Karol Ľudovít Doležal

(Presmerované z Ľudovít Karol Doležal)

Karol Ľudovít Doležal alebo Carl Ludwig Doleschall (* 15. júl 1827, Nové Mesto nad Váhom, Slovensko – † 1859, ostrov Amboin, východná India - Indonézia) bol slovenský lekár, cestovateľ a entomológ - hlavne dipterológ, lepidopterológ a arachnológ.

Životopis upraviť

Karol Ľudovít Doležal sa narodil v rodine evanjelického kňaza. Otec Michal Dionýz Doležal, matka zemianskeho pôvodu Jana, rodená Lačná (Lacsny de Folkusfalva). Po skončení základnej školy v rodisku pokračoval v ďalšom štúdiu na gymnáziach v Modre a v Bratislave. V rokoch 1845 - 1851 pokračoval v štúdiu medicíny na univerzite v Bratislave a potom vo Viedni. Vysokú školu ukončil v roku 1851 s titulom doktora medicíny. Ihneď po svojej promócii zostal spočiatku vo Viedni, kde pracoval ako vychovávateľ u mešťanostu Feldera. V roku 1853 odcestoval do holandského Utrechtu, kde sa prihlásil za vojenského lekára do služieb holandskej armády. V tom istom roku bol nalodený na vojenskú plachetnicu, ktorou sa plavil takmer tri mesiace okolo Afriky - do Indonézie na ostrov Jávu. Popri práci lekára sa zaoberal i výskumom ľudového liečiteľstva, o čom napísal i niekoľko prác. V roku 1857 bol preložený na malý ostrov Amboin v Bandskom mori. Karol Ľudovít Doležal sa už do svojej vlasti nevrátil, lebo zomrel ešte veľmi mladý na ostrove Amboin na následky tropickej choroby, vo veku 31 rokov.

Entomologické aktivity upraviť

Entomológii, najmä štúdiu motýľov, sa začal venovať už počas gymnaziálnych rokov v Modre, hlavne pod vplyvom svojho spolužiaka Dionýza Štúra. Ešte počas svojich vysokoškolských štúdií sa vo Viedni zoznámil so správcom Prírodovedného múzea a významným entomológom Ludwikom Redtenbacherom. Počas plavby v prístavoch Afriky a na Madagaskare robil zoologické výskumy, o čom písal v svojich listoch Dionýzovi Štúrovi. Pri pobyte v Indonézii sa popri lekárskych povinnostiach venoval štúdiu dvojkrídlovcov, motýľov a pavúkov. V roku 1852 vydal svoju prácu: Systematisches Verzeichniß der im Kaiserthum Österreich vorkommenden Spinnen. V ďalších rokoch napísal viacero entomologických a arachnologických prác, ktoré sú uvedené v priloženej bibliografii. Po svojom preložení na ostrov Amboin robil i tu entomologické výskumy.

Jeho zbierka hmyzu sa nachádza v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti.

Zdroje informácií o autorovi upraviť

 • P. Rainer Rudolf SDS, Eduard Ulreich: Karpatendeutsches Biographisches Lexikon. Stuttgart, 1988
 • Bestuutsvergaderin gehouden den 24n Augustus 1859, ten huize van den heer Reiche. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie. 20, 1859 - 1860: p. 225 - 243.
 • Heslo "Doleschall Lajos" (p. 658 - 659). In: Révai nagy lexikona. V. kötet. Budapest, Révai testvérek irodalmi intézet részvénytarsasag, 1912, 787 s.
 • Heslo "Doležal Ľudovít" (s. 537). In: Encyklopédia Slovenska I., Bratislava, Veda, 1977, 624 s.
 • Heslo "Doleschall Lajos" (s. 387). In: Magyar életrajzi lexikon. Elsö kötet A - K. Budapest, Akadémiai kiadó, 1967, 1039 s.
 • Heslo "Doležal Ľudovít Karol" (s. 488 - 489). In: Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990). I. zväzok A - D. Martin, Matica slovenská, 1986, 544 s.
 • Abafi-Aigner, L.: 1898, A lepkészet története Magyarországon. Budapest, Kir. Magyar természettudományi társulat, VI + 230 s.
 • Csiki, E.: 1903, Százlábuak és pókfélék a M. N. Muzeum gyüjteményében. Rovartani Lapok, 10: p. 55 - 58.
 • Daday, J.: 1903, Rákfélek a M. N. Muzeum gyüjteményében. Rovartani Lapok, 10: p. 70 - 71.
 • Felder, R: Lepidopterorum Amboinensium a Dre L. Doleschall annis 1856 - 1868 collectorum species novae, diagnostibus collustratae. Sitzungsberichten der k. Akademie der Wissenschaften zu Wien, Jahr. 1860 u. 1861.
 • Groll, E. K. [ed.]: 2006, Entomologen der Welt (Biografien, Sammlungsverbleib). Datenbank, DEI Eberswalde im ZALF e. V.: „Doleschall, Carl Ludwig“: (internet).
 • Hagen, H. A.: 1862, Bibliotheca entomologica. Bd. I. A - M, Leipzig, W. Engelmann, 566 s.
 • Horn, W., Kahle, I., Friese, G., Gaedike, R.: 1990, Collectiones entomologicae. Ein Kompendium über den Verbleib entomologischer Sammlungen der Welt bis 1960. Teil I: A bis K. Berlin, Akademie der Landwirtschaftenswissenschaften der Deutschen Demokratischen Republik, 221 s.
 • Horváth, G.: 1903, A M. N. Muzeum lepke - gyüjteménye. Rovartani Lapok, 10: p. 10 - 13.
 • Horváth, P.: 1960, Ľudovít Doležal (1827 - 1859) zabudnutý slovenský prírodovedec a cestovateľ. Biológia, 15: p. 304 - 329.
 • Ivan, Ľ.: 1981, Z korešpondencie významných prírodovedcov XIX.storočia s D. Štúrom. Dějiny věd a techniky, 14: 14 - 24.
 • Ivan, Ľ., Nový, J. M.: 1954, Dionýz Štúr - život a dielo. Martin, Vydavateľstvo Osveta, 87 s.
 • Kertész, K.: 1903, A M. N. Muzeum Diptera - gyüjteménye. Rovartani Lapok, 10: p. 14 - 15.
 • Kuthy, D.: 1903, A M. N. Muzeum Orthopterai. Rovartani Lapok, 10: p. 35 - 36.
 • Mikuš, M. & Strohnerová, Ľ.: 2003, Osobnosti vedy trenčianského región: biobibliografický slovník lekárov, prírodovedcov, poľnohospodárov a banských odborníkov od najstarších čias po súčasnosť. Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne. p. 65 - 66.
 • Mocsáry, S.: 1903, A M. N. Muzeum Neuropterái. Rovartani Lapok, 10: p. 36 - 38.
 • Okáli, I.: 1988, Ľudovít Doležal (p. 495 - 497). In: Tibenský, J. a kol.: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku. 2. Bratislava, Vydavateľstvo Obzor, 1088 s.
 • Okáli, I.: 1996, Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska. Stimul, Bratislava, p. 30.
 • Osten-Sacken, C. R.: 1881 - 1882, A brief notice of Carl Ludwig Doleschall, the Dipterologist. Entomologisťs Monthly Magazine, 18: p. 114 - 116.
 • Sachtleben, H.: 1961, Nachträge zu "Walter Horn und Ilse Kahle: Über entomologische Sammlungen". Beiträge zur Entomologie, 11: p. 481 - 540.
 • Schiner, J. R.:, 1872, Rudolph Felder. Ein Nachruf. Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, 22: p. 41 - 50.
 • Szilády, Z.: 1922, A magyar állattani irodalom repertóriuma I. A legrégibb idöktöl 1870 - ig. Budapest, Kir. M. Természettumanyi társulat, 23 s.
 • Szilády, Z.: 1927, Die Geschichte der Zoologie in Ungarn. Debrecen, Joseph Kertész, 115 s.
 • Szinnyei, J.: 1893, Magyar írok és munkai. II. Köttet (Caban - Exner). Budapest, Hornyánszky Viktor, 1474 s.
 • Szinnyei, J., Szinnyei jr., J.: 1878, Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete 1472 - 1875. Budapest, Kir. Magyar Természettudományi társulát, VIII + 1008 s.
 • Zubácka, I., b. r.: Slovenský ústav v Modre. Národnovýchovná prípravovňa gymnaziálnej mládeže. Modra, Múzeum Ľ. Štúra, 184 s.

Bibliografia upraviť

 • Doležal, K. L.: 1852, Systematisches Verzeichniss der im Kaiserthum Österreich vorkommenden Spinnen. Sitzungsber. der mathem.-naturw. Classe der kais. Academie der Wissenschaften in Wien, 9: p. 622 - 651.
 • Doležal, K. L.: 1854, Auszüge aus Briefen von L. Dolleschal aus Java. Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien, 4 (Sitzungsberichte): p. 51 - 58.
 • Doležal, K. L.: 1855, Over het stemorgaan van Platijdactijlus guttatus. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, 8 (N.S.5): p. 147 - 150.
 • Doležal, K. L.: Brief aus Java und über dortige Volksarzneiwissenschaft. Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien, 5 (Sitzungsberichte): p. 111 - 116.
 • Doležal, K. L.: 1856, Eerste bijdrage tot de kennis der dipterologische fauna van Nederlandsch Indie. Natuur. Tijdschr. voor Nederlandsch Indie, 10 (N.S.7): p. 403 - 414, 12 tab.
 • Doležal, K. L.: Iets over de aan den indigobouw schadelijke dieren. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, 12: 282 - 290, 1856 - 1857.
 • Doležal, K. L.: Iets over Mygale javanica. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, 12: 507, 1856 -1857.
 • Doležal, K. L.: 1857, Tweede bijdrage tot de kennis der dipterologische fauna van Nederlandsch Indie. Natuurk. Tijdschr. voor Nederlandsch Indie, 14: p. 377 - 418, 10 tab.
 • Doležal, K. L.: Iets over het karakter der Insekten -- fauna van Amboina. Natuurk. Tijdschr. voor Ned. Indie, 13: p. 287 - 290.
 • Doležal, K. L.: Bijdrage tot de kennis der Arachniden van den Indischen Archipel. Natuurk. Tijdschr. voor Ned. Indie, 13: 399 - 434, 2 tab.
 • Doležal, K. L.: Tweede bijdrage tot de kennis der Arachniden van den Indischen Archipel. Verhandelingen der Natuurkundige Vereiniging in Nederlandsch Indie, 5: 1 - 60, 17 tab.
 • Doležal, K. L.: Zeevischen van Karangbollong, aan Java´s Zuidkunst. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, 14: p. 139 - 144.
 • Doležal, K. L.: Korte karakterschets der flora van Amboina. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, 14: p. 139 - 144.
 • Doležal, K. L.: 1858 - 1859, Derde bijdrage tot de kennis der Dipteren - fauna van Nederlandsch Indie. Natuurk. Tijdschr. Ned. Indie, 17: p. 73 - 128. (Evenhuis (1989) udáva pri tejto práci rok 1858.)
 • Doležal, K. L.: Over Oxybeles gracilis Blkr. Natuurk. Tijschr. Ned. Indie, 15: p. 162 - 168.
 • Doležal, K. L.: 1860, Ueber Oxybels gracilis Blkr. Archiv für Naturgeschichte, 26: p. 319 - 323. (preklad z holandčiny).
 • Doležal, K. L.: 1861, Über das Vorkommen von Fischen in der Magenhöhle von Seesternen. Frorieps Notiz.
 • Doležal, K. L.: On Oxybeles gracilis Bleeker. The Annals and Magazine of Natural History, 7: p. 340 - 342. (preklad z holandčiny).
 • Doležal, K. L.: 1862, Auszüge aus Briefen des in Amboina verstorbenen Dr. L. Doleschall. Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, 12: p. 801 - 808.
 • Doležal, K. L.: 1863, Die Seegärten von Amboina. Leopoldina, 4, Halle a. S.

 Externé odkazy upraviť