Rast je z pohľadu biológie proces kvantitatívnych zmien v organizme zvieraťa alebo človeka. Trvá od oplodnenia zygoty do telesnej dospelosti.

Biologickou podstatou je delenie a rast buniek, ako aj inkorporácia látok do bunečných a medzibunečných priestorov.

Pojmy rast – vývoj – vývin nemožno od seba oddeliť, keďže organizmy rastú a vyvíjajú sa zároveň. Vo veľmi zjednodušenom prípade ich môžeme chápať ako synonymá, čo však z odborného hľadiska nie je správne.

Rýchlosť rastu upraviť

Alometria upraviť

Pomerná rýchlosť rastu orgánu alebo časti tela v porovnaní s celkom sa nazýva alometria rastu. Označuje sa koeficientom k.

Ak:

  • k > 1 – pozitívna alometria (orgán alebo časť tela rastie rýchlejšie ako celok)
  • k < 1 – negatívna alometria (… rastie pomalšie ako celok)
  • k = 1 – izometria (… rastie rovanko rýchlo ako celok)

Včasnosť vývoja (rastu) upraviť

Určité orgány, orgánové sústavy vo väčšom rozsahu rastú a vyvíjajú sa v rozličných fázach ontogenézy. Poznáme:

Rozhodnutie či určitý orgán alebo orgánová sústava patrí do prvej alebo druhej skupiny závisí na tom, či jedinec potrebuje, aby daný orgán bol plne funkčný bezprostredne po pôrode.

Činitele ovplyvňujúce rast upraviť

Genetické upraviť

Negenetické upraviť

Pozri aj upraviť

Rast a vývin rastlín