné dosiahnuť rôzne produkty: anilín, fenylhydroxylamín, hydrazobenzén, azoxybenzén. Najväčší význam má redukcia v kyslom prostredí, je to metóda priemyselnej výroby anilínu: