Otvoriť hlavné menu

Samuel Štefan Osuský

ŽivotUpraviť

Pochádzal z rodiny garbiara Samuela Osuského a jeho manželky Alžbety rodenej Húskovej. Po absolvovaní ľudovej školy v rodisku a meštianky v Modre, študoval na gymnáziu v Trnave, v rokoch 1903 – 1906 na Evanjelickom lýceu a v rokoch 1906 – 1910 na Teologickej akadémii v Bratislave. V štúdiách ďalej pokračoval na univerzitách v Erlangene, Jene a v Lipsku. V rokoch 1919 – 1922 absolvoval štúdium filozofie na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a dosiahol tu doktorát filozofie na základe rigoróznej práce Nástin psychológie náboženstva (1922). Diaľkovo študoval na Právnickej akadémii v Prešove[1] a toto štúdium ukončil tiež doktorátom roku 1941. Od roku 1919 bol mimoriadny, v rokoch 1920 – 1933 riadny profesor filozofie a v rokoch 1933 – 1950 zmluvný profesor na Slovenskej ev. bohosloveckej fakulte v Bratislave. Prednášal tu dejiny filozofie, psychológiu náboženstva, pedagogiku a sociológiu. Bol predsedom Učenej spoločnosti Šafárikovej a podpredsedom Filozofickej jednoty v Bratislave. Predsedal Štúrovej evanjelickej spoločnosti založenej roku 1936. Spolu s Jánom Kvačalom založil a spoluredigoval konzervatívny ev. teologický časopis Veda a viera, ktorý vychádzal v rokoch 1930 – 1933. Ďalej bol podpredsedom Slovenskej ligy na Slovensku a predsedom jej Literárneho odboru. V rokoch 1945 – 1948 pôsobil ako predseda Filozofického odboru Matice slovenskej, ktorého členom bol od jeho založenia v roku 1940. Významná bola aj jeho činnosť v evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, či už ako evanjelického farára (Dačov Lom, Bratislava), alebo ako biskupa západného dištriktu (1933 – 1946) a generálneho presbytera západného dištriktu evanjelickej cirkvi (1946 – 1951). Po úplnom ovládnutí moci komunistami bol predčasne penzionovaný a už nepublikoval. Na dôchodku žil najprv v rodisku, potom, od roku 1967 v Senici a na Myjave, kde aj zomrel. Pochovaný je v rodisku.

Osuský vyšiel z národne uvedomelého prostredia. Počas štúdií na lýceu podpísal memorandum, v ktorom sa študenti dožadovali prednášok v slovenskom jazyku. V podmienkach prvej ČSR sa zaslúžil o vybudovanie slovenského evanjelického teologického školstva. Vychoval niekoľko generácií ev. kňazskej inteligencie. Reprezentoval slovenskú ev. cirkev na medzinárodných kongresoch vo Fanő a v Oxforde. Za slovenského štátu bol pre svoje československé zmýšľanie na čas väznený. V roku 1944 bol zvolený za mimoriadneho člena Filozofického odboru Matice slovenskej. Po roku 1945 znovu získal spoločenské uznanie aj vo vedeckej obci; v roku 1945 sa stal predsedom tohto odboru a na Valnom zhromaždení Filozofického odboru 20. 10. 1946 bol ako druhý – po N. O. Losskom – zvolený za druhého čestného člena tohto odboru. Ťažiskom jeho tvorby je filozofia, najmä jej dejiny na Slovensku. Druhým ťažiskom je jeho náboženská a teologická tvorba. Najväčšiu zásluhu si získal svojím výskumom v oblasti dejín slovenskej filozofie, najmä jeho dielom Prvé slovenské dejiny filozofie, v ktorých ako prvý na Slovensku komplexne podal dejiny svetovej a slovenskej filozofie.

V roku 1992 mu bol in memoriam udelený Rád T. G. Masaryka II. triedy.

Dielo (výber)Upraviť

Filozofické a historicko-filozofické práceUpraviť

 • Filozofia Štúrovcov I – III, 1926, 1928, 1932.
 • Filozofia malohonstkých osvietencov. In: Revue Bratislava 3, 1929, s. 987 – 999.
 • Nástin vývoja slovenského myslenia filozofického. In: Zlatá kniha Slovenska 1918 – 1928. Jubilejný zborník. Bratislava, 1929, s. 227 – 234.
 • Úvod do filozofických štúdií našich dávnych predkov. In: Viera a veda, 1930, č. 1, s. 23 – 30.
 • Všeobecné filozofické a filozoficko-teologické problémy našich mysliteľov v XVII. storočí. In: Viera a veda, 1930, č. 2, s. 76 – 83.
 • Metafyzické tematá našich mysliteľov v XVII. storočí. In: Viera a veda, 1930, č. 3, s. 113 – 122.
 • Psychologické a etické úvahy našich v XVII. storočí. In: Viera a veda, 1930, č. 4, s. 171 – 179.
 • Logické úvahy našich zo XVII. storočia. In: Viera a veda, 1930, č. 5, s. 213 – 220.
 • Počiatky akademickej filozofie Slovákov do polovice XV. storočia, 1931, Viera a veda, s. 174 – 178.
 • Štyristoročná pamiatka slovenského humanistu J. B. Sambockého. In: Viera a veda, 1931, š. 2, s. 77 – 83.
 • Filozofia Karlovskovcov I – III. In: Viera a veda, 1932, č. 2 – 4, s. 71 – 78, 134 – 138, 172 – 176.
 • Kellner-Hostinský filozof. In: Sborník MS 13, 1935, s. 163 – 182.
 • Štúrova filozofia, 2. vyd. Bratislava, 1936.
 • Filozofia boľševizmu, fašizmu a hitlerizmu. In: Štyri prednášky, povedané na vedeckej konferencii ev. a. kňazstva liptovského, oravského, turčianskeho a zvolenského dňa 22. 11 1937 v Ružomberku. Mikuláš, 1939.
 • Služba národu I. Mikuláš, 1938.
 • Zmysel slovenských národných dejín. In: Služba, 1939, č. 2, s. 38 – 43.
 • Ohlas európskych filozofických a teologických ideí u nás v prvej polovici 19. storočia. In: Sborník Zpěvníka evanjelického. Mikuláš, 1942, s. 14 – 28.
 • Bráň pravdu. Mikuláš, 1946.
 • Filozofia Ondreja Plachého. In: Filozofický sborník, VI – VII, 1946 – 1947, s. 3 – 16.
 • Naše úlohy. In. Filozofický sborník, VI – VII, 1946, č. 1, s. 53 – 55.

Práce o slovenskom evanjelictveUpraviť

 • Životný zmysel ev. slovenského mladíka a mladice. Mikuláš, 1924.
 • Slovenské evanjelictvo a národ, 1926.
 • Desiate výročie samostatnosti a naše evanjelictvo. Nové Mesto n/Váhom, 1928.
 • Naši bakalári, magistri a dekani na krakovskej univerzite od roku 1400 do 1525. In: Viera a veda 2, 1931, s. 226 – 233; 3, 1932, s. 232 – 244.
 • Prívet dp. Biskupa Dr. Samuela Št. Osuského. In: Pamätnica slávnosti biskupskej inštalácie. Myjava, 1934, s. 10 – 15.
 • Pastiersky list v jubilejnom roku historickom roku 1938. Prešov, 1938.

Náboženské a teologické práceUpraviť

 • Vojna a náboženstvo, 1916.
 • Dejiny náboženstva. Mikuláš, 1919 (1922).
 • Tranovského výklad Zjavenia Jánovho. Martin, 1936.
 • Koniec sveta. Zjavenie Jána. Mikuláš, 1941.
 • Tajomstvo kríža (Jób). Mikuláš, 1943.
 • Bráň pravdu. Mikuláš, 1946.
 • Kalvária teologickej vysokej školy v Bratislave. Ružomberok, 1930.
 • Prof. Dr. Jána Kvačala. In: Kvačalov zborník. Bratislava, 1933, s. 301 – 327.
 • Biblické postavy (rukopis).

Sociologické práceUpraviť

 • Vývin socializmu po stránke sociálnej teórie. In: Cirkevné listy, 1926, č. 10 – 11, s. 173 – 175; č. 12, s. 199 – 201; č. 13 – 14, s. 224 – 226; č. 15 – 16, s. 265 – 267.
 • Úvod do sociológie 1 – 2. Praha, 1930.
 • Filozofia boľševizmu, fašizmu a hitlerizmu. In: Štyri prednášky. Ružomberok, 1937 (Mikuláš, 1938).
 • Ragazov náboženský socializmus. In: Vedou k viere. Mikuláš, 1948, s. 5 – 25.
 • Služba národu II. Mikuláš, 1947.

Historické a politologické práceUpraviť

 • Pád ríše Veľkomoravskej. Myjava, 1928.
 • Príručka k jubilejným oslavám 10. výročia samostatnosti. Trnava, 1928.
 • Dejiny Brezovej (1932, rukopis).
 • Dejiny brezovského spevokolu (rukopis).

Literárno-historické práceUpraviť

 • Slovenské dejiny a literatúra. Myjava, 1922 (spolu s F.RUPPELDTOM).
 • Literárna tvorba dra Jána Jamnického. In: Sborník venovaný Dr,. Jánovi Jamnickému, Mikuláš, 1948, s. 185 – 201.

Editorské práceUpraviť

 • Slovensko a kultúra. Myjava, 1920.
 • Národná antológia, 1928.
 • Tranovského sborník, 1936

Práce o ňomUpraviť

 • In: Služba, 2, 1938, č. 5, s. 134 – 143.
 • POLAKOVIČ, Š. (rec.): S. Š. Osuský: Prvé slovenské dejiny filozofie. In: Filozofický sborník, 1940, č. 1, s. 48 – 56.
 • ŠTÚR, S.: Osuského dejiny filozofia. In: Služba IV, 1940, č. 2, s. 61 – 63.
 • PIŠÚT, M.: Filozofické a literárne dielo Dr. Samuela Št. Osuského. In: Služba, 12, 1948, č. 5 – 6, s. 154 – 158.
 • KOCKA, J.: Buržoázna filozofia v rokoch 1918 – 1938. In: Prehľad dejín slovenskej filozofie. Bratislava, 1965, s. 394 – 395.
 • KOCKA, J.: In: Ev. posol spod Tatier, 58, 1968, č. 12, s. 100.
 • VÁROSSOVÁ, E.: K storočnici S. Š. Osuského. In: Filozofia, 1988, č. 6, s. 734 – 737.
 • In: Slovenský biografický slovník IV. Martin, 1990, s. 335 – 336.
 • MÜNZ, T.: S. Š. Osuský. In: Filozofia, 1994, č. 7, s. 468 – 472.
 • GAŽÍK, P.: Náboženské myslenie S. Š. Osuského. Bratislava, 1995 (habilitačná práca).
 • S. Š. Osuský. In: Dejiny filozofie na Slovensku v XX. storočí. Bratislava, 1998, s. 105 – 108.
 • KOCKA, J.: Odkaz Osuského „Prvých slovenských dejín filozofie“. In: Tamže, s. 109 – 115.
 • VÁROSSOVÁ, E.: S. Š. Osuský. In: Slovník českých filosofů. Brno, 1998, s. 430 – 431.
 • BAKOŠ, V.: S. Š. Osuský ako historik filozofie. In: Filozofia, 2008, č. 10, s. 849 – 862.
 • LETZ, J.: S. Š. Osuský. In: Slovenská kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy, 2011, s. 248 - 253, 340 - 341.

ReferencieUpraviť

 1. BAKOŠ, Vladimír. CSc. [online]. Filozofia, 63, 10, 2008, [cit. 2017-03-26]. Dostupné online.

Externé odkazyUpraviť